Саветовања и семинари
»

„УЛОГА И ОДГОВОРНОСТ РУКОВОДИЛАЦА У СПРОВОЂЕЊУ РАЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ“

Копаоник, 15-17. март, 2015.


Хотели МК MOUNTAIN RESORT


до 15.00 часова Долазак, смештај и ручак
од 15.00 до 17.00 Пријављивање учесника, подела материјала
(Инфо-пулт Организатора y холу Хотела „Гранд”)
ПЛЕНАРНИ РАД
(хотел Гранд)

од 17.30 до 18.00
ОТВАРАЊЕ XX ПОСЛОВНОГ ТРЕНИНГА И УВОДНО
ИЗЛАГАЊЕ:
„Потреба за рационализацијом и реорганизацијом запослених у
јавном сектору у циљу фискалне консолидације и повећања
привредног раста“
РАЦИОНАЛИЗАЦИЈА ЈАВНОГ СЕКТОРА
 Нормативни оквир - приказ постојећих и очекиваних
пословних обавеза; повезаност са другим процесима и
прописима
 Кораци у спровођењу рационализације: формирање
тимова, анализа послова и радних места, реорганизација,
систематизовање послова, процена резултата рада,
сарадња са синдикатима и представницима запослених,
утврђивање вишкова и смањивање броја запослених
 Улога и одговорност руководилаца
РАД У ГРУПАМА
 установе
 јединице локалне
самоуправе
 јавна и комунална
предузећа
од 18.00 до 19.00
ПРАКТИЧНА
ВЕЖБА
АНАЛИЗА ПОСЛОВА У ВАШОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ
 Идентификација циљева организације
 Препознавање свих функција које се обављају у оквиру
организације и њихова категоризација
 Анализа постојеће организације послова у оквиру препознатих
функција организације
 Утврђивање препорука за реорганизовање послова и унапре-
ђење организационе структуре
ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ УРАЂЕНОГ И ДИСКУСИЈА
После вечере КОКТЕЛ ДОБРОДОШЛИЦЕ

16.3.2015.
(понедељак)


РАД У ГРУПАМА
од 10.00 до 10.30
СИСТЕМАТИЗАЦИЈА И ОПИС ПОСЛОВА
 Систематизовање послова уз приказ веза са другим
процесима и прописима
 Практичан пример описа посла
ПРОЦЕЊИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА РАДА ЗАПОСЛЕНИХ
 Интерни нормативни акти од значаја за квалитетну
процену резултата рада; веза са другим процесима и
прописима
 Методи, критеријуми и мерила за процену резултата рада
запослених; приказ проверених искустава из реалног
сектора
РАД У ГРУПАМА
од 10.30 до 11.30
ПРАКТИЧНА
ВЕЖБА
ПРОЦЕЊИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА РАДА У ВАШОЈ
ОРГАНИЗАЦИЈИ
 Дефинисање кључних фактора успеха за конкретно радно место, на
основу општег описа посла за конкретно радно место
 Постављање пословних циљева запосленог (годишњих,
полугодишњих...) на основу општег описа посла и кључних фактора
успеха Утврђивање критеријума и мерила за процену резултата рада
запосленог у односу на постављене пословне циљеве
11.30 до 12.00 ПАУЗА
ПЛЕНАРНИ РАД
12.00 до 13.00
УТВРЂИВАЊЕ ВИШКОВА И СМАЊИВАЊЕ БРОЈА
ЗАПОСЛЕНИХ
 Спровођење поступка у утврђеним роковима
 Принципи и вредности при утврђивању вишка запослених
 Најчешће грешке у пракси и препоруке руководиоцима
РУКOВOДИOЦИ, ЗAПOСЛEНИ И СИНДИКATИ У
ПРOЦEСУ РAЦИOНAЛИЗAЦИJE
 Сарадња руководилаца и синдиката (односно
представника запослених) као предуслов квалитетне
рационализације
 Приказ примера добре праксе
од 13.00 до 17.00
 Ручак
 Тим билдинг активности: вожња жичаром и панорамско
разгледање
РАД ПО ГРУПАМА

од 17.00 до 19.00

ПРАКТИЧНЕ ВЕЖБЕ
СТУДИЈА СЛУЧАЈА
I група: Израда Плана рационализације за установу
 Сарадња са ресорним министарством у припреми
рационализације
 Како спровести рационализацију, а да не дође до пада ква-
литета делатности просвете, здравства, социјалне заштите,
културе...
 Изрaда Детаљних планова рационализације на основу те-
мељних анализа и у сарадњи са синдикатима (представ-
ницима запослених)
 Успостављање објективних критеријума за утврђивање
вишка запослених
II група: Израда Плана рационализације за општину
 Како утврдити стратешке циљеве локалне самоуправе као
основу за рационализацију; које нормативне акте донети у
процесу рационализације
 Идентификовање и анализа свих функција у оквиру
општинске управе; укидање непотребних и обједињавање
заједничких функција, преношење функција на приватни
сектор
 Успостављање објективних критеријума за рационализацију
и реорганизацију у сарадњи са синдикатима или представ-
ницима запослених (у склaду сa прирoдoм и сложеношћу
пoслoвa, кaдрoвскoм oснoвoм, спрeмнoшћу и oбучeнoшћу
зaпoслeних, и сл.)
 Утврђивање вишкова запослених; пoтрeба зa нoвим зaпo-
шљaвaњeм, дoдaтним oбукaмa или прeквaлификaциjoм
III група: Израда Плана рационализације за јавно
предузеће
 Сарадња са оснивачем (републиком, покрајинском управом
или локалном самоуправом)
 Како препознати и класификовати функције које се обав-
љају у ЈП и ЈКП; које су могућности за преношење функција
на пиватни сектор
 Рeoргaнизaциjа прeдузeћa, рeдeфинисaњe и поједностав-
љивање процедура, утврђивaњe пoслoвa кojи сe мoгу
укинути или oбjeдинити
 Трансформација ЈП и ЈКП и прелазак на корпоративно
управљање
 Сарадња са синдикатима или представницима запослених
 Приказ припремљених презентација по групама Оцена презентација
 Закључци са студије случаја за примену у пракси
од 20.30 СВЕЧАНА ВЕЧЕРА, КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКИ ПРОГРАМ И
ПРОГЛАШЕЊЕ НАЈУЧЕСНИКА

17.3.2015.
(уторак)

од 10.00 до 11.00 ИЗБОРНА СКУПШТИНА УДРУЖЕЊА ДИРЕКТОРА И
МЕНАЏЕРА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ
од 11.00 до 12.00 ЗАКЉУЧЦИ XX ПОСЛОВНОГ ТРЕНИНГА И ПОДЕЛА
СЕРТИФИКАТА
12.00 ЗАВРШЕТАК XX ПОСЛОВНОГ ТРЕНИНГ

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42