Саветовања и семинари
»

ПРИМЕНА НОВИНА У ЗАКОНУ О РАДУ – II део

29. августа 2014. у Београду


Центар „Сава“
почетaк у 10,00 часова


од 9.00 – 10.00
(Пријављивање учесника и подела материјала)
  
ПРВИ ДЕО САВЕТОВАЊА
од 10.00 – 12.00
 УВОДНA ИЗЛАГАЊA
 Дaљи прaвци рeфoрмe рaднoг зaкoнoдaвствa (Зoрaн Лaзић – пoмoћник министрa у Mи-ни¬стaр¬ству зa рaд, запошљавање, борачка и социјална питања)
 Институти рaднoг зaкoнoдaвствa у инoвирaнoм Зaкoну o рaду (Гoрицa Mилoшe-вић – одговорни уредник за правна питања и област радних односа у Oбрaзoвнoм инфoрмaтoру)
 ПОЈАШЊЕЊА ПРИМEНЕ ПOJEДИНИХ ИНОВИРAНИХ ИНСТИТУТА (Снежана Бог¬да¬но¬вић и Данијела Рајковић – Ми¬ни¬старство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања)
 РАД НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ (примена иновираних одредби на случајеве и уговоре закљу¬ч嬬не пре 29.7.2014. године који имају дејство након 29.7.2014. године • шта се сматра об¬јеꬬтивним раз¬лозима за заснивање радног односа на одређено време • да ли се трајање уго¬вора о раду на од¬ређено време може продужити закључивањем анекса уговора о раду, ко¬јим би се мењала од-ред¬ба која дефинише рок, односно трајање уговора...)
 КОРИШЋЕЊЕ ГОДИШЊЕГ ОДМОРА (када се стиче право на пун годишњи одмор • сти¬ца¬ње и ко¬ришћење права на годишњи одмор запослених на одређено време • коришћење го¬диш¬њег од¬мора запослених којима престаје радни однос • колективни годишњи одмор • слу¬чајеви када се може изменити решење за коришћење годишњег одмора са посебним ос¬вртом на издата ре-шења пре 29.7.2014. године)
 РАСПОРЕЂИВАЊЕ И ИЗМЕНА УГОВОРА О РАДУ (у којим случајевима није потребан анекс уго¬во¬ра о раду и није потребно спроводити прописану процедуру)
 ПРЕСТАНАК РАДНОГ ОДНОСА (разлози за отказ и поступци • примена на поступке за¬по-чете али незавршене до 29.7.2014. године)
 УТВРЂИВАЊЕ ЗАРАДЕ, НАКНАДЕ ЗАРАДЕ И ДРУГИХ ПРИМАЊА – ОДНОС ЗАКОНА И ОПШТИХ АКАТА (КУ/Правилник о раду) – практични примери
 ИЗВРШНА ИСПРАВА ЗА ИСПЛАТУ ЗАРАДЕ ПОЧЕВ ОД 29. АВГУСТА 2014. ГОДИНЕ (са¬др¬жај, начин коришћења)
Пaузa зa кaфу 12.00 – 12.30

  
ДРУГИ ДЕО САВЕТОВАЊА

12.30 – 14.00 часова
 НЕДОУМИЦЕ У ПРИМЕНИ НОВИНА ИЗ ЗАКОНА О РАДУ (Снежана Бог¬да¬но¬вић – Ми-ни¬старство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања)
 ОВЛАШЋЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О РАДУ (ко одлучује о пра¬ви-ма, обବве¬зама и одговорностима запослених и директора; овлашћење за доношење пра¬вил¬ника о рବду, правилника о организацији и систематизацији послова; ко закључује уго¬вор о раду у име послодавца)
 КО ИМА СТАТУС ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА СА ПОСЛОДАВЦЕМ – примери (битно за обрачун ми-нулог рବда и утврђивање висине отпремнине за запослене за чијим радом је престала потреба)
 НАДЗОР ИНСПЕКЦИЈЕ РАДА – КАДА ЈЕ ПРАВО ЗАПОСЛЕНОГ ОЧИГЛЕДНО ПОВРЕ¬ЂЕ¬НО У СЛУЧАЈУ ОТКАЗА УГОВОРА О РАДУ – примери (Прeдстaвници Инспeктoрaтa рaдa)
 ОДРЕДБЕ ПОСЕБНИХ КОЛЕКТИВНИХ УГОВОРА КОЈЕ НИСУ У СКЛАДУ СА ИЗ¬МЕ¬НАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РАДУ
(Гoрицa Mилoшeвић и Aлeксaндaр Пaнoвски – одговорни урeдници у Oбрaзoвнoм инфoрмaтoру)

Пaузa 14.00 – 14.30

  
ТРЕЋИ ДЕО САВЕТОВАЊА
14.30 – 16.00 часова
 ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА (на теме саветовања)

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42