Саветовања и семинари
»

5. ГОДИШЊА КОНФЕРЕНЦИЈА БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

6. децембар (уторак) 2011. године – Београд


Центар „Сава”, улаз из Милентија Поповића


ПОСЛОВНЕ ОБАВЕЗЕ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У 2012. ГОДИНИ


(10.00 – 12.00 часова)


• Отварање Конференције и поздравна реч
(Марица Ивић, главни и одговорни уредник Образовног информатора)
• У ком правно-економском оквиру ћемо пословати у 2012. години?
• Измене важећих и доношење нових прописа од значаја за пословање буџетских корисника у 2012. год.
(Тамара Стојчевић, генерални секретар Владе РС и Горан Радосављевић, државни секретар у Министарству финансија)
• Које обавезе треба испуњавати у систему јавних финансија РС у 2012. години?
• Обавезе буџетских корисника у 2012. години (у складу са Законом о буџетском систему, Законом
о буџeту Републике Србије за 2012. годину, Правилником о систему извршења буџета Републике Србије)
• Применa МРС у јавном сектору (начин имплементације стандарда у наше прописе – оперативна примена, превођење IPSAS стандарда, динамика доношења прописа која се планира до краја 2011. и у 2012. години, начин вођења књига у складу са IPSAS стандардима, извештавање – састављање завршног рачуна за 2011. годину)
• Обављање платног промета за индиректне буџетске кориснике у 2012. години
(Живко Нешић, саветник у Управи за Трезор – Министарство финансија)
• Активни приступ креирања буџета локалне власти за 2012. годину (средства из изворних при-хода и трансфера, додатни извори финансирања, могућности задуживања, планирање фискалног дефицита...)
(Александар Бућић, помоћник генералног секретара СКГО за финансије)
• Изазови спровођења финансијске и пореске политике у 2012. години (најављено смањење пореског оптерећења реалног и јавног сектора; стратегија развоја Пореске управе од 2011. до 2015. године; даљи развој електронске комуникације са пореским обвезницима)
(др Драгутин Радосављевић, директор Пореске управе)
• Какав систем плата и осталих права по основу радног односа нас очекује у јавном сектору у 2012. години?
(најчешћи проблеми у 2011. години које треба решити у наредној години; плате у јавном сектору у 2012. го¬дини; прописи у при¬преми...)
(Радмила Букумирић Катић, помоћник министра за рад)

Пауза (12.00 – 12.30 часова)
(12.30 – 13.30 часова)


• У ком правцу иде даљи развој јавних набавки?
• Стратегија развоја јавних набавки у Републици Србији и новине које се очекују у законској регулативи
(Живана Богатинчевић, шеф одсека за јавне набавке у Министарству финансија)
• Који су правци и приоритети у раду делатности у јавном сектору
(просвета, социјална заштита, здравство, култура, јавна предузећа....)
(Одговорни уредници у Образовном информатору)

Пауза (13.30 – 14.00 часова)

СЕМИНАРИ ЗА РАЧУНОВОЂЕ И ПРАВНИКЕ
По завршетку конференције, у оквиру расположивог простора, специјално за рачуновође и правнике.

(14.00 – 15.30 часова)


ЗА ЕКОНОМИСТЕ/РАЧУНОВОЂЕ (Централна сала 1/0)
• Припрема за израду завршног рачуна буџетских корисника
(кратак осврт на рачуноводствене стандарде за јавни сектор; усклађивање финансијских пласмана, потраживања и обавеза; попис имовине и обавеза на дан 31.12.2011; усаглашавање главне и помоћних књига; об¬рачун и књижење амортизације)
(Регина Раделић, Зорица Кузмановић и Љиљана Јовић, одговорни уредници у Образовном информатору)

ЗА СЕКРЕТАРЕ/ПРАВНИКЕ (Анекс Б)
• Новине у парничном и управном поступку
(кључне разлике између старог и новог закона о парничном поступку; најављена нова законска решења у општем управном поступку)
(Весна Лукић, адвокат, специјалиста за грађанско процесно право и Добринка Гвозденовић, одговорни уредник у Образовном информатору)

АКТИВНОСТИ УДРУЖЕЊА


Удружење директора и менаџера у јавном сектору
Након Конференције, од 14.00 часова у Анексу А одржаће се консултативни састанак Удружења директора и менаџера у јавном сектору, на коме ће бити усвојен Програм рада за 2012. годину.
Удружење секретара и правника ванпривреде
По завршетку семинара од 15.30 часова у Анексу Б одржаће се консултативни састанак Удружења се-кретара и правника ванпривреде на коме ће бити усвојен Програм рада Удружења за 2012. годину, са акцентом на „Значају правне струке у управљању буџетским организацијама у 2012. години”.
Удружење рачуновођа у ванпривредним делатностима
По завршетку семинара, од 15.30 часова, у Централној сали 1/0 биће одржана седница Скупштине Удружења рачуновођа у ванпривредним делатностима, и усвојен Програм рада Удружења за 2012.


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42