Саветовања и семинари
»

КОЛЕКТИВНИ УГОВОРИ У КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА

20–23. мај 2015. – КЛАДОВО


хотел „Ђердап”


- за јавна и комунална предузећа - локалну самоуправу као оснивача,
- представнике запослених и синдиката


УВОДНА ИЗЛАГАЊА:
 Oбавеза и значај колективног преговарања за уређивање радно-правних односа
 Нормативни оквир за регулисање радних односа у комуналној делатности: ПКУ,
Закон о раду, Закон о јавним предузећима...
 Како применити ПКУ у пракси

21.5.2015. (четвртак)
• од 10.00 до 11.30 •

 ШТА ДОНОСИ НОВИ ПКУ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У КОМУНАЛНОЈ ДЕЛАТНОСТИ
 Приказ института дефинисаних одредбама ПКУ
 Питања која треба дефинисати посебним колективним уговорима за локалне
 самоуправе и колективним уговорима код послодавца
 Обавеза учешћа оснивача у закључивању колективног уговора за ЈКП
 Безбедност и здравље на раду (Послови са повећаним ризиком и Акт о процени ризика,
Осигурање запослених...)
 Улога и рад синдиката
 ПРИКАЗ МОДЕЛА ПРАВИЛНИКА О РАДУ/КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ЈКП
 Повезивање са другим прoписимa, дoкумeнтимa и актима
 Усклађивање са прописима и потребама праксе

(пауза од 11.30 до 12.00)
• од 12.00 до 14.00 •

 ФИНАНСИЈСКИ ЕФЕКТИ НОВОГ ПКУ
 Могућности финансирања већих права запослених и нових обавеза послодавца
 Да ли постоји потреба ребаланса годишњих програма пословања
 Услови под којима оснивач обезбеђује средства за исплату зарада уколико их не може
обезбедити послодавац
 ДИЛЕМЕ КОЈЕ СЕ ЈАВЉАЈУ У ПРАКСИ
 ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДЕ И ДРУГА ПРИМАЊА
 Однос ПКУ, Закона о раду, Закона о јавним предузећима и других прописа који
ограничавају зараде и њихов утицај на зараде у ЈКП
 Распон између најниже и највише вредности коефицијената послова
 Проценат за који се зарада запосленог може увећати, односно умањити по основу радног
учинка
 Увећање и умањење основне зараде – стимулација и дестимулација
 Маса зарада за прековремени рад
 Друга примања (отпремнина, топли оброк, солидарана помоћ, јубиларна награда)
 Дневнице за службено путовање...
 ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА УЧЕСНИКА
• Од 14.00 до 17.00 – Едукативно – рекреативне активности •

22.5.2015. (петак)
• Од 10.00 до 11.30 •

 УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА КОМУНАЛНИХ СЛУЖБИ НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ
 Типови јавних предузећа и њихове специфичности – класична ЈКП; општинске дирекције за
грађевинско земљиште; остала јавна предузећа на локалном нивоу)
 Општи (јавни) интерес и контрола монопола као централна питања
 Простор за партнерство са приватним сектором
 Прелазак на корпоративно управљање

(пауза од 11.30 до 12.00)
• од 12.00 до 13.00 •

 РАЦИОНАЛИЗАЦИЈА ЗАПОСЛЕНИХ И КРИТЕРИЈУМИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ
ЗА ЧИЈИМ ЈЕ РАДОМ ПРЕСТАЛА ПОТРЕБА
 Програм за решавање вишка запослених
 Дефинисање мерила и критеријума за отпуштање општим актом код послодавца
 РУКOВOДИOЦИ, ЗAПOСЛEНИ И СИНДИКATИ У ПРOЦEСУ РAЦИOНAЛИЗAЦИJE
 Сарадња руководилаца и синдиката/представника запослених као предуслов квалитетне
рационализације (Приказ примера добре праксе)

• од 13.00 до 14.00 •

 ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ И ОБАВЕЗЕ ИЗ ПКУ СА АСПЕКТА ЈАВНИХ НАБАВКИ
 Планирање и набавка услуге осигурања запослених у ЈКП
 Припрема пројектне документације (дефинисање пројектног задатка)
 Закључивање и реализација уговора о усигурању
• Од 16.00 до 17.00 – Едукативно-рекреативне активности •

23.5.2015. (субота)
ОКРУГЛИ СТО: КАКВА КОМУНАЛНА ПРЕДУЗЕЋА ЖЕЛИМО ДА ИМАМО СУТРА?
 Најаве и опредељења Владе – нови Закон о кумуналној делатности
 Како повећати ефикасност комуналних предузећа у условима штедње
 ДОДЕЛА СЕРТИФИКАТА

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42