СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
„ПРАВНИ САВЕТНИК”

Правни водич за пословање буџетских корисника

 

Часопис прати области: право ЕУ, радни односи, запошљавање, безбедност и здравље на раду, социјално осигурање, имовинско-правни односи, ауторско право, стамбени односи, процесно право, прописи из финансијског пословања, ИСО стандарди-управљање квалитетом...

Намењен је секретару буџетских установа.

Претплатници током године бесплатно добијају и СПЕЦИЈАЛНЕ ПРИЛОГЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА, у којима могу на једном месту наћи законску регулативу по делатностима и практичне савете правно-економских саветника.

САДРЖАЈ БРОЈА:
Број 10/2020 - 15.05.2020.
 

ПРОПИСИ
▪ I. Прописи донети поводом COVID-19
▪ II. Остали прописи донети између два броја од значаја за пословање свих корисника јавних средстава

ОБЛАСТИ

РАДНИ ОДНОСИ
▪ Мировање радног односа (Разлози за мировање радног односа запосленог сходно Закону о раду • Разлози за мировање радног односа у посебним прописима • Права и обавезе које мирују запосленом у случају мировања радног односа • Плаћање пореза на зараду и доприноса запосленом коме мирују права и обавезе • Модел Решења о мировању радног односа)
JАВНЕ НАБАВКЕ
▪ Захтев за заштиту права у поступку јавне набавке (Процесне претпоставке за поступање по захтеву • Нови Закон о јавним набавкама)
ИМОВИНСКИ ОДНОСИ
▪ Садржина и поступак израде и доношења програма комасације
▪ Поступaк уписа у катастар непокретности и водова (измене и допуне закона) (Упис непокретности • Одлучивање у поступку покренутом на основу исправе достављене од стране обвезника доставе • Врсте забележби • Достава решења – начин доставе • Електронска огласна табла Републичког геодетског завода • Промене на непокретностима на основу података добијених снимањем из ваздуха)
СУДСКИ И ДРУГИ ПОСТУПЦИ
▪ Извршење ради намирења новчаних потраживања према буџе-тским корисницима (Надлежност јавног извршитеља за одлучивање о предлогу за извршење • Шта не може бити предмет принудног извршења • Ток поступка и садржина предлога • Решење о извршењу и решење о трошковима)

ДЕЛАТНОСТИ
ДРЖАВНА УПРАВА
▪ Регистар новодонетих прописа о: измени Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку; измени и допуни Закона о избору народних посланика; измени Закона о локалним изборима; измени Одлуке о расписивању избора за одборнике скупштина градова и скупштина општина у Републици Србији; измени Одлуке о расписивању избора за народне посланике
ПОКРАЈИНСКА АУТОНОМИЈА И ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
▪ Регистар новодонетих прописа о: садржини, поступку израде и доношења програма комасације; ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину; измени Одлуке о расписивању избора за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине; расподели средстава из Буџетског фонда за програм локалне самоуправе (…)
ПРОСВЕТА
▪ Регистар новодонетих прописа о: финансирању набавке уџбеника средствима буџета РС за школску 2020/2021. годину; критеријумима за финансирање краткорочних пројеката од посебног интереса за одрживи развој у Аутономној покрајини Војводини
▪ Инструкције Министарства просвете поводом почетка рада пре-дшколских установа, основних школа и високошколских уста-нова (Инструкција у вези са поступањем предшколских установа поводом отварања објеката за пријем уписане деце у време трајања епидемије COVID-19 • Инструкција у вези са поступањем основних школа поводом отварања објеката за пријем ученика у целодневни боравак током трајања епидемије COVID-19 • Обавештење високошколским установама о наставку са радом)
▪ Оцењивање ученика у основном образовању и васпитању
ЗДРАВСТВО
▪ Регистар новодонетих прописа о: Програму обавезне и препоручене имуни-зације становништва против одређених заразних болести; заштити становни-штва од заразних болести
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
▪ Инструкције, препоруке и налози установама социјалне заштите у вези са епидемиолошком ситуацијом изазваном вирусом SARS-CОV-2
КУЛТУРА
▪ Регистар новодонетих прописа o подстицајима инвеститору да у Републици Србији производи аудиовизуелно делоИЗДВАЈАМО:

Нема издвојених чланака из овог издања.

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42