СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
„Буџетско рачуноводство”

Рачуноводствени часопис специјализован за буџетске кориснике

 

„Буџетско рачуноводство“ прати финансијско пословање директних и индиректних корисника буџета Републике, локалне власти и организација обавезног социјалног осигурања.

Током 24 броја годишње, часопис на инструктиван начин обрађује теме из области: јавних финансија, буџетског рачуноводства, буџетског планирања и извештавања за потребе трезорског пословања, стицања и расподеле сопствених средстава, пореза, зарада и платног промета.

У случају хитних интервенција између два броја часописа претплатници добијају „Прилоге броју”.

САДРЖАЈ БРОЈА:
Број 8 - 15. 04. 2018.
 

ПОСЛОВИ ФИНАНСИЈСКЕ СЛУЖБЕ

ПОСЛОВИ – РОКОВИ

ПЛАНИРАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ
▪ Фискална правила за локалне власти (Општи принципи одговорног фискалног управљања у јединицама локалне самоуправе • Фискална правила за локалну власт • Планирање фискалног дефицита буџета локалне власти за 2019. годину)
▪ Контрола пословања јавних предузећа путем тромесечних извештаја (Обавеза достављања тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа • Рокови за достављање извештаја • Обрасци за достављање извештаја)

БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО И ИЗВЕШТАВАЊЕ
▪ Шифре плаћања за обавезе по комерцијалним и некомерцијалним трансакцијама (Начин коришћења шифри плаћања за плаћање пореза по одбитку – некомерцијалне трансакције)
▪ ЦРФ кроз питања и одговоре (Регистрација фактура • Које обавезе се региструју у ЦР • Рокови • Плаћања • Регистрација правног лица • Одговори редакције Образовног информатора)
▪ Могућност измене износа фактуре у Централном регистру фактура (Овлашћење за унос измене износа фактуре • Начини и правила уноса измене износа фактуре • Праћење, промене и откази унешених измена износа фактуре • Измене износа фактуре у случајевима асигнације)
▪ Нова конта за евидентирање отплате домаћих камата на краткорочним и дугорочним хартијама од вредности у буџетском систему
▪ Завршни рачун организација за обавезно социјало осигурање за 2017. годину (Обрасци за састављање годишњег финансијског извештаја • Предаја завршних рачуна ООСО • Састављање консолидованог годишњег извештаја републичког Фонда за здравствено осигурање)
▪ Ревалоризација рата за откупљене друштвене станове која се врши на дан 31.3.2018.

ПОРЕЗИ
▪ Годишњи порез на доходак грађана за 2017. годину (Порески обвезници • Неопорезиви износ • Приходи који су предмет опорезивања годишњим порезом • Умањење за плаћени порез и доприносе за обавезно социјално осигурање • Увећање дохотка по основу повраћаја доприноса за обавезно социјално осигурање • Доходак за опорезивање • Пореска основица • Пореска стопа • Пореска пријава)
▪ Нови износи акциза и износи акциза за рефакцију од 17.3.2018. године

ЗАРАДЕ, НАКНАДЕ И ОСТАЛА ПРИМАЊА
▪ Повраћај више плаћеног доприноса за обавезно социјално осигурање у 2017. години и престанак уплате доприноса по основу уговорене накнаде у 2018. години (Остваривање права на повраћај више плаћеног доприноса за 2017. годину • Престанак обавезе плаћања доприноса на уговорене накнаде у 2018. години)
▪ Утврђивање и уношење података у матичну евиденцију за 2017. годину – са практичним примерима (Правни основ • Обвезник подношења пријаве, рокови, обрасци и документација • Обрасци и поступак за подношење пријаве • Посебни случајеви)

КОНКУРСИ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ

ПРОПИСИ
▪ ПРОПИСИ за пословање корисника јавних средстава

СТАТИСТИКА – ПОДАЦИ
▪ Макроекономски показатељи ▪ Цене ▪ Зараде, доприноси и накнаде ▪ Камате ▪ Остали подаци

ИЗДВАЈАМО:

Нема издвојених чланака из овог издања.

„Буџетско рачуноводство” - архива

 

Број 24/2018 - 17. 12. 2018. »

Број 23/2018 - 04. 12. 2018. »

Број 22/2018 - 16. 11. 2018. »


Старија издања: 1|2|3| Још резултата  


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42