П р о п и с и

 
Службени гласник РС

 

 Број 51  - 13.06.2024.


Председник Републике

1.УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Соломоновим Острвима, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Канбери

Влада

2.ОДЛУКА о образовању Савета за координацију активности и мера за раст бруто домаћег производа
3.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Безбедносно-информативне агенције
4.РЕШЕЊЕ о постављењу директора Безбедносно-информативне агенције
5.ЗАКЉУЧАК Владе 05 број 06-5279/2024

Министарства

6.СТРУЧНО УПУТСТВО за спровођење уписа у прву годину студијских програма основних и интегрисаних студија на високошколским установама чији је оснивач Република Србија за школску 2024/2025. годину
7.СТРУЧНО УПУТСТВО за спровођење уписа у прву годину студијских програма мастер и докторских студија на високошколским установама чији је оснивач Република Србија за школску 2024/2025. годину
8.РЕШЕЊЕ о упису у Регистар трговаца на велико дуванским производима
9.Решење о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 427-1/24
10.Решење о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 427-3/24
11.Решење о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 427-2/24
12.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 434-1/24
13.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 434-2/24
14.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 434-3/24

Уставни суд

15.ОДЛУКА Уставног суда број Уж-5403/2019
16.РЕШЕЊЕ о престанку радног односа и рада на положају секретара Уставног суда

Правосуђе

17.ОДЛУКА Европског суда за људска права по представци број 37478/16 А и други против Србије

Други државни органи и државне организације

18.ИНДЕКСИ потрошачких цена за мај 2024. године

Друге организације

19.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Philip Morris Operations а.д. Ниш
20.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco Vranje a.д.

________________________________________________

 Број 50  - 07.06.2024.


Председник Републике

1.УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Краљевини Холандији
2.УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Швајцарској Конфедерацији
3.УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Кипар
4.УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Уједињеном Краљевству Велике Британије и Северне Ирске

Влада

5.УРЕДБА о накнади за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије
6.УРЕДБА о утврђивању Годишњег програма мера за спровођење одгајивачког програма за 2024. годину
7.УРЕДБА о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2024. години
8.ОДЛУКА о емисији дугорочних државних хартија од вредности на међународном финансијском тржишту у оквиру ажурираног ГМТН Програма
9.ОДЛУКА о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних струковних, основних академских и интегрисаних академских студија који се финансирају из буџета Републике Србије за високошколске установе чији је оснивач Република Србија у школској 2024/2025. години
10.ОДЛУКА о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних струковних студија који се финансирају из буџета Републике Србије за академије и високе школе струковних студија чији је оснивач Република Србија у школској 2024/2025. години
11.ОДЛУКА о броју студената за упис у прву годину студијских програма мастер академских студија који се финансирају из буџета Републике Србије за високошколске установе чији је оснивач Република Србија у школској 2024/2025. години
12.ОДЛУКУ о броју студената за упис у прву годину студијских програма мастер струковних студија који се финансирају из буџета Републике Србије за академије и високе школе струковних студија чији је оснивач Република Србија у школској 2024/2025. години
13.ОДЛУКА о броју студената за упис у прву годину студијских програма докторских академских студија који се финансирају из буџета Републике Србије за високошколске установе чији је оснивач Република Србија у школској 2024/2025. години
14.ОДЛУКА о измени Одлуке о оснивању Заједничког управљачког тела за изградњу меморијалних центара посвећених Јасеновачким жртвама
15.ОДЛУКА о изменама Одлуке о формирању Заједничког одбора за реализацију одлука Управљачког тела за изградњу меморијалних центара посвећених Јасеновачким жртвама
16.ОДЛУКУ о изменама Одлуке о утврђивању Центра за воћарство и виноградарство у Чачку за споменик културе
17.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-4942/2024
18.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-4926/2024
19.РЕШEЊ0Е о додели новчане награде за спортске резултате 05 број 661-4944/2024
20.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-4939/2024
21.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-4938/2024
22.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-4936/2024
23.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-4935/2024
24.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-4933/2024
25.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-4934/2024
26.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-4931/2024
27.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-4930/2024
28.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број661-4929/2024
29.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-4937/2024
30.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-5044/2024
31.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-5046/2024
32.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-5045/2024
33.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-5043/2024
34.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-5049/2024
35.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-5052/2024
36.РЕШЕЊЕ о усклађивању права на национално спортско признање
37.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о утврђивању цене антрацита
38.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између града Ужица, Република Србија и града Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина
39.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5018/2024
40.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5020/2024
41.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5053/2024
42.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5065/2024-1

Министарства

43.ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку
44.РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности директора Дома здравља Лазаревац (са породилиштем)
45.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља Лазаревац (са породилиштем)
46.РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности директора Народне библиотеке „Раде Драинац”, Прокупље
47.РЕШЕЊЕ о именовању директора Народне библиотеке „Раде Драинац”, Прокупље
48.РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности директора Народне библиотеке Бор
49.РЕШЕЊЕ о именовању директора Народне библиотеке Бор
50.РЕШЕЊЕ о разрешавању дужности судског вештака
51.РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00408/2024-22
52.РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00419/2024-22
53.РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00422/2024-22
54.РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00429/2024-22
55.РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00432/2024-22
56.РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00433/2024-22
57.РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00443/2024-22
58.РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00446/2024-22
59.РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00453/2024-22
60.РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00454/2024-22
61.РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00455/2024-22
62.РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00464/2024-22
63.РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00465/2024-22
64.РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00466/2024-22
65.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 398-1/24
66.РЕШЕЊЕ о разврставању у загревани дувански производ односно несагоревајући дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 418-1/24

Правосуђе

67.ПРАВИЛНИК о начину вођења и обрасцу личног листа носиоца јавнотужилачке функције и особља запосленог у јавном тужилаштву

Други државни органи и државне организације

68.ПРАВИЛНИК о начину објављивања података о интерфејсима електронских комуникационих мрежа у терминалним тачкама мреже
69.РЕШЕЊЕ о утврђивању обрачунског износа просечне годишње зараде за осигуранике који остварују право у мају 2024. године

Друге организације

70.TАРИФА накнаде за давање на послугу оригинала и умножених примерака ауторских дела издатих у штампаној форми
71.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Mercata VT” д.о.о. Нови Сад

Локална самоуправа

72.РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Услуга” Оџаци

________________________________________________

 Број 49  - 03.06.2024.


Влада

1.РЕШЕЊЕ о постављењу заменика шефа Кабинета председника Владе

Министарства

2.ПРАВИЛНИК о утврђивању Годишњег програма основних геолошких истраживања за 2024. годину
3.РЕШЕЊЕ о упису у Регистар увозника дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана, односно дуванских производа

Друге организације

4.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Philip Morris Operations а.д. Ниш

________________________________________________

 Број 47  - 24.05.2024.


Влада

1.УРЕДБА о измени Уредбе о ограничењу висине цена основних животних намирница
2.УРЕДБА о обавезној производњи и промету хлеба од брашна „Т-500ˮ
3.PЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству финансија
4.РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству финансија
5.РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству заштите животне средине
6.РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству заштите животне средине
7.РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
8.РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
9.РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
10.РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству унутрашње и спољне трговине
11.РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству за људска и мањинска права и друштвени дијалог
12.РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
13.РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству културе
14.РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству културе
15.РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству туризма и омладине
16.РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству за јавна улагања
17.РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству за бригу о породици и демографију
18.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
19.РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству за бригу о породици и демографију
20.РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности помоћника министра унутрашњих послова
21.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашњих послова
22.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
23.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
24.РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности секретара Министарства унутрашњих послова
25.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства унутрашњих послова
26.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства државне управе и локалне самоуправе
27.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону у Министарству спољних послова
28.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за биомедицину у Министарству здравља
29.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за јавну и културну дипломатију
30.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за дуално образовање и Национални оквир квалификација
31.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности комесара Комесаријата за избеглице и миграције
32.РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању председника и члана Савета за економски развој
33.РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Комисије за одобравање употребе службених возила
34.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Службени гласникˮ за 2024. годину
35.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о расподели вишка прихода над расходима за 2023. годину оствареног у Агенцији за лиценцирање стечајних управника
36.РЕШЕЊЕ о постављењу шефа Кабинета потпредседника Владе и министра заштите животне средине

Министарства

37.ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о врстама отпада за које се може поднети захтев, дозвољеним поступцима и технологијама третмана за врсте отпада и другим посебним елементима за одређивање престанка статуса отпада
38.ПРАВИЛНИК о захтевима еко-дизајна за локалне грејаче простора
39.РЕШЕЊЕ о упису политичке странке националне мањине у Регистар политичких странака
40.РЕШЕЊЕ о упису у Регистар привредних субјеката који обављају промет дуванских производа по посебном поступку
41.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 378-1/24
42.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 318-2/24
43.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 318-3/24
44.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 318-4/24
45.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 319-2/24
46.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 319-3/24
47.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 319-4/24
48.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 319-5/24
49.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 319-6/24

Уставни суд

50.ОДЛУКА Уставног суда број Уж-8669/2019 и издвојено мишљење судије

Правосуђе

51.ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представци број 37630/19, Бошњачки против Србије

Други државни органи и државне организације

52.ПРАВИЛНИК о условима и начину утврђивања и провере идентитета физичког лица коришћењем средстава електронске комуникације
53.ОДЛУКА о давању сагласности на Одлуку о висини трошкова прикључења типским прикључцима Јавно комуналног предузећа „Стандард”, Ада
54.ОДЛУКА о давању сагласности на Одлуку о висини трошкова прикључења типским прикључцима Јавно комуналног предузећа „ДРУГИ-ОКТОБАР”, Вршац
55.ОДЛУКА о давању сагласности на Одлуку о висини трошкова прикључења типским прикључцима Јавног предузећа за послове дистрибуције гаса „Ковин-гас”, Ковин
56.ОДЛУКА о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене граничног прелаза Прешево са елементима детаљне регулације на животну средину
57.РЕШЕЊЕ о настављању рада на положају помоћника Заштитника грађана, број 361-264/2024
58.РЕШЕЊЕ о настављању рада на положају помоћника Заштитника грађана, број 361-263/2024
59.РЕШЕЊЕ о продужењу статуса вршитељке дужности помоћнице Поверенице за заштиту равноправности

Друге организације

60.ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР за грађевинарство и индустрију грађевинског материјала Србије
61.ОДЛУКА о висини трошкова прикључења типским прикључцима на систем за дистрибуцију природног гаса
62.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд
63.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, ADALYA TOBACCO д.о.о. Београд
64.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „HEDON LIFE” д.о.о. Београд
65.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „HEDON LIFE” д.о.о. Београд
66.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Mercata VT” д.о.о. Нови Сад

________________________________________________

 Број 46  - 17.05.2024.


Министарства

1.ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ о реализацији послова извоза, увоза, пружања брокерских услуга и техничке помоћи у области робе двоструке намене за 2022. годину

Друге организације

2.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Philip Morris Operations а.д. Ниш
3.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Philip Morris Operations а.д. Ниш
4.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Philip Morris Operations а.д. Ниш
5.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Mercata VT” д.о.о. Нови Сад
6.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Dinamic Tobacco” д.o.o. Београд
7.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Imperial Tobacco SCG” д.о.о. Београд
8.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Imperial Tobacco SCG” д.о.о. Београд
9.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд
10.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Centrosinergija д.o.o. Београд

Локална самоуправа

11.РЕШЕЊЕ о престанку мандата директора Јавног предузећа за производњу, пречишћавање и дистрибуцују воде „Младост” Опово
12.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора ЈП „Младост” Опово

________________________________________________

 Број 45   - 16.05.2024.


Председник Републике

1.УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Естонији, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Хелсинкију
2.УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Естонији, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Хелсинкију

Влада

3.УРЕДБА о оснивању Канцеларије за јавну и културну дипломатију
4.РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству финансија
5.РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству финансија
6.РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству заштите животне средине
7.РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству заштите животне средине
8.РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству привреде
9.РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству привреде
10.РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
11РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
12.РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
13.РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
14.РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству рударства и енергетике
15.РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству правде
16.РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству државне управе и локалне самоуправе
17.РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству за људска и мањинска права и друштвени дијалог
18.РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству просвете
19.РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству просвете
20.РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству здравља
21.РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству здравља
22.РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
23.РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству спорта
24.РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству за бригу о селу
25.РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству науке, техолошког развоја и иновација
26.РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству туризма и омладине
27.РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству за јавна улагања
28.РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству за јавна улагања
29.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности секретара Министарства државне управе и локалне самоуправе
30.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности секретара Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде
31.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде
32.РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника министра одбране
33.РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању председника Управног одбора Института за ратарство и повртарство у Новoм Саду
34.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
35.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак”
36.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак”
37.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Пошта Србије”, Београд
38.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Пошта Србије”, Београд
39.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије
40.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Пошта Србије” Београд за 2023. годину
41.РЕШЕЊЕ о разрешењу шефа Кабинета потпредседника Владе
42.РЕШЕЊЕ о постављењу шефа Кабинета председника Владе

Министарства

43.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа
44.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарилосе и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 309-2/24
45.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарилосе и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 309-3/24

Правосуђе

46.ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о критеријумима и показатељима вредновања рада главног јавног тужиоца и јавног тужиоца
47.ОДЛУКА о престанку функције јавном тужиоцу у Првом основном јавном тужилаштву у Београду
48.ОДЛУКА Европског суда за људска права по представци број 44173/16, Поштић против Србије

Други државни органи и државне организације

49.ИНДЕКСИ потрошачких цена за април 2024. године

Друге организације

50.ОДЛУКА о висини трошкова прикључења типским прикључцима на систем за дистрибуцију природног гаса, ЈП Елгас Сента
51.ОДЛУКА о висини трошкова прикључења типским прикључцима на систем за дистрибуцију природног гаса, Лозница-гас д.о.о. Лозница

________________________________________________

 Број 44  - 13.05.2024.


Народна скупштина

1.ЗАКОН о допунама Закона о јединственом бирачком списку
2.ОДЛУКА о измени Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије
3.ОДЛУКА о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије
4.ОДЛУКА о изменама Одлуке о саставу Парламентарног одбора за стабилизацију и придруживање
5.ОДЛУКА о изменама Одлуке о саставу сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама

Министарства

6.УПУТСТВО о измени и допуни Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку

Народна банка Србије

7.ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о спровођењу одредаба Закона о осигурању које се односе на издавање дозволе за обављање послова осигурања/реосигурања и појединих сагласности Народне банке Србије

Друге организације

8.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Yala Habibi д.о.о. Београд

________________________________________________

 Број 43  - 10.05.2024.


Министарства

1.РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-00591/2014-03
2.РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-03228/2010-22
3.РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-04198/2010-03
4.РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-05362/2010-03
5.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 331-1/24
6.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 331-2/24
7.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 331-3/24
8.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 331-4/24
9.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 331-5/24
10.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 331-6/24
11.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 331-7/24
12.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 331-8/24
13.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 331-9/24
14.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 331-10/24
15.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 331-11/24
16.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 331-12/24
17.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 331-13/24
18.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 331-14/24
19.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 331-15/24
20.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 331-16/24
21.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 331-17/24
22.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 331-18/24
23.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 331-19/24
24.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 331-20/24
25.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 331-21/24
26.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 331-22/24
27.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 331-23/24
28.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 331-24/24
29.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 331-25/24
30.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 331-26/24
31.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 331-27/24
32.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 331-28/24
33.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 331-29/24
34.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 331-30/24
35.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 331-31/24
36.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 331-32/24
37.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 331-33/24
38.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 331-34/24
39.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 331-35/24
40.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 331-36/24
41.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 331-37/24
42.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 331-38/24
43.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 331-39/24

Други држани органи и државне организације

44.ПРАВИЛНИК о заштити људских права у области пружања медијских услуга
45.ПРАВИЛНИК о заштити права малолетника у области пружања медијских услуга
46.ПРАВИЛНИК о начину извршавања обавеза пружалаца медијских услуга током изборне кампање
47.ПРАВИЛНИК о доступности програмских садржаја особама оштећеног слуха односно вида
48.ПРАВИЛНИК о обавезним мерама пружалаца услуга платформи за размену видео садржаја
49.ПРАВИЛНИК о начину формирања Листе најважнијих догађаја од посебног значаја за све грађане и остваривању права на приступ догађајима од великог интереса за јавност
50.ПРАВИЛНИК о спровођењу наградних такмичења у области пружања медијских услуга
51.ПРАВИЛНИК о поступку издавања сагласности на акт о преносу дозволе за пружање медијске услуге и поступању по пријави промене власничке структуре
52.ПРАВИЛНИК о обавезама и критеријумима учешћа европских аудио-визуелних дела и удела српских музичких дела у програмима пружалаца медијских услуга
53.ПРАВИЛНИК о висини, измени висине и начину обрачунавања накнаде за пружање услуга из надлежности Регулаторног тела за електронске медије
54.ПРАВИЛНИК о хитном обавештавању јавности о нестанку малолетног лица
55.ПРАВИЛНИК о условима и критеријумима за издавање дозволе за пружање медијске услуге
56.ПРАВИЛНИК о условима и критеријуму за издавање одобрења за пружање медијске услуге на захтев
57.ПРАВИЛНИК о висини, измени висине и начину обрачунавања накнаде за пружање медијске услуге
58.УПУТСТВО о начину примене одредаба Закона о електронским медијима којима се уређује сопствена продукција
59.ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о накнадама за коришћење заштићеног подручја Национални парк Тара
60.ОДЛУКА о висини трошкова прикључења типским прикључцима на систем за дистрибуцију природног гаса
61.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Imperial Tobacco SCG” д.о.о. Београд
62.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JT International а.д. Сента
63.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JT International а.д. Сента
64.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JT International а.д. Сента

Локална самоуправа

65.РЕШЕЊЕ о именовању директора привредног друштва POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOŠ

________________________________________________

 Број 42  - 09.05.2024.


Влада

1.ОДЛУКА о образовању Републичког штаба за ванредне ситуације
2.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности генералног секретара Министарства спољних послова
3.ЗАКЉУЧАК Владе 05 број 612-3924/2024

Министарства

4.ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о начину означавања и евиденцији јавних путева
5.РЕШЕЊЕ о упису политичке странке у Регистар политичких странака
6.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа
7.ИСПРАВКА Решења Министарства финансија – Управа за дуван 02-33 број 330-7/24

Други државни органи и државне организације

8.ПРАВИЛНИК о примени политике примереног коришћења, методологији за процену одрживости укидања малопродајних додатних накнада за роминг и захтеву који пружалац услуга роминга подноси у сврху те процене

Друге организације

9.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ диванских прерађевина, British American Tobacco Vranje а.д.
10.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco Vranje а.д.
11.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco Vranje а.д.
12.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco Vranje а.д.
13.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco Vranje а.д.
14.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco SEE д.о.о. Београд
15.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco SEE д.о.о. Београд

________________________________________________

 Број 41  - 07.05.2024.


Влада

1.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за Косово и Метохију
2.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности генералног директора Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије”, Београд
3.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате
4.PЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате
5.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате
6.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате
7.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате
8.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате
9.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате
10.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате
11.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате
12.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате
13.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате
14.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате
15.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате
16.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате
17.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате
18.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате
19.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате
20.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате
21.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате
22.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате
23.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате
24.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате
25.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате
26.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате
27.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате
28.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате
29.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате
30.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате
31.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате
32.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате
33.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате
34.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате
35.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате
36.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате
37.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате
38.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате
39.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате
40.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате
41.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате
42.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате
43.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије
44.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве
45.РЕШЕЊЕ о разрешењу шефа Кабинета потпредседника Владе
46.РЕШЕЊЕ о разрешењу шефа Кабинета потпредседнице Владе
47.РЕШЕЊЕ о разрешењу заменика шефа Кабинета потпредседнице Владе

Други државни органи и државне организације

48.ОДЛУКА о Завршном рачуну Националне службе за запошљавање за 2023. годину
49.ОДЛУКА о износу средстава која се преносе филијали за 2024. годину

Друге организације

50.СТАТУТ Стоматолошке коморе Србије
51.ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о висини накнада за стандарде, сродне документе и друге публикације, као и о висини накнада за услуге које врши Институт за стандардизацију Србије у обављању послова у области стандардизације
52.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42