Саветовања и семинари
»

ЗАПОСЛЕНИ У ЈАВНИМ СЛУЖБАМА

АКТУЕЛНА ПИТАЊА У ПРИМЕНИ ЗАКОНА О У КОНТЕКСТУ ДРУГИХ ПРОПИСА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ПОСЛОВАЊЕ ЈАВНОГ СЕКТОРА


хотел „Оморика”, Тара
од 3. до 5. маја 2018. године3.5.2018. (четвртак)
Евидентирање учесника
••од 11.00 – 12.30 часова

•• од 12.30 – 14.30 часова
• Поздравна реч представника Министарства државне управе и локалне
самоуправе
1. ЗАКОН О ЗАПОСЛЕНИМА У ЈАВНИМ СЛУЖБАМА КАО ОСНОВА
ПРАВНО‐ЕКОНОМСКОГ ФУНКЦИОНИСАЊА ЈАВНИХ СЛУЖБИ

• Предмет и рокови за примену (отворена питања)
• Међусобни однос Закона о запосленима у јавним службама и Закона о раду
као и посебних закона који уређују рад јавних служби (Када и који пропис
треба применити и како?)
• Одредбе које се примењују од дана ступања на снагу закона о запосленима у
јавним службама; одредбе које се примењују од 1.1.2019. и од 1.1.2020.

2. ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА У ЈАВНИМ СЛУЖБАМА
• Усклађивање Правилника о организацији и систематизацији послова са
Уредбом о каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама
у јавном сектору (потенцијалне опасности које произилазе из погрешно
изабраног назива радног места, а посебно у финансијским службама)
• Доношење решења о називу радног места, односно закључивање анекса
уговора о раду због промене назива радног места
• Услови и начин заснивања радног односа
• Конкурсни поступак за попуњавање радних места
• Радни однос директора јавне службе
• Специфичност статуса директора у појединим установама сходно прописима
који регулишу основну делатност установе
>> ДИСКУСИЈА и ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА


•• од 15.00 – 16.00 часова
 Ручак 
•• од 17.00 – 19.00 часова
>> ДИСКУСИЈА и ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА

3. ПЛАТЕ, НАКНАДЕ И ДРУГА ПРИМАЊА У ЈАВНИМ СЛУЖБАМА
• Утврђивање основне плате, накнаде плате, накнаде трошкова и других
примања
• Увећања плате по основу руковођења, дежурства, посебних услова рада, друга
увећања и могућности увећања из сопствених прихода
• Међусобни однос Закона о систему плата и Закона о запосленима у јавним
службама
• Платне групе, платни разреди и коефицијенти радног места
• Утврђивање плате у 2019. години.


4.5.2018. (петак)
•• од 10.00 – 11.30 часова

4. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНИМ СЛУЖБАМА
• Распоред радног времена (непуно и скраћено радно време, приправност,
дежурство)
• Право на одмор и одсуство са рада

5. ПРЕСТАНАК РАДНОГ ОДНОСА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНИМ
СЛУЖБАМА

• Отказ уговора о раду од стране послодавца и запосленог
• Последице неостваривања очекиване радне успешности
• Престанак радног односа запослених у установама образовања и васпитања у
складу са Законом о основама система образовања и васпитања
>> ДИСКУСИЈА и ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА


••од 11.30 – 12.00 часова
 Пауза за кафу 
•• од 12.00 – 13.30 часова

6. ПОРЕСКИ ТРЕТМАН НАКНАДА И ДРУГИХ ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ
У ЈАВНИМ СЛУЖБАМА

• Проблеми у утврђивању пореског третмана појединих примања запослених,
утврђених колективним уговорима
• Порески третман примања лица ангажованих по основу закљученог уговора
ван радног односа‐ привремени и повремени послови, уговор о правима и
обавезама директора и др.
• Нове шифре врсте примања у складу са изменама Правилника о пореској
пријави за порез по одбитку
>> ДИСКУСИЈА и ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА


•• од 13.30 – 14.15 часова
Презентација ИН‐акта
Сазнајте
како уређеним интерним актима најефикасније решити права и
обавезе запослених и друга организациона питања у Вашој установи
– електронска база „ИН‐акта“!


5.5.2018. (субота)
••од 10.00 – 11.30 часова

1. ПРЕДЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКЉУЧАКА СА ОВОГ СКУПА И
ПОКРЕТАЊЕ ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА ЊИХОВО СПРОВОЂЕЊЕ

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42