Саветовања и семинари
»

ДАНИ ЈАВНИХ НАБАВКИ, ТАРА 2015. „Врсте поступaка и избор најефикаснијег поступка јавне набавке“

7-10. мај, 2015, Тара


хотел „Оморика“


I ДАН (7.5.2015. – четвртак)

од 16.00 до 17.00
Пријављивање учесника, подела материјала
(Инфо-пулт Организатора y холу хотела „Оморика”)
17.00- 18.00
 УПОРЕДНА АНАЛИЗА ПОСТУПАКА ЈН (отворени поступак и други поступци јавних набавки: рестриктивни,
квалификациони и поступак јавне набавке мале вредности)
 ПРЕДНОСТИ ОТВОРЕНОГ ПОСТУПКА
 МОГУЋНОСТ ПРОМЕНЕ ВРСТЕ ПОСТУПКА
 18.00 – Коктел добродошлице 

II ДАН (8.5.2015. – петак)

10.00 – 12.00
 ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК (покретање поступка, уговор или оквирни споразум, формирање комисије за јавну на-
бавку, задаци и рад комисије, одговорност и овлашћења директора и чланова комисије)
 ПРАКТИЧАН РАД – Израда Налога за покретање поступка
 12.00 – 12.30 (пауза за кафу) 
12.30 – 14.30
 РАД КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ (садржина конкурсне документације, израда спецификација предмета јав-
не набавке, одређивање обавезних и додатних услова за учешће у поступку, средства обезбеђења)
 ПРАКТИЧАН РАД – Одређивање додатних услова за учешће у поступку и средстава обезбеђења
 14.30 – ПИКНИК (ручак у природи – Српски сто) 

III ДАН (9.5.2015. – субота)

10.00 – 12.00
 РАД КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ (критеријуми за доделу уговора, пријем и стручна оцена понуда и додела
уговора/обустављање посупка)
 ПРАКТИЧАН РАД – Одређивање и примена критеријума за доделу уговора
 12.00 – 12.30 (пауза за кафу) 
12.30 – 14.30
 ЗАШТИТА ПРАВА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (предмет оспоравања, рокови и одлуке наручиоца у поступку
заштите права)
 ПРАКТИЧАН РАД – Одлучивање о захтеву за заштиту права
 15.30 – ИЗЛЕТ (Мокра Гора-Дрвенград) 
 20.30 – Свечана вечера 

IV ДАН (10.5.2015. – недеља)

10.00 – 11.00
 ЗАКЉУЧИВАЊЕ И ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА (плаћање уговорених обавеза, рекламације, наплата средстава
обезбеђења и раскид уговора)
11.00 – 12.00
 ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА, ОЦЕНА РАДИОНИЦЕ И ДОДЕЛА СЕРТИФИКАТА

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42