Саветовања и семинари
»

ПРИМЕНА ЗАКОНА О ПОРЕЗИМА НА ИМОВИНУ У ПРАКСИ

Београд, 11. март 2016. године


Хотел „Праг” , Краљице Наталије 27


од 9.00 до 10.00 часова Евидентирање учесника и подела материјала
 I Део  од 10.00 до 11.30 часова
1. СИСТЕМ САМООПРЕЗИВАЊА И УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ У 2016.
 Важећи порески прописи (предмет опорезивања, порески обвезник, пореска основица, утврђивање права на пореско ослобођење, порески кредити, настанак пореске обавезе)
 Начин утврђивања пореза на имовину (утврђивање и наплата пореза на имовину)
2. НАЧИН ИСКАЗИВАЊА ПОДАТАКА У ПОРЕСКИМ ПРИЈАВАМА О УТВРЂЕНОМ ПОРЕЗУ НА ИМОВИНУ
 За јавна предузећа, привредна друштва и предузетнике који воде пословне књиге
 У случају промене на имовини (настанак пореске обавезе и престанак пореске обавезе у току пореске године)
 За буџетске кориснике који остварују право на пореско ослобођење
од 11.30 до 12.00 часова  Пaузa зa кaфу 
 II Део 
од 12.00 до 13.30 часова
3. ПРАКТИЧНИ ПРИМЕРИ ПОПУЊАВАЊА ПОРЕСКИХ ПРИЈАВА ЗА 2016. ГОДИНУ СА ПРЕЗЕНТАЦИЈОМ ПОПУЊЕНИХ МОДЕЛА
 За обвезнике који воде пословне књиге (Образац ППИ-1 са Прилогом 1, Прилогом 2 и под-прилогом уз Прилог 1)
 Начин попуњавања пореске пријаве ППИ-1 у случају промене на имовини
 За буџетске кориснике који остварују право на пореско ослобођење (Образац ППИ-1 и Прилог 2)
4. НАЈЧЕШЋА СПОРНА ПИТАЊА И КАКО ИХ РЕШИТИ
од 13.30 до 14.30 часова  Ручaк 
 III Део 
од 14.30 до 16.00 часова
5. ПОРЕЗ НА НАСЛЕЂЕ И ПОКЛОН (ДОНАЦИЈА)
 Предмет опорезивања, порески обвезник, пореска основица
 Шта се у смислу закона не сматра поклоном (пореско изузимање по основу пореза на до-дату вредност, пореза на доходак грађана и пореза на добит правних лица)
 Пореска ослобођења по основу наслеђа и поклона и начин доказивања
 Практичан пример попуњавања пореске пријаве за порез на наслеђе и поклон – ОБРАЗАЦ ППИ-3
6. ПОРЕЗ НА ПРЕНОС АПСОЛУТНИХ ПРАВА
 Предмет опорезивања, порески обвезник,пореска основица
 Пореска ослобођења по основу пореза на пренос апсолутних права
 Практичан пример попуњавања пореске пријаве за порез на пренос апсолутних права – ОБРАЗАЦ ППИ-4,
7. ДИСКУСИЈА, ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА УЧЕСНИКА И ДОДЕЛА СЕРТИФАКАТА

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42