Саветовања и семинари
»

САСТАВЉАЊЕ ГОДИШЊИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ЗА 2013.

10.3.2014. године (понедељак) у 10.00 часова, Београд,


Привредна комора Србије, Теразије 23 / II спрат


АКТУЕЛНО У ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА
 Умаоеое зарада у јавнпм сектпру
 Електрпнске ппреске пријаве

ИЗРАДА ГОДИШЊИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА ЗА
2013. ГОДИНУ
 Ппслпвне коиге и евиденције кпд директних бучетских кприсника,
 Припремне радое за састављаое гпдищоих финансијских извещтаја
 Нашин састављаоа гпдищоих финансијских извещтаја
 Израда кпнсплидпванпг гпдищоег финансијскпг извещтаја директних кприсника бучетских сред-
става кпји имају индиректне кприснике
 Закљушиваое ппслпвних коига за 2013. гпдину и птвараое ппслпвних коига за 2014


КОНТРОЛА НАМЕНСКОГ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИХ БУЏЕТА


ИЗРАДА ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ ЗА 2013.
 Ппступак кпнсплидације бучета јединице лпкалне сампуправе
 Израда заврщнпг рашуна бучета јединице лпкалне сампуправе

СЕМИНАР ЈЕ НАМЕЊЕН:

 РУКОВОДИОЦИМА
ФИНАНСИЈСКИХ СЛУЖБИ:
 Директних корисника
средстава буџета
Републике Србије,
 Директних корисника
средстава буџета
локалних власти

 РУКОВОДИОЦИМА ТРЕЗОРА
(општина, градова)

 НАЧЕЛНИЦИМА ЗА
ФИНАНСИЈЕ И БУЏЕТ
(општина, градова)


10.3.2014. године (понедељак) у 10.00 часова, Београд,
Привредна комора Србије, Теразије 23 / II спрат

 Рпк за ппднпщеое заврщнпг рашуна
 Обрасци за састављаое заврщнпг рашуна бучета лпкалне власти
 Одлука п заврщнпм рашуну бучета лпкалне власти
 Мпдел пдлуке п заврщнпм рашуну бучета ппщтине

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ


ПРЕДАВАЧИ су представници надлежних институција и саветници-уредници из Редакције
Образовног информатора


МАТЕРИЈАЛ ЗА СЕМИНАР – „Билтен – Буџетско рачуноводство” бр. 5/13


ПРИЈАВА УЧЕШЋА
Пријаву учешћа можете извршити достављањем попуњене Пријаве путем:
 е-mailа: prodaja@obrazovni.rs
 сајта: www.obrazovni.rs
 факсa на број: 011/2688-582


УСЛОВИ УЧЕШЋА
 за претплатнике на часописе НИП „Образовни информатор” учешће је БЕСПЛАТНО.
 за непретплатнике накнада за учешће износи 3.900,00 динара по учеснику, а за трећег и сва-
ког наредног учесника из исте организације саветовање је бесплатно. У износ накнаде укључен је и
материјал за семинар.
 Уплата за учешће на семинару врши се до 10.3.2013. на један од текућих рачуна НИП
„Образовни информатор” д.о.о: ● 220-31313-49 ● 355-1006799-20 ● 285-0014063160001-95

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42