Саветовања и семинари
»

„СПРОВОЂЕЊЕ НОВИНА ИЗ ЗАКОНА О РАДУ У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА СИСТЕМА РАДНИХ ОДНОСА И ПОСЛОВАЊА“

Београд, уторак, 29. јул 2014


Центар „Сава”од 9.00 – 10.00
(Пријављивање учесника и подела материјала)
од 10.00 – 12.00
ОТВАРАЊЕ СТРУЧНОГ СКУПА
- Уводно излагање – Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

ПРВИ ДЕО – НОВИНЕ У ЗАКОНУ О РАДУ
(новине, пословне обавезе, прекршаји и запрећене казне)
- Измене у правима, обавезама и одговорностима послодаваца и запослених
- Нови режим зарада, накнада и отпремнина
- Унапређени систем колективног преговарања и синдикална заштита
- Проширена овлашћења Инспекције рада

Пaузa зa кaфу 12.00 – 12.30

12.30 – 14.30
ДРУГИ ДEO – OБAВEЗE ПОСЛОДАВАЦА
(нормативно уређивање пословања)

- Сагледавање пословних циљева организације у поступку припреме измена унутрашње организације и систематизације
- Планирање пословних обавеза, утврђивање потребних и расположивих ресурса
- Потреба сагледавања финансијских ефеката приликом усаглашавања са новинама (планирање и финансирање • расходи за зараде, накнаде и друге трошкове • мотивациони ресурси запосленима • трошкови стручног усавршавања и сл.)


- Приказ Модела усклађених аката (Правилника o организацији и систeмaтизaциjи послова, Правилника о изменама и допунама Правилника о раду, Уговора о раду и појединачних одлука)
- Усклађивање безбедности и здравља на раду са новинама из Закона о раду(измена аката, планирање додатних средстава, планирање едукације...)
- Предности и потребе мирног решавања спорова

Пауза 14.30 – 15.00

15.00 – 16.00

ТРЕЋИ ДEO – ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА
Предавачи ће у овом термину одговарати на питања која им писменим путем
буду постављена пре и током Саветовања.

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42