Саветовања и семинари
»

XIX СУСРЕТИ УСТАНОВА

15-18. октобар 2017. Златибор


Хотел Палисад


15.10.2017. (недеља)
од 15.00 – 17.00 часова – Евидентирање учесника
I ПЛЕНАРНИ РАД:
од 17.00 до 18.00 часова
- Презентација пројекта: „Знањем до економског развоја” који је резултат
дугогодишњег сагледавања буџетског система као основе за перспективан укупан
друштвено‐економски развој
Трећа информација!
- Овогодишње Сусрете установа от‐
вориће Бранко Ружић, министар
за државну управу и локалну са‐
моуправу;
- Позиви су упућени министрима и
сарадницима ресорних мини‐
старстава за делатности прос‐
вете, културе, социјалне за‐
штите и здравства.


Пратите нас и даље и
учествујте у обогаћивању
садржаја Програма Ваших и
наших Сусрета
Програмом Сусрета установа предвиђено је и време за
активирање рада сва три удружења, у оквиру кога ће се
одржати и Изборне скупштине.
Информације о раду удружења пратите на следећим
адресама:
www.obrazovni.rs/direktori/
www.obrazovni.rs/racunovodje/
http://www.udruzenjesekretaraipravnika.org.rs/

од 18.00 до 19.00 часова

 Koктел добродошлице 


16.10.2017. (понедељак)


од 10.00 до 14.00 часова

I ПЛЕНАРНИ РАД:

 ПОЗДРАВНА РЕЧ: Бранко Ружић, министар за државну управу и локалну самоуправу у
Влади Србије
 УНАПРЕЂЕЊЕ ЗАКОНСКЕ РЕГУЛАТИВЕ У БУЏЕТСКОМ ПОСЛОВАЊУ (припреме и
доношење новог Закона о буџетском систему, перспективе сопствених прихода у
делатностима јавног сектора, стандардизација буџетског рачуноводства и контролни
механизми буџетског пословања)
Предавач: Регина Раделић, одговорни уредник часописа „Буџетско рачуноводство“ у ОИ
 РАДНИ ОДНОСИ, СИСТЕМ ПЛАТА И ИНТЕРНО НОРМАТИВНО РЕГУЛИСАЊЕ (у сусрет
Закону о запосленима у јавним службама – новине које доноси, примена Уредбе о Каталогу
радних места и обавезе установа у вези усаглашавања интерних аката)'
Предавачи: Александар Антић, одговорни уредник за област радних односа у ОИ и Вукашин
Петровић, стручни сарадник ОИ
 ЈАВНЕ НАБАВКЕ (предлози за решавање појединих специфичности у спровођењу јавних
набавки и перспективе развоја система јавних набавки у складу са очекиваним
усаглашавањем прописа са директивама ЕУ у области јавних набавки)
Предавач: Милош Јовић, самостални саветник – Управа за јавне набавке
 ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У СКЛАДУ СА ВАЖЕЋИМ И НАЈАВЉЕНИМ
ПРОПИСИМА (пореско планирање буџетских корисника и најављене нове обавезе
обвезника ПДВ‐а)
Предавач: Зорица Кузмановић, одговорни уредник за област пореза у ОИ
од 17.00 до 19.00 часова
II СЕКЦИЈСКИ РАД ПО ДЕЛАТНОСТИМА:
ПРОСВЕТА
– Нови Закон о основама система образовања и васпитања
– Нови Закон о високом образовању
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
– Финансијско управљање и контрола у установама социјалне заштите
– Финансирање социјалне заштите са локалног нивоа
– Едукација правне и економске струке у социјалној заштити
ЗДРАВСТВО
– У сусрет најављеним променама у законској регулативи
– Припреме за увођење новог система финансирања здравствене делатности
КУЛТУРА
– Припрема и доношење стратегије развоја у култури
– Најављене измене прописа у култури
* Позив да узму учешће на секцијском раду по делатностима упућен је министрима ресорних
министарстава, као и њиховим сарадницима.
од 20.30 часова
(на захтев пријављених учесника)
 Монодрама „Милунка Савић“ 
у извођењу Весне Станковић, глумице Југословенског драмског позоришта

17.10.2017. (уторак)
I ПЛЕНАРНИ РАД:
од 10.00 до 14.00 часова
 УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ СВОЈИНОМ (процес уписа јавне својине, процена вредности
непокретности, досадашња искуства и проблеми у пракси)
Предавачи: Петар Вујадиновић, начелник општинске управе града Ужица и Олга Зорић,
стручни сарадник у ОИ
 ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА Е‐ПОСЛОВАЊА У ПОСЛОВАЊЕ ЈАВНОГ СЕКТОРА
 Актуелне законске обавезе установа јавног сектора (Закон о информационој
безбедности; примена еЗУП и интерне процедуре Е пословања, прописи у најави)
 Како најлакше имплементирати електронско пословање у установама јавног
сектора?
Предавач: Војкан Станковић, сарадник за информационе технологије у ОИ
 ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР (нове контролне листе за инспекцијски надзор у области радних
односа, безбедности и здравља на раду; интегрисани инспекцијски надзор у области дечијег
рада; координирани инспекцијски надзор виших инспекцијских служби у различитим
делатностима)
Предавач: Maja Илић, начелник Одељења за студијско‐аналитичке послове у Инспекторату за
рад Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
III РАД ПО СТРУКАМА
од 17.00 до 18.00 часова
 Рачуновође/економисти
 ЗНАЧАЈ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА У ФИНАНСИРАЊУ УСТАНОВА ЈАВНОГ СЕКТОРА
 ПОЛОЖАЈ РАЧУНОВОЂА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ
 Правници/секретари
 НОРМАТИВНО УРЕЂИВАЊЕ РАДА УСТАНОВА
 СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ ПРАВНЕ СТРУКЕ
 Директори/менаџери
 УЛОГА РУКОВОДИЛАЦА У ПОСЛОВАЊУ И УНАПРЕЂЕЊУ КВАЛИТЕТА РАДА УСТАНОВЕ
* На састанцима све три струке, одржаће се и Изборне скупштине струковних удружења
рачуновођа, правника и директора.
од 20.30 часова
 Другарско вече 
18.10.2017. (среда)
од 10.00 до 12.00 часова
 ДАЉЕ АКТИВНОСТИ НА УНАПРЕЂЕЊУ ПРАВНО‐ЕКОНОМСКОГ ПОСЛОВАЊА БУЏЕТСКИХ
УСТАНОВА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ
 ПОДЕЛА СЕРТИФИКАТА

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42