Саветовања и семинари
»

Реформа локалне самоуправе у 2016. – систем финансирања, оптимизација запослених, програмски буџет и унапређење рада локалне пореске администрације

Београд, 17. новембар 2015. хотел ,,Праг“


Евидентирање учесника (од 9.00 до 10.00)
I део (од 10.00 до 12.00)
Уводна реч: Најважнији циљеви реформе локалне самоуправе
1. Рационализација у систему локалне самоуправе
 Поступак за смањење броја запослених у систему локалне самоуправе
 Последице престанка радног односа у оквиру поступка рационализације
 Материјална и социјална сигурност и право на накнаду
 Припреме за рационализацију у 2016. години
2. Најава нових прописа и активности за ЈЛС
 Закон о систему плата запослених у јавном сектору
 Каталог звања и послова у органима ЈЛС
 Нови Регистар запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица
 Новине у пореским прописима
 Обавезе локалне самоуправе поводом примене нових прописа (Закон о улагањима,
Закон о узбуњивачима, Закон о изменама и допунама Закона о безбедности и здравља
на раду...)
Ручак ‐ од 12.00 до 13.00
II део (од 13.00 до 15.30)
са паузом за кафу од 14.00 до 14.30
3. Припрема буџета локалне власти за 2016. годину
ЗАЈЕДНО
СТВАРАМО
МРЕЖУ
УСПЕШНИХ
ОПШТИНА!
 ФИНАНСИРАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У 2016. – Реформа система финансирања и
најава новог Закона о финансирању локалне самоуправе; Оквир за планирање буџета
локалне власти за 2016.
 ПРИПРЕМА ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТА ЗА 2016. – Дoсaдaшњa искуствa у изради
програмског буџета, прeдлoзи зa унaпрeђeњe и прeдстaвљaњe OИ сoфтвeрa за
програмско планирање; Начин извештавања након прве године примене.
 ПЛАНИРАЊЕ НАБАВКИ ЗА 2016. ГОДИНУ –Могућности за измену плана набавки за
2015; Пословне обавезе поводом планирања набавки за 2016.
 ПЛАНИРАЊЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА ЗА ОТПРЕМНИНЕ И НОВЧАНЕ
НАКНАДЕ – предуслов за спровођење рационализације
 ИЗРАДА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ ЗА 2016. са приказом Модела одлуке
4. Дискусија и одговори на питања учесника
III део – специјално за локалну пореску администрацију
(од 13.00 до 15.30 са паузом за кафу од 14.00 до 14.30)
 Примена пореских прописа и пореског поступка у локалној пореској
администрацији – Најава нових пореских прописа; Искуство у примени Закона о
пореском поступку и пореској администрацији; Облици редовне наплате пореза
(плаћањем новчаног износа, куповином вредносних папира, путем компензације,
конверзијом потраживања по основу пореза у трајни улог Републике у капитал
пореског обвезника)
 Принудна наплата пореског дуга – Опште о принудној наплати пореза (почетак
поступка, прекид поступка принудне наплате пореза, предмети принудне наплате
пореза, права трећих лица); Обезбеђивање пореског потраживања у принудној наплати
путем залоге; Уновчавање као средство принудне наплате
 Припрема одлука неопходних за утврђивање пореза на имовину за 2016.
годину

Саветници и уредници из Образовног информатора: Горица Милошевић,
Александар Пановски, Регина Раделић, Зорица Кузмановић, Љиљана Јовић, Наташа
Павић, као и еминетни стручњаци за област пореза.
За претплатнике 3.900,00 динара; за остале учеснике 5.900,00 динара (цена
обухвата материјал за семинар„Модел одлуке о буџету за 2016.“ који се може
користити током предавања и ЦД са инструктивним текстовима; ручак и освежење
у паузи предавања).
Уплату извршити на један од текућих рачуна НИП „Образовни информатор” д.о.о:●
265‐1630310006149‐98 ● 220‐31313‐49 ● 355‐1006799‐20 ● 285‐0014063160001‐95
Достављањем попуњене Пријаве: путем е‐mailа:prodaja@obrazovni.rs  путем сајта
www.obrazovni.rs  факсом на број: 011/3286‐494.
Додатне информације у вези семинара : (011) 2624-434; 063/688-275; www.obrazovni.rs

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42