Саветовања и семинари
»

ОБАВЕЗЕ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА УСТАНОВЉЕНЕ НОВИМ ПРОПИСИМА

Београд, 20. јун 2013. године


Хотел Палас, Топличин венац 23


Евидентирање учесника (од 9.00 до 10.00)

I део (од 10.00 до 13.00)

Уводна реч: Унапређење пословања јавних предузећа у функцији реформе јавног сектора
(Наташа Павић, специјални саветник за јавна предузећа у Образовном информатору)
1. Конституисање органа јавних предузећа
• Услови за именовање директора и надзорних одбора (усклађивање са Статутом)
• Критеријуми за избор чланова Надзорног одбора из редова запослених
• Расписивање конкурса за избор директора до 30.6.2013.
( Лазар Крњета, представник Пословног удружења „КОМДЕЛ”)
2. Месечно извештавање ЈП о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама
• Осврт на проблемска питања у вези састављања ових извештаја
• Примена РИНО апликације
(Наталија Боровић, уредник за економска питања)
3. Тромесечно извештавање ЈП о извршењу програма пословања
• Обавеза и начин извештавања (о донетим подзаконским актима и о роковима
извештавања)
• Проблеми у извештавању након првог извештајног периода (јануар-март 2013.) и начин њиховог превазилажења
• Посебан програм за смањење субвенција – предлог Модела (Лазар Крњета)

4. Привремена обустава трансферних средстава оснивачима ЈП
• Обавеза извештавања локалних власти о политици зарада и запошљавања у ЈП
• Обавеза достављања месечних извештаја ЈП о роковима измирења обавеза
• Услови под којима Мин. финансија врши привремену обуставу трансфера
(Регина Раделић, одговорни уредник за буџетски систем)

Пауза – од 11.30 до 12.00

5. Обавезе ЈП у примени нових пореских прописа
• Увођење обавезе плаћања пореза на имовину за јавна предузећа
• Подношење нове пореске пријаве
• Акцизе на биогорива и биотечности
• Новине у опорезивању добити правних лица
(Зорица Кузмановић, саветник за порезе)

• Обрачун зарада и доприноса за обавезно социјално осигурање (Нове стопе пореза на зараде и доприноса за ПИО • Пореске олакшице • Добровољно здравствено осигурање • Пријава доприноса по службеној дужности...)
(Љиљана Јовић, саветник за зараде)


Ручак - од 13.00 до 14.00


II део (од 14.00 до 16.00)

6. Јавне набавке у јавним предузећима (• Кораци у спровођењу поступака јавних набавки • Нормативно уређивање • Проблеми у пракси...)
(Урош Папић, саветник за јавне набавке)

7. Најава нових прописа и активности за ЈКП:
• Програм трансформације јавних комуналних предузећа (предлог Владе
Републике Србије)
• Измене Закона о комуналној делатности
• Промене у формирању цена комуналних услуга (Лазар Крњета)

8. Дискусија и одговори на питања учесника

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42