П р о п и с и

 
Службени гласник РС

 

 Број 82  - 26.09.2023.


Влада

1.ОДЛУКА о проглашењу Дана жалости

Министарстава

2.ПРАВИЛНИК o садржини и начину израде програма развоја туристичког производа и садржини и начину подношења предлога за доношење програма развоја туристичког производа
3.ПРАВИЛНИК о врсти, висини и условима гаранције путовања, висини депозита у зависности од категорије лиценце, начину активирања, намени средстава, као и о другим условима које мора да испуни организатор путовања
4.ПРАВИЛНИК о облику, садржини и начину вођења евиденције и уношење података у централни информациони систем од стране туристичких агенција
5.ПРАВИЛНИК о ближим условима и начину уплате средстава од продатог туристичког путовања, начину уређивања међусобних односа организатора путовања и посредника, као и однос организатора путовања и посредника према путнику
6.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 514-1/23
7.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 514-2/23
8.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 514-3/23
9.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 514-4/23
10.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 514-5/23
11.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 514-6/23
12.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 514-7/23
13.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 514-8/23
14.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 514-9/23
15.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 514-10/23
16.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 514-11/23

Правосуђе

17.ОДЛУКА о престанку функције јавном тужиоцу у Вишем јавном тужилаштву у Ваљеву

Други државни органи и државне организације

18.ПРАВИЛНИК о измени Правилника о Пензионерској картици

19.ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за јул 2023. године

Друге организације

20.ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈП Ковин-гас

Локална самоуправа

21.ОДЛУКА о матичним подручјима на територији општине Уб
22.РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација”, Алексинац

________________________________________________

 Број 81  - 22.09.2023.


Влада

1.УРЕДБА о утврђивању Програма доделе бесповратних средстава за куповину минибусева за потребе превоза сеоског становништва на територији Републике Србије за 2023. годину
2.УРЕДБА о измени Уредбе о утврђивању Програма доделe бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом на територији Републике Србије за 2023. годину
3.УРЕДБА о измени Уредбе о утврђивању Програма подршке малим предузећима за набавку опреме у 2023. години
4.УРЕДБА о измени Уредбе о ограничењу висине цена деривата нафте
5.УРЕДБА о измени Уредбе о оснивању Канцеларије за ревизију система управљања средствима Европске уније
6.УРЕДБА о утврђивању посебних износа који се плаћају за време трајања „Дечије недеље” у 2023. години
7.УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене Националног парка „Копаоник”
8.ОДЛУКА о емисији обвезница Републике Србије ради измирења обавеза по основу обештећења за одузету имовину, 05 број 424-8609/2023
9.ОДЛУКА о емисији обвезница Републике Србије ради измирења обавеза по основу обештећења за одузету имовину, 05 број 424-8607/2023
10.ОДЛУКА о емисији обвезница Републике Србије ради измирења обавеза по основу обештећења за одузету имовину, 05 број 424-8611/2023
11.ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о образовању Савета за спречавање вршњачког насиља
12.РЕШЕЊЕ о разрешењу државног секретара у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
13.РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника министра спољних послова
14.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе
15.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
16.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за људска и мањинска права и друштвени дијалог
17.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за људска и мањинска права и друштвени дијалог
18.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за бригу о породици и демографију
19.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за бригу о породици и демографију
20.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за бригу о селу
21.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за бригу о селу
22.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за бригу о селу
23.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра туризма и омладине
24.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
25.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Инспектората за рад у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
26.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за безбедност и здравље на раду у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
27.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника комесара Комесаријата за избеглице и миграције
28.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника комесара Комесаријата за избеглице и миграције
29.РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника директора Службе за управљање кадровима
30.РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Дома ученика средњих школа „Патријарх Павле” у Београду
31.РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Дома ученика средњих школа „Патријарх Павле” у Београду
32.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије
33.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8706/2023
34.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8708/2023
35.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-8404/2023
36.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-8540/2023
37.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-8541/2023
38.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-8543/2023
39.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-8718/2023
40.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-8400/2023
41.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-8401/2023
42.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-8402/2023
43.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-8403/2023

Министарства

44.ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о утврђивању радних места, односно послова на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем у Министарству финансија – Пореска управа
45.ПРАВИЛНИК o условима осигурања од професионалне одговорности
46.ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о програму за полагање стручног испита за испитивача, програму и роковима за одржавање семинара, начину полагања стручног испита и испита провере знања и изгледу и садржају обрасца дозволе (лиценце) за испитивача
47.ПРАВИЛНИК о измени Правилника о одређивању сидришта
48.ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о техничким нормативима за заштиту индустријских објеката од пожара
49.РЕШЕЊЕ о именовању јавног извршитеља, број 740-08-00614/2023-22
50.РЕШЕЊЕ о именовању јавног извршитеља, број 740-08-00615/2023-22
51.РЕШЕЊЕ о именовању јавног извршитеља, број 740-08-00815/2023-22
52.РЕШЕЊЕ о именовању јавног извршитеља, број 740-08-00836/2023-22
53.РЕШЕЊЕ о именовању јавног извршитеља, број 740-08-00856/2023-22
54.РЕШЕЊЕ о упису промене податка у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 500-1/23
55.РЕШЕЊЕ о упису промене податка у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 500-2/23
56.РЕШЕЊЕ о упису промене податка у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 500-3/23

Републичка изборна комисија

57.РЕШЕЊЕ о додели мандата члана националног савета ради попуне упражњеног места у Националном савету бугарске националне мањине

Други државни органи и државне организације

58.ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о издавању овлашћења за вршење послова заштите од јонизујућег зрачења
59.ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о пријављивању намере и издавању одобрења за обављање радијационих делатности
60.ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о декомисији нуклеарних постројења
61.ОДЛУКA о измени и допуни Правилника о условима за категоризацију радијационих делатности
62.ОДЛУКА о давању сагласности на одлуке о ценама природног гаса за јавно снабдевање
63.РЕШЕЊЕ o вредности општег бода од октобра 2023. године
64.РЕШЕЊЕ о утврђивању висине накнаде погребних трошкова за кориснике пензија од октобра 2023. године

Друге организације

65.ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈКП „Београдске електране“, Београд
66.ОДЛУКА о утврђивању накнада претходног поступка процене квалитета континуиране едукације и процене квалитета извођења акредитованих програма континуиране едукације

Локална самоуправа

67.РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Топлана Стара Пазова”, Стара Пазова
68.РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Комуналац”, Тител

________________________________________________

 Број 80  - 00.00.0000.


Влада

1.УРЕДБА о ограничењу висине цена основних животних намирница

Министарства

2.ПРАВИЛНИК о контроли система за грејање зграда

________________________________________________

 Број 79  - 15.09.2023.


Председник Републике

1.УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Држави Израел
2.УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Казахстан
3.УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Финској
4.УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Народној Демократској Републици Алжир

Влада

5.УРЕДБА о капиталним пројектима
6.УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда
7.ОДЛУКА о висини минималне цене рада за период јануар–децембар 2024. године
8.ОДЛУКА о успостављању дипломатских односа између Републике Србије и Републике Кирибати
9.ОДЛУКА о отварању Конзулата Републике Србије у Малеу, Република Малдиви
10.ОДЛУКА о измени Одлуке о оснивању Координационог тела за унапређење положаја Рома и Ромкиња
11.ОДЛУКА о образовању Међуресорне радне групе за припрему, израду и спровођење oквирног документа за издавање зелених и одрживих социјалних обвезница Републике Србије на међународном финансијском тржишту
12.ОДЛУКА о образовању Радне групе за управљачку одговорност у државној управи
13.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
14.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
15.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
16.РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству привреде
17.РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству привреде
18.РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству привреде
19.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра одбране
20.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра заштите животне средине
21.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра заштите животне средине
22.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра заштите животне средине
23.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктура
24.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за људска и мањинска права и друштвени дијалог
25.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за јавна улагања
26.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства одбране
27.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за спречавање прања новца у Министарству финансија
28.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
29.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за јавни дуг у Министарству финансија
30.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
31.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
32.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
33.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
34.РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
35.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за дуално образовање и Национални оквир квалификација
36.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
37.РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Надзорног одбора Фонда за социјално осигурање војних осигураника
38.РЕШЕЊЕ о именовању члана Надзорног одбора Фонда за социјално осигурање војних осигураника
39.РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Управног одбора Фонда за развој Републике Србије
40.РЕШЕЊЕ о именовању председника и члана Управног одбора Фонда за развој Републике Србије
41.РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању председника Савета за економски развој
42.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности председника и вршилаца дужности чланова Комисије за азил
43.РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Комисије за азил
44.РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Управног одбора Јавног предузећа „Југоимпорт – СДПР”
45.РЕШЕЊЕ о именовању председника Управног одбора Јавног предузећа „Југоимпорт – СДПР”
46.РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Надзорног одбора Јавног предузећа „Национални парк Ђердап”
47.РЕШЕЊЕ о именовању чланова Надзорног одбора Јавног предузећа „Национални парк Ђердап”
48.РЕШЕЊЕ о постављењу почасног конзула Републике Србије у Малеу, Република Малдиви
49.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-8373/2023
50.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-8374/2023
51.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-8451/2023
52.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-8467/2023
53.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о изменама Правилника о утврћивању радних места, односно послова на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем у Министарству финансија – Пореска управа
54.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру Теквондо асоцијације Србије за организовање Европског првенства у теквондоу за сениоре у олимпијским дисциплинама Београд 2024, у Београду 2024. године.
55.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру за организовање Светског шампионата у Ендуро дисциплини „Xross Hard Enduro Rally 2024” на Златибору 2024. године
56.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру за организовање Европског првенства за кадете, млађе јуниоре, јуниоре и сениоре у самбоу у Новом Саду 2024. године
57.РЕШЕЊЕ о одбијању захтева за доделу новчане награде за спортски резултат, 05 број 661-8245/2023
58.РЕШЕЊЕ о одбијању захтева за доделу новчане награде за спортски резултат, 05 број 661-8246/2023
59.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8457/2023
60.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8459/2023
61.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8460/2023
62.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8462/2023
63.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8465/2023
64.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8466/2023
65.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-8213/2023
66.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-8216/2023
67.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-8212/2023
68.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-8214/2023
69.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-8218/2023
Министарства
70.РЕШЕЊЕ о брисању из Регистра правних лица за обављање послова вештачења
71.РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности директора Дома здравља Барајево
72.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља Барајево
73.РЕШЕЊЕ о упису промене податка у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 494-1/23
74.РЕШЕЊЕ о упису промене податка у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 494-2/23

Правосуђе

75.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-862/2023-01
76.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-868/2023-01
77.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-869/2023-01
78.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-873/2023-01
79.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-883/2023-01
80.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-884/2023-01
81.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-890/2023-01
82.ОДЛУКУ о престанку судијске функције, број 119-00-893/2023-01

Други државни органи и државне организације

83.ПРАВИЛНИК о усклађивању висине накнада за пружање услуга
84.ОДЛУКА o изменама и допунама Финансијског плана Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2023. годину
85.РЕШЕЊЕ о утврђивању репрезентативности синдиката код послодавца
86.ИНДЕКСИ потрошачких цена за август 2023. године

Друге организације

87.ОДЛУКА о утврђивању накнада претходног поступка процене квалитета континуиране едукације и процене квалитета извођења акредитованих програма континуиране едукацију
88.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Borolini exclusive д.о.о. Београд
89.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Borolini exclusive д.о.о. Београд
90.ЈАВНИ ПОЗИВ за упис удела без накнаде, RSM Advisory д.o.o. Београд

________________________________________________

 Број 78  - 12.09.2023.


Влада

1.УРЕДБА о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2023. години
2.УРЕДБА o измени Уредбе о финансијском давању пољопривредним газдинствима за пољопривредну производњу биљних култура у 2023. години
3.УРЕДБА о измени Уредбе о ванредној интервентној мери подршке произвођачима кондиторских производа за откуп млека у праху
4.УРЕДБА о измени Уредбе о ванредној интервентној мери подршке правним лицима и предузетницима који складиште малину и вишњу рода 2022. године ради измирења обавеза према произвођачима
5.УРЕДБА о измени Уредбе о утврђивању Програма финансијске подршке пољопривредним произвођачима сунцокрета рода 2022. године
6.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8319/2023
7.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8324/2023
8.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8325/2023
9.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8327/2023
10.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8321/2023
11.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8309/2023
12.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8308/2023
13.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8326/2023
14.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8315/2023
15.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8316/2023
16.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8318/2023
17.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8313/2023
18.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8314/2023
19.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8312/2023
20.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8311/2023
21.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8310/2023
22.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8317/2023
23.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8320/2023
24.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8306/2023
25.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8307/2023
26.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8330/2023
27.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8331/2023

Правосуђе

28.ОДЛУКА о поништавању одлуке о избору на функцију јавног тужиоца у Врховном јавном тужилаштву
29.ОДЛУКА о поништавању одлуке о избору на функцију јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Пироту
30.ОДЛУКА о поништавању одлуке о избору на функцију главног јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Зрењанину
31.ОДЛУКА о поништавању одлуке о избору на функцију јавног тужиоца у Апелационом јавном тужилаштву у Новом Саду
32.ОДЛУКА о поништавању одлуке о избору на функцију јавног тужиоца у Апелационом јавном тужилаштву у Крагујевцу
33.ОДЛУКА о поништавању одлуке о избору на функцију јавног тужиоца у Апелационом јавном тужилаштву у Београду, А број 482/23
34.ОДЛУКА о поништавању одлуке о избору на функцију јавног тужиоца у Апелационом јавном тужилаштву у Београду, А број 483/23
35.ОДЛУКА о поништавању одлуке о избору на функцију јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Београду, А број 472/23
36.ОДЛУКА о поништавању одлуке о избору на функцију јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Београду, А број 473/23
37.ОДЛУКА о поништавању одлуке о избору на функцију јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Београду, А број 474/23
38.ОДЛУКА о поништавању одлуке о избору на функцију јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Београду, А број 475/23
39.ОДЛУКА о поништавању одлуке о избору на функцију јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Београду, А број 476/23
40.ОДЛУКА о поништавању одлуке о избору на функцију јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Београду, А број 477/23
41.ОДЛУКА о поништавању одлуке о избору на функцију јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Београду, А број 478/23
42.ОДЛУКА о поништавању одлуке о избору на функцију јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Новом Саду, А број 479/23
43.ОДЛУКА о поништавању одлука о избору на функцију јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Новом Саду, А број 480/23
44.ОДЛУКА о поништавању одлуке о избору на функцију јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Новом Саду, А број 481/23
45.ОДЛУКА о поништавању одлуке о избору на функцију главног јавног тужиоца у Трећем основном јавном тужилаштву у Београду

Народна банка Србије

46.ОДЛУКА о привременим мерама за банке које се односе на стамбене кредите физичким лицима

Други државни органи и државне организације

47.ПРАВИЛНИК о хитном обавештавању јавности о нестанку малолетног лица

Друге организације

48.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Mercata VT” д.о.о. Нови Сад

________________________________________________

 Број 77  - 08.09.2023.


Влада

1.УРЕДБА о утврђивању лучког подручја пристаништa за сопствене потребе у Бечеју
2.ОДЛУКА о допуни Одлуке о одређивању органа, лица и тела за управљање програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА III) за период 2021–2027. године
3.ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о образовању Фонда за младе таленте Републике Србије
4.ОДЛУКА о допуни Одлуке о образовању Комисије за верску наставу у школи
5.ОДЛУКА о допуни Одлуке о образовању Радне групе за разматрање предлога полазних основа за приступ студирању и пријем у високо образовање на Западном Балкану
6.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
7.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра државне управе и локалне самоуправе
8.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
9.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
10.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра информисања и телекомуникација
11.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства државне управе и локалне самоуправе
12.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства спорта
13.РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Ветеринарског специјалистичког института „Зајечарˮ са седиштем у Зајечару
14.РЕШЕЊЕ о именовању директора Ветеринарског специјалистичког института „Зајечарˮ са седиштем у Зајечару
15.РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Управног одбора Народне и универзитетске библиотеке у Приштини
16.РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Народне и универзитетске библиотеке „Иво Андрић”, Приштина
17.РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Надзорног одбора Народне и универзитетске библиотеке у Приштини
18.РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Надзорног одбора Народне и универзитетске библиотеке „Иво Андрић”, Приштина
19.РЕШЕЊЕ о разрешењу Националног координатора за борбу против трговине људима
20.РЕШЕЊЕ о именовању Националног координатора за борбу против трговине људима
21.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Националне академије за јавну управу
22.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-7944/2023
23.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-8077/2023
24.РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања, 05 број 661-8006/2023
25.РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања, 05 број 661-8009/2023
26.РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања, 05 број 661-8010/2023
27.РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања, 05 број 661-8012/2023
28.РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања, 05 број 661-8018/2023
29.РЕШЕЊЕ о одбијању захтева за доделу новчане награде за спортски резулат, 05 број 661-7748/2023
30.РЕШЕЊЕ о одбијању захтева за доделу новчане награде за спортски резулат, 05 број 661-7745/2023
31.РЕШЕЊЕ о одбијању захтева за доделу новчане награде за спортски резулат, 05 број 661-7746/2023
32.РЕШЕЊЕ о одбијању захтева за доделу новчане награде за спортски резулат, 05 број 661-7742/2023
33.РЕШЕЊЕ о одбијању захтева за доделу новчане награде за спортски резулат, 05 број 661-7747/2023
34.РЕШЕЊЕ о одбијању захтева за доделу новчане награде за спортски резулат, 05 број 661-7743/2023
35.РЕШЕЊЕ о одбијању захтева за доделу новчане награде за спортски резулат, 05 број 661-7737/2023
36.РЕШЕЊЕ о одбијању захтева за доделу новчане награде за спортски резулат, 05 број 661-7741/2023
37.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за подземну експлоатацију угља Ресавица за 2023. годину
38.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве

Министарства

39.ПРАВИЛНИК о вредности дневне, вишедневне и годишње дозволе за рекреативни риболов за 2024. годину
40.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља Осечина
41.КОЕФИЦИЈЕНТ за израчунавање висине месечне закупнине за коришћење станова

Уставни суд

42.ОДЛУКА Уставног суда број Уж-2153/2019
43.РЕШЕЊЕ Уставног суда број 13619/2019 и издвојено мишљење судије

Народна банка

44.ОДЛУКА о изменама Одлуке о обавезној резерви банака код Народне банке Србије
45.ОДЛУКА о измени Одлуке о начину обрачуна, наплате и плаћања камате Народне банке Србије
46.ОДЛУКА о управљању ризицима који настају по основу активности које је банка поверила трећим лицима
47.ОДЛУКА о измени Одлуке о управљању ризицима банке
48.ОДЛУКА о изменама и допуни Одлуке о ближим условима и начину вршења контроле банака и посебне ревизије банке
49.ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о поступку по приговору и притужби корисника финансијских услуга
50.УПУТСТВО о измени Упутства за спровођење Одлуке о обавезној резерви банака код Народне банке Србије

Други државни органи и државне организације

51.ОДЛУКА о изменама и допунама Финансијског плана Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2023. годину
52.ОДЛУКА о изменама Финансијског плана Републичког фонда за здравствено осигурање за 2023. годину
53.ОДЛУКА о изменама и допунама Финансијског плана Националне службе за запошљавање за 2023. годину

Друге организације

54.ОДЛУКА о утврђивању накнада претходног поступка процене квалитета континуиране едукације и процене квалитета извођења акредитованих програма континуиране едукације

________________________________________________

 Број 76  - 07.09.2023.


Народна скупштина

1.ЗАКОН о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању
2.ЗАКОН о управљању привредним друштвима која су у власништву Републике Србије
3.ЗАКОН о изменама и допунама Закона о безбедности саобраћаја на путевима
4.ЗАКОН о изменама и допунама Закона о дуалном образовању
5.ЗАКОН о измени Закона о просветној инспекцији
6.ЗАКОН о изменама и допунама Закона о Националном оквиру квалификација Републике Србије
7.ЗАКОН о изменама и допунама Закона о високом образовању
8.ЗАКОН о учешћу цивила у међународним мисијама и операцијама ван граница Републике Србије
9.ЗАКОН о измени и допуни Закона о култури
10.ЗАКОН о филмском и осталом аудиовизуелном наслеђу

Министарства

11.ПРАВИЛНИК о начину доказивања испуњености услова којим се одлагање прикључења на преносни, дистрибутивни, односно затворени дистрибутивни систем не примењује на електране које користе варијабилне изворе енергије

________________________________________________

 Број 75  - 07.09.2023.


Народна скупштина

1.ЗАКОН о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2023. годину
2.ЗАКОН о изменама и допунама Закона о акцизама
3.ОДЛУКА о избору министра привреде
4.ОДЛУКА о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2023. годину
5.ОДЛУКА о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Републичког фонда за здравствено осигурање за 2023. годину
6.ОДЛУКА о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2023. годину
7.ОДЛУКА о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Националне службе за запошљавање за 2023. годину

Министарства

8.ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о условима и начину рангирања лиценце организатора путовања у различите категорије, начину промене категорије лиценце, садржини захтева за издавање и oбнављање лиценце, као и o условима и начину издавања свечане форме лиценце
9.ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о документацији и начину увоза лекова који немају дозволу за лек, односно медицинских средстава која нису уписана у Регистар медицинских средстава
10.ПРАВИЛНИК о престанку важења одређених прописа
11.РЕШЕЊЕ о додели мандата члана националног савета ради попуне упражњеног места у Националном савету чешке националне мањине

Републичка изборна комисија

12.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Philip Morris Operations а.д. Ниш

________________________________________________

 Број 74  - 05.09.2023.


Председник Републике

1.УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Француској
В
Влада

2.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8033/2023
3.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8038/2023
4.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8039/2023
5.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8040/2023
6.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8030/2023
7.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8032/2023
8.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8035/2023
9.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8037/2023
10.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8029/2023
11.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8031/2023
12.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8034/2023
13.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8036/2023
14.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8028/2023
15.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8027/2023

Локална самоуправа

16.РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Стандард”, Шид

________________________________________________

 Број 73  - 01.09.2023.


Влада

1.УРЕДБА о изменама Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама
2.ОДЛУКА о промени границe катастарских општина Уљма и Николинци
3.ОДЛУКА о допуни Програма за унапређење управљања споредним производима животињског порекла за период од 2020. до 2024. године
4.ОДЛУКА о измени Одлуке о отварању Конзулата Републике Србије у Чонбури, Краљевина Тајланд
5.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
6.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
7.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
8.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
9.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону у Министарству спољних послова
10.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону у Министарству спољних послова
11.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
12.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за националне референтне лабораторије у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
13.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за шуме у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
14.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за ветерину у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
15.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
16.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за координационе послове у преговарачком процесу са привременим институцијама самоуправе у Приштини
17.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за дуално образовање и Национални оквир квалификација
18.РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
19.РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за земљиште у Београду
20.РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Института за земљиште у Београду
21.РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за економику пољопривреде у Београду
22.РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Института за економику пољопривреде у Београду
23.РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Информационо-комуникационе установе „Академска мрежа Републике Србије – АМРЕС”
24.РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Радне групе за стручну редактуру превода правних тековина Европске уније
25.РЕШЕЊЕ о именовању члана Радне групе за стручну редактуру превода правних тековина Европске уније
26.РЕШЕЊЕ о именовању председника Радне групе за подршку менталном здрављу и сигурности младих
27.РЕШЕЊЕ о измени Решења о постављењу почасног конзула Републике Србије у Чонбури, Краљевина Тајланд
28.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-7715/2023
29.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-7811/2023
30.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања „Аеродроми Србије” д.о.о. Ниш за 2023. годину
31.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Национални парк Копаоникˮ са потпуном одговорношћу, Копаоник за 2022. годину
32.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Стара планина” Књажевац за 2022. годину
33.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Нуклеарни објекти Србије” Београд за 2021. годину
34.РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности да пословно име привредног друштва садржи реч „Serbia”
35.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве

Министарства

36.ПРАВИЛНИК о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне пољопривредне производње у сточарству
37.ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног и средњег музичког и балетског образовања и васпитања
38.ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног и средњег образовања и васпитања ученика са сметњама у развоју
39.РЕШЕЊЕ о исправци грешке

Правосуђе

40.ОДЛУКА о престанку функције јавном тужиоцу у Основном јавном тужилаштву у Старој Пазови

Друге организације

41.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JT International а.д. Сента
42.ИСПРАВКА Малопродајних цена дуванских прерађевина, BH tobacco д.о.о. Београд

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42