Саветовања и семинари
»

ПРИМЕНА ЗАКОНА О ПОРЕЗИМА НА ИМОВИНУ У ПРАКСИ

Београд, 27.3.2017. (понедељак), хотел „Праг“, Краљице Наталије 27


- рачуновођама у буџетским организацијама - службеницима у локалној пореској
администрацији, пореским инспекторима - јавним и комуналним предузећима - привредним
друштвима и предузетницима који воде пословне књиге


од 9.00 до 10.00 часова
Евидентирање учесника и подела материјала

• I део •
од 10.00 до 11.30 часова


1. СИСТЕМ САМООПРЕЗИВАЊА И УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ У 2017.
 Подсећање на важеће пореске прописе (предмет опорезивања, порески обвезник,
пореска основица, утврђивање права на пореско ослобођење, порески кредити, настанак
пореске обавезе)
 Начин утврђивања пореза на имовину (утврђивање и наплата пореза на имовину)
2. НАЧИН ИСКАЗИВАЊА ПОДАТАКА У ПОРЕСКИМ ПРИЈАВАМА О УТВРЂЕНОМ
ПОРЕЗУ НА ИМОВИНУ:
 За јавна предузећа, привредна друштва и предузетнике који
воде пословне књиге
 У случају промене на имовини (настанак пореске обавезе и престанак пореске обавезе у
току пореске године).
 За буџетске кориснике који остварују право на пореско ослобођење

од 11.30 до 12.00 часова
 Пaузa зa кaфу 

• II део •
од 12.00 до 13.30 часова


3. ПРАКТИЧНИ ПРИМЕРИ ПОПУЊАВАЊА ПОРЕСКИХ ПРИЈАВА ЗА 2017. ГОДИНУ СА
ПРЕЗЕНТАЦИЈОМ ПОПУЊЕНИХ МОДЕЛА:
 За обвезнике који воде пословне књиге (Образац ППИ-1 са Прилогом 1, Прилогом 2 и под-
прилогом уз Прилог 1)
 У случају промене на имовини (Образац ППИ-1)
 За буџетске кориснике који остварују право на пореско ослобођење (Образац ППИ-1 и
Прилог 2)
4. НАЈЧЕШЋА СПОРНА ПИТАЊА И КАКО ИХ РЕШИТИ

од 13.30 до 14.30 часова
 Коктел послужење и кафа 

• III део •
од 14.30 до 16.00 часова


5. ПОРЕЗ НА НАСЛЕЂЕ И ПОКЛОН (ДОНАЦИЈА)
 Предмет опорезивања, порески обвезник, пореска основица
 Шта се у смислу закона не сматра поклоном (пореско изузимање по основу пореза на до-
дату вредност, пореза на доходак грађана и пореза на добит правних лица)
 Пореска ослобођења по основу наслеђа и поклона и начин доказивања
 Конверзија износа донације у страној валути у динаре за сврху опорезивања порезом на
пoклон
• Практичан пример попуњавања пореске пријаве за порез на наслеђе и поклон –
ОБРАЗАЦ ППИ-3
6. ПОРЕЗ НА ПРЕНОС АПСОЛУТНИХ ПРАВА
 Предмет опорезивања, порески обвезник, пореска основица
 Пореска ослобођења по основу пореза на пренос апсолутних права
• Практичан пример попуњавања пореске пријаве за порез на пренос апсолутних права –
ОБРАЗАЦ ППИ-4
7. ДИСКУСИЈА И ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА УЧЕСНИКА И ДОДЕЛА СЕРТИФИКАТА
________________________________________________________

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42