Саветовања и семинари
»

УПИС И ПРОЦЕНА ВРЕДНОСТИ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Београд, Савa Центар-Јапански салон, 24. Март 2017. године
Милентија Поповића 9


Намењен:

ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА
Председницима општине/Градоначелницима; Начелницима општинских управа; Руководиоцима одељења за финансије; Руководиоцима одељења за имовину при локалним самоуправама; Јавним правобраниоцима

ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА
Представницима Јавних предузећа на територији општине/града, посебно за ЈП водовод и канализација

РГЗ – СЛУЖБАМА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ
Актуелни процес уписа и процене јавне својине у јединицама локалне самопураве је важан процес који подразумева управљање имовином, као и доношења одлука које се односе на сти¬цање, коришћење и располагање непокретностима. Тај процес омогућава одржавање и стварање нове вред¬ности кроз опти-мално могуће повећање прихода, контролу расхода, управљање ризицима, пош¬товање закона и подзаконских прописа и аката надлежних органа јединица локалних самоуправа, као и физичко одржавање имовине. Прва реална искуства показују да се одговорна лица на спровођењу ове законске регулативе сусрећу са низом отворених питања на која морају наћи одговоре и правилан приступ. Нека од њих су:


Правни основ за упис јавне својине, врсте непокретности у јавној својини локалних самоуправа, поступак прикупљања првне документације, озакоњење објеката, прикупљање техничке документације обавеза вођења посебне евиденције непокретности, процес уноса у јединствену евиденцију непокретности и достављање података у складу са новим прописима, врсте посебних евиденција и подаци који се евидентирају, обавезе корисника односно носиоца права коришћења, решавање имовинско-правних односа са вишим нивоима власти, процена вредности непокретности (масовна и појединачна процена), упис објеката са уписом имаоца права, процес конверзије права коришћења у право својине на грађевинском земљишту уз накнаду, остваривање прихода по основу имовине, финансијски ефекти уписа јавне својине по буџет јединица локалне самоуправе...Уочена питања су очекивана и решива.


Наши стручни тимови правника, економиста и стручњака који директно раде на спровођењу и имплементацији овог процеса у пракси, едуковаће полазнике семинара за будући ефикасан самостални рад у организацијама у којима раде.


Проблема је доста али и решења за сваки од њих.Теме Семинара:  • Искуства са до садаобављеног тока евидентирања (резултати и тешкпће)

  • Начин стицања јавне својине на непокретностима АП и јединица локалне самоуправе

  • Препремне радње које претходе упису јавне својине

  • Процес и начини процене вредности имовине

  • Управљање имовином и могућности остваривања прихода по основу имовине

  • Ефекти уписа имовине по буџет јединица локалне самоуправе
Извршите ТРАЖЕНО, усагласите ПОТРЕБНО, обезбедите ЕФИКАСНО и урадите ОДГОВОРНО.


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42