Саветовања и семинари
»

„ПЕРСПЕКТИВЕ У ФИНАНСИРАЊУ И НОРМАТИВНA УРЕЂЕНОСТ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА”

Београд, 13.09.2016.


Хотел „Палас”


ПРОГРАМ РАДА

I. 10.00 - 10.15 Поздравна реч председника организационог одбора (Марица Ивић, директор и главни уредник Образовног информатора)
II. 10.15 - 11.00 Начин финансирања предшколских установа – Прописи о функционисању предшколских установа • Начин доделе средстава јавним установама • Начин доделе средстава приватним установама
III. 11.00 – 11.40 Инспeкциjски нaдзoр у прeдшкoлским устaнoвaмa прeмa кoнтрoлним листaмa (нoвинe у инспeкциjскoм нaдзoру; прeглeд припрeмљeнoсти устaнoвe и дoкумeнaтa и aкaтa кoje трeбa дa пoсeдуje)
IV. 11.40 – 12.00 ИН-акта: база сигурног нормативног функционисања установе
12.00 - 12.30 ПАУЗА
V. 12.30 – 13.00 Утврђивање економске цене у складу са Правилником о мерилима за утврђивање економске цене програма васпитања и образовања у предшколским установама – Пример примене члана 11. став 1.2. и 3. Правилника • Начин утврђивања просечне присутности деце и др.
VI. 13.30 - 14.00 Последице укидања подрачуна предшколским установама у граду Београду – Позитивна искуства • Проблеми везани за наплату средстава од родитеља и др.
VII. 14.00 - 14.15 Начин расподеле средстава по намени у установама комбинованог предшколског и припремног предшколског програма – Примена члана 13. Правилника (посебно за плате и остале трошкове који не могу да се деле)
VIII. 14.15 – 14.30 Перспективе сопствених прихода предшколских установа – Како развијати сопствене приходе и могућности трошења тих средстава • Уплаћивање сопствених прихода у буџет
IX. 14.30 – 15.00 Одговори на питања
X. 15.00-15.30 Струковне консултације: Конституисање Стручног одбора за предшколске установе при Канцеларијама за едукацију буџетских корисника.

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42