СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
„Буџетско рачуноводство”

Рачуноводствени часопис специјализован за буџетске кориснике

 

„Буџетско рачуноводство“ прати финансијско пословање директних и индиректних корисника буџета Републике, локалне власти и организација обавезног социјалног осигурања.

Током 24 броја годишње, часопис на инструктиван начин обрађује теме из области: јавних финансија, буџетског рачуноводства, буџетског планирања и извештавања за потребе трезорског пословања, стицања и расподеле сопствених средстава, пореза, зарада и платног промета.

У случају хитних интервенција између два броја часописа претплатници добијају „Прилоге броју”.

САДРЖАЈ БРОЈА:
Број 23 - 30. 11. 2017.
 

▪ Реч уредника

ПОСЛОВИ ФИНАНСИЈСКЕ СЛУЖБЕ
▪ ПОСЛОВИ – РОКОВИ

ПЛАНИРАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ
▪ Смернице за припрему буџета Републике Србије и локалне власти за 2018. годину и наредни средњорочни период (Основне економске претпоставке и смернице за припрему буџета за 2018. годину и пројекција за 2019. и 2020. годину • Фискална политика • Специфичности припреме буџета Републике Србије • Специфичности припреме буџета локалних власти)
▪ Планирање масе средстава за плате запослених у 2018. години (Законски основ за планирање плата за запослене у јавном сектору у 2018. години • Планирање масе средстава за плате на републичком нивоу • Планирање масе средстава за плате у одлукама о буџету локалне власти за 2018. годину)
▪ Контрола пословања јавних предузећа путем давања сагласности на годишњи програм рада (Рок за достављање годишњег програма пословања јавног предузећа оснивачу • Усклађеност планских аката • Надлежност за доношење годишњег односно трогодишњег програма пословања јавног предузећа • Садржај годишњег, односно трогодишњег програма пословања • Посебан програм јавног предузећа • Финансирање јавних предузећа из буџета)

БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО И ИЗВЕШТАВАЊЕ
▪ Застарелост потраживања и обавеза (Општа начела застарелости • Време потребно за застарелост • Застој застарелости • Прекид застарелости • Попис и књижење отписа застарелих потраживања • Примери књижења)
▪ Попис библиотечке грађе и извора
▪ Примери књижења: Набавка књига и стручне литературе за библиотеке

ПОРЕЗИ
▪ Застарелост потраживања по основу јавних прихода (Прекид рока застарелости • Застој застарелости права на утврђивање и наплату пореза и споредних пореских давања • Апсолутна застарелост)
▪ Актуелно – Подношење пореских пријава за утврђивање пореза на наслеђе и поклон и пореза на пренос апсолутних права у електронском облику – од 1.1.2018. године

КОНКУРСИ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ
▪ Јавни позив за научно-истраживачке организације • Јавни конкурс за суфинансирање пројеката из области електронских комуникација • Јавни конкурс за суфинансирање развоја саобраћа и путне инфраструктуре • Јавни конкурс за суфинансирање реализације пројеката примене топлотних пумпи

ПРОПИСИ
▪ ПРОПИСИ за пословање корисника јавних средстава

СТАТИСТИКА – ПОДАЦИ
▪ Макроекономски показатељи ▪ Цене ▪ Зараде, доприноси и накнаде ▪ Камате ▪ Остали подаци

ИЗДВАЈАМО:

Нема издвојених чланака из овог издања.

„Буџетско рачуноводство” - архива

 

Број 23 - 30. 11. 2017. »

Број 22 - 15. 11. 2017. »

Број 21 - 31. 10. 2017. »


Старија издања: 1|2|3| Још резултата  


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42