Саветовања и семинари
»

ЈЕДНОДНЕВНЕ РАДИОНИЦЕ: „ПЛАНИРАЊЕ ЈАВНИХ НАБАВКИ И ИЗРАДА ПЛАНА НАБАВКИ ЗА 2015. ГОДИНУ“

- Београд, хотел Палас, 24. новембар (понедељак)
- Нови Сад, хотел Парк, 25. новембар (уторак)
- Ниш, Регионални едукативни центар, 5. децембар (петак)


(Oд 9.00 до 10.00 – Евидентирање учесника и подела материјала)



ПРВИ ДЕО
• од 10.00 до 12.00 часова •

 НОРМАТИВНИ ОКВИР ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА НАБАВКИ

 АНАЛИЗА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА И ПЛАНА ПОСЛОВАЊА - ОБЛИКОВАЊЕ ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
o Теоријски део (Анализа финансијског плана и план пословања, Врсте предмета набавке; Разло¬зи и оправданост за одређене на¬бавке; Начин одређивања предмета на¬бав¬ке; Општи речник набавки; Кон¬трола исправности обликовања пред¬ме¬та јавне набавке)
o Практичан рад (Рад на анализи примера финансијског плана наручиоца и обликовању предмета набавки, Анализа вежбе и одговори на питања)

 УТВРЂИВАЊЕ ПРОЦЕЊЕНЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ
o Теоријски део (Процедуре и на¬чин утврђивања процењене вредности набавки, Веза са Финансијским планом, Ме¬тде и начини истраживања тржишта, Организација истраживања тржишта, Временски оквир за истраживање тржишта, Документација код наручиоца у вези са истраживањем тржишта, Процена ризика и контролне тачке)
o Практичан рад (Одређивање процењене вредности набавке на примерима набавки, Анализа вежбе и одговори на питања)

Пауза за кафу (од 12.00 до 12.30 часова)


ДРУГИ ДЕО
• од 12.30 до 13.30 •

 ИЗБОР ВРСТЕ ПОСТУПКА
o Теоријски део (Врсте поступака набавки, Одр嬐謬вање врсте поступка, Контрола исправности одређивања врсте пступка јавне набавке)
o Практичан рад (Избор врсте поступка набавке за примере набавки, Анализа вежбе и одговори на питања)

Пауза за ручак (од 13.30 до 14.30 часова)



ТРЕЋИ ДЕО
• од 14.30 до 17.00 •

 ИЗРАДА КАЛЕНДАРА НАБАВКИ
o Теоријски део (Одређивање оквирних рокова за покретање поступка, за¬кљу¬¬чење и извршење уговора, Контрола исправности одређивања рокова)
o Практичан рад (Израда календара набавки, Анализа вежбе и одговори на питања)

 ИЗРАДА ПЛАНА НАБАВКИ И ИЗМЕНА ПЛАНА НАБАВКИ
o Практичан рад (Унос података из радне свеске у апликативни софтвер УЈН за израду Плана набавки, Анализа и одговори на питања)

 ДИСКУСИЈА И РАЗМЕНА МИШЉЕЊА

 ДОДЕЛА СЕРТИФИКАТА

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42