СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  

Специфичности буџетских корисника
 

Просвета

„Стећи знање исто је као ставити у џеп драги камен”
- монголска

Усвојен Кодекс етичког понашања

24. 06. 2016.

Сенат Универзитета у Београду усвојио је Етички кодекс и Правилник којим се дефинише јасна процедура утврђивања плагијата и мере којима се кажњава неакадемско понашање, које, у зависности од прекршаја, могу бити и одузимање звања и посла. Етичка комисија може предложити да мере за повреду Кодекса буду изречене ментору, рецензенту и члановима комисије за писање извештаја о наставном и научноистраживачком раду. Недозвољен је сваки облик дискриминације, забрањена је свака врста узнемиравања међу члановима, а они су дужни и да буду непристрасни.

________________________________________________

Почео упис на факултете

23. 06. 2016.

Предајом докумената почео је упис на факултете у Србији. На седам државних универзитета о трошку државе, тј. републичког и покрајинског буџета, студираће 22.551 студент. Буџетске квоте готово су исте као прошлогодишње. Највише буџетских места је на Универзитету у Београду – 9.461, а најмање на Универзитету уметности у Београду – 284. Број самофинансирајућих студената одређују факултети у складу са акредитацијом.

________________________________________________

Информатика и рачунарство обавезни у основним школама?

13. 06. 2016.

Од септембра, старији ученици основних школа могли би да добију још један обавезни предмет – информатику и рачунарство, која је до сада била изборни предмет, а учила се и у оквиру техничко-инфоматичког образовања. Надлежни су се одлучили на тај корак после истраживања које показује да досадашњи начин учења информатике није био успешан. Од 1000 ученика осмих разреда из 56 школа – готово половина никада код куће није користила неки програм за учење, а две трећине није знало да одговори на питања из задатог теста.

________________________________________________

Анкетирање за изборни предмет у основним школама

10. 06. 2016.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја припремило је за школску 2016/17. годину јединствени анкетни лист у поступку одабира изборних предмета, као и јединствену методологију на основу које се формира листа понуђених предмета за сваки разред и сваку школу. Такође, у току школске 2016-17. године, Министарство просвете, науке и технолошког развоја ће обезбедити да заинтересовани ученици у Републици Србији имају могућност да уче језике и културу националних мањина, кроз различите облике ваннаставних активности, односно факултативну наставу, зимске и летње школе, радионице или друге облике рада.

________________________________________________

Представљени резултати рада Министарства просвете, науке и технолошког развоја

09. 06. 2016.

Mинистaрство прoсвeтe, нaукe и тeхнoлoшкoг рaзвoja прeдстaвило je рeзултaтe рaдa Mинистaрствa у прeтхoднe двe гoдинe. Поред израде Закона о уџбеницима и новог информационог система Министарства посебно је истакнуто да је законом дефинисана цена вртића – 20% од економске цене. Конкретни ефекти ове мере родитељи могу да виде али недостаје Правилник који експлицитно каже како се рачуна цена вртића.
» детаљније «

________________________________________________

Бесплатни уџбеници и приручници за средње стручне школе

16. 05. 2016.

Министарство просвете саопштило је медијима да ће од нове школске године обезбедити све бесплатне уџбенике за ученике основних и средњих школа који потичу из социјално угрожених породица. Министарство ће, по први пут, набавити за школске библиотеке оне делове уџбеничког комплета за који се школа изјаснила да не мора сваки ученик да их купује, попут историјске читанке и географског атласа. Такође, биће обезбеђени приручници за средње стручне школе који недостају, како би били свима бесплатни и доступни у електронском облику. За бесплатне уџбенике у буџету Министарства предвиђено је 600 милиона динара, док је додатних 134 милиона динара опредељено крајем марта за обезбеђивање недостајућих уџбеника на језицима националних мањина.

________________________________________________

Појачана контрола превозника током школских екскурзија

16. 05. 2016.

Управа саобраћајне полиције најавила је да ће у наредном периоду обављати контролу аутобуса и возача који ученике основних и средњих школа возе на екскурзије. Управа је упутила позив директорима школа да благовремено, а најкасније 48 часова пре отпочињања екскурзије, обавесте надлежну организациону јединицу МУП-а о планираним екскурзијама, а нарочито о превознику, месту и времену поласка и броју аутобуса, како би саобраћајна полиција могла да испланира и реализује контролу возила и возача пре отпочињања превоза. Контролисаће се прописана документација за возила и возаче, техничка исправност аутобуса, алкохолисаност возача, као и поштовање прописа о радном времену возача и коришћење прописаних одмора и пауза.

________________________________________________

Објављен план уписа у средње школе

16. 05. 2016.

Министарство просвете објавило је план за упис ученика у први разред средње школе у Републици Србији за школску 2016/2017. годину, за школе чији је оснивач Република Србија, Аутономна

Покрајина или јединица локалне самоуправе. Календар плана уписа преузмите овде.

________________________________________________

Објављен Каталог уџбеника које су школе бирале за наредне три године

11. 05. 2016.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја објавило је Каталог уџбеника који ће се у основним школама користити од школске 2016/2017. до 2018/2019. године. Каталог погледајте овде.

________________________________________________

Неопходна реформа образовања

28. 04. 2016.

Реформа образовања кључни је услов да се покрене економија, саопштило је медијима Министарство финансија. Наведено је да транзиција није само прелазак из нетржишне ка тржишној економији, већ да она подразумева и трансформацију у свим областима због чега су реформе у образовању неопходне. Говорећи о проблемима у образовном систему Србије, представници Министарства су навели да би, између осталог, требало решавати и неодрживу ситуацију према којој у појединим деловима земље има превише или, с друге стране, премало ђака. Да би се тај проблем решио потребно је да се избалансира учешће приватног и јавног сектора у образовном систему, јер је тренутно превише притиска на јавном буџету, а недовољно на приватним изворима.

________________________________________________

Наредне године 14.750 уписних места за студенте основних студија Универзитета у Београду

28. 04. 2016.

У школску 2016/2017. годину биће уписано 14.750 студената на основне академске студије, а планирано је да њих 9.456 буде уписано на терет буџета. За мастер академске студије планирано је да у октобру буде 9.250 места, од којих ће 4.500 бити финансирано из буџета. Планирано је и да у наредној години буде уписано 1.895 студената докторских студија, а за њих буде одобрено 725 буџетских места.

________________________________________________

Кaтaлoг уџбeникa за oснoвнe шкoлe у наредне две године

28. 04. 2016.

Mинистaрствo прoсвeтe, нaукe и тeхнoлoшкoг рaзвoja oбjaвилo je прeлиминaрнe рeзултaтe избoрa уџбeникa зa oснoвнe шкoлe. Рeч je o уџбeницимa кojи ћe сe кoристити oд шкoлскe 2016/2017. дo 2018/2019. гoдинe. Прелиминарни каталог погледајте овде. Избор уџбеника за предмет страни језик и за други страни језик погледајте овде.

________________________________________________

Тајност података у тестовима завршног испита на крају основног образовања

21. 04. 2016.

Министар просвете, науке и технолошког развоја донео је Одлуку о тајности података у тестовима завршног испита на крају основног образовања и васпитања за школску 2015/2016. годину.

У складу са наведеном Одлуком, тестови завршног испита биће означени ознаком степена тајности „интерно“ а рок тајности је одређен за сваки предмет појединачно. Одлуку можете преузети овде.

________________________________________________

Унапређивање јавно-приватног партнерства образовних установа и привреде

21. 04. 2016.

Jавно-приватно партнерство кључно је у сарадњи школа и привреде, због чега је неопходно донети нову законску регулативу за ову област, саопштило је медијима Министарство просвете. Компаније које сарађују са образовним установама требало би да имају дугорочне планове који ће се односити на школу у целини, а не само на одређене образовне профиле, чиме ће допринети унапређењу целокупног образовања, речено је у Министарству.

________________________________________________

Ускоро нови Национални оквир квалификација

18. 04. 2016.

У наредних неколико месеци биће завршен нови Национални оквир квалификација, најавило је Министарство просвете. У израду оквира квалификација укључене су школе, ресорна министарства, привреда и Национална служба за запошљавање. Циљ је успостављање јединственог – интегралног националног оквира квалификација у Србији којим би били обухваћени сви нивои и врсте квалификација. На тај начин би се омогућила интеграција и координација постојећих система квалификација у Србији (нпр.систем квалификација високог образовања, систем квалификација средњег стручног образовања и други системи).

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5-7, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42