ОСТАЛА ИЗДАЊА

КОНТНИ ПЛАН ЗА БУЏЕТСКИ СИСТЕМ (април 2023.)Oво измењено и допуњено издање Контног плана за буџетски систем (април 2023.) настало је на основу измена које су донете Правилницима о изменама и допунама Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем („Сл. гл. РС“, бр. 19/21, 66/21, 130/21, 144/22 и 26/23). Овим правилницима уређено је неколико новина, од којих издвајамо:
- прописан је нови извор финансирања 17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти,
- прописана нова конта за евидентирање прихода по основу наплате пореза за увећање имовине физичког лица (713621)
- прописана нова субаналитичка конта за евидентирање прихода Буџетског фонда за ванредне ситуације по основу одређених издвајања из премије осигуравајућих друштава, наплаћених од привредних субјеката као и надлежног органа за послове цивилног ваздухопловства (714442, 714443, 714444, 714445, 714446)
- обрисан је конто 714447 за евидентирање прихода по основу 1% прихода од продаје улазница за спортске догађаје, по пријављеном догађају Министарству унутрашњих послова
- у класи 500000 - ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ, прописана су нова конта за евидентирање издатака по основу набавке шинских возила и остале опреме за копнени саобраћај (512118 и 512119)
- извршене су измене и допуне синтетичких конта за евидентирање обавеза, расхода, као и издатака за финансијску имовину за евидентирање умањења за дисконт по основу емитованих хартија од вредности
- прописана су нова конта за евидентирање прихода по основу трансфера из буџета Републике у корист Републичких фондова ра ПИО, НСЗ, као и ФСОВО (78121, 781122, 781123, 781124, 781125, 781126 и 781127) и др.
Пред вама је скраћени облик Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем („Сл. гл. РС”, бр. 16/16, 49/16, 107/16, 46/17, 114/17, 20/18, 36/18, 93/18, 104/18, 14/19, 33/19, 68/19, 84/19, 151/20, 19/21, 66/21, 130/21, 144/22 и 26/23), који садржи само кла¬сификације које овај правилник прописује и то:
- класификацију расхода и издатака према изворима финансирања (чл 8. овог правилника),
- табеларни приказ шема функсионалне класификације (Прилог 1) и
- контни план (Прилог 2).
Сматрамо да смо на тај начин пружили сваком рачуновођи у буџетском систему неопходан алат ажуриран са најновијим изменама, који је и лаган за свакодневну употребу.
Све измене класификација објављених у овом правилнику надаље ћемо редовно пратити и објављивати у нашем часопису БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО.


Редакција

 

Цена: 2.200,00 динара
Садржај:


Предговор ..... 5
Класификација расхода и издатака према изворима финансирања
(чл. 8. Правилника) ..... 7
Табеларни приказ Шема функционалне класификације (Прилог 1) ...... 9
Контни план за буџетски систем (Прилог 2)
Класа 000000 – Нефинансијска имовина ..... 13
Класа 100000 – Финансијска имовина ..... 24
Класа 200000 – Обавезе ..... 35
Класа 300000 – Извори капитала, утврђивање резултата пословања и ванбилансна евиденција ..... 63
Класа 400000 – Текући расходи ..... 68
Класа 500000 – Издаци за нефинансијску имовину ..... 113
Класа 600000 – Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине ..... 124
Класа 700000 – Текући приходи ..... 132
Класа 800000 – Примања од продаје нефинансијске
имовине ..... 188
Класа 900000 – Примања од задуживања и продаје
финансијске имовине ..... 196


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42