Саветовања и семинари
»

ИЗРАДА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017. ГОДИНУ

Београд, 2. децембар 2016. године


Цара Лазара 5‐7


(директори, руководиоци и друга одговорна лица наручиоца, запослени који обављају
послове ЈН/ службеници за ЈН, чланови комисија за јавне набавке и лица за контролу јавних
набавки)


ПЛАНИРАЊЕ
НАБАВКИ
Форма, садржина
плана јавних набавки
иобјављивање/
достављање
 Рок за доношење плана јавних набавки и правни извори
 Подаци које план јавних набавки мора да садржи
 Које су могућности за измену и допуну плана јавних набавки
 Могућности за одступање од плана јавних набавки приликом покретања поступка
 Обавезе у вези са објављивањем плана јавних набавки и у вези са Управом за јавне
набавке и Државном ревизорском институцијом
 Софтвер Управе за јавне набавке
 Како поступити у вези са набавкама на које се Закон о јавним набавкама не примењује
 Централизоване јавне набавке и планирање
 Пауза за кафу 
11.15 – 11.45
11.45 – 13.00
ПЛАНИРАЊЕ
НАБАВКИ
Процењена вредност
набавки испитивање
тржишта и избор
врсте поступка
 Како испитати тржиште и одредити процењену вредност јавне набавке
 Решавање недоумице шта су истоврсна добра, услуге или радови
 Како испланирати адекватну врсту поступка јавне набавке
─ Поступак јавне набавке мале вредности
─ Отворени поступак јавне набавке
─ Рестриктивни поступак јавне набавке
─ Преговарачки поступак јавне набавке
─ Конкурентни дијалог
─ Конкурс за дизајн
─ Оквирни споразум
 Планирање јавне набавке по партијама
 Пауза за ручак 
13.00 – 14.00
14.00 – 15.30
ПРЕКРШАЈИ И
РАДИОНИЦА
 Прекршајне одредбе у вези са планирањем
 Практична вежба – израда плана јавних набавки за 2017. годину
15.30 – 16.00
Одговори на
питања
 Одговори на питања и дискусија

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42