Саветовања и семинари
»

XXI Сусрети установа

Златибор, 1-4. октобар 2019.


Хотел "Палисад"


ПРВИ ДАН

01.10.2019. (уторак)

од 12 часова: Евидентирање учесника
од 15 часова: Добродошлица и УВОДНА ПАНЕЛ ДИСКУСИЈА

ДРУГИ ДАН

02.10.2019. (среда)

I ПЛЕНАРНИ ДЕО

10.00 – 11.30 часова

Поздравна реч: Марица Ивић, директор ОИ и главни
уредник и представници надлежних институција
Презентација пројекта „ЗНАЊЕМ ДО
ЕКОНОМСКОГ ПРОСПЕРИТЕТА“

• Како се едукујемо за управљање правно-економским
пословањем у јавном сектору?
• Могућности ефикасније и боље примене прописа у јавном
сектору
• Информатика и дигитално пословање у служби
континуиране едукације у установама
• Савремени начини стицања/преношења знања и
овладавања пословним вештинама
• Информатика као стални пратилац интегрисаног знања из
различитих области и делатности

12.00 – 15.00 часова

Најважније ПОСЛОВНЕ ОБАВЕЗЕ
БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА у наредном
периоду – задаци и актуелна питања
» УПРАВЉАЊЕ ИНФОРМАЦИЈАМА
• Сврсисходност управљања информацијама (интерним и
екстерним)
• Транспарентност и јавност информација о пословању
субјеката у јавном сектору
• Обавезност информисања о раду
• Поступање при достављању информација на захтев
корисника.
» ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ
• Буџетски календар (планирање и финансирање, извршење,
евидентирање...)
• Финансијска контрола (важност увођења интерних
контрола, улога буџетске инспекције у контроли
спровођења Закона о роковима измирења новчаних
обавеза у комерцијалним трансакцијама...)
• Судбина сопствених прихода (управљање наменским и
сопственим приходима буџетских корисника - дефинисање
средстава, пропусти у прописима, начин стицања
и распоређивање средстава у складу са законском
регулативом; порески аспект наменских и сопствених
прихода - обавеза и начин обрачуна ПДВ-а и пореза на
добит у односу на начин наплате прихода)
• Новине у појединим примањима запослених у јавном
сектору (рекреација, накнада трошкова за долазак и
одлазак са рада, солидарна помоћ и др.)
• У сусрет новом Закону о јавним набавкама.
» ИМОВИНСКИ ОДНОСИ
• Правни основ за коришћење државне имовине (установа,
општина, држава)
• Располагање средствима од имовине (закуп, продаја,
поклони и сл.)
• Остала питања из области имовинско-правних односа.
» УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА
• Примена Закона о запосленима у јавним службама
• Привремено агенцијско запошљавање
• Ограничење запошљавања
• Оптимализација радног ангажовања (нормативи рада)
• Стручно усавршавање (континурана струковна едукација
директора, правника и рачуновођа и информатичара)
• Мотивација запослених (вредновање појединачних
учинака и у одсуству платних разреда)
• Недоумице у радно-правним односима
• Здравље на раду и како га обезбедити.
» УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА (НОРМАТИВНО
РЕГУЛИСАЊЕ)
• Одговорност менаџмента за ризике у пословању
• Начини за смањење/елиминасање ризика
• Информациона-комуникациона безбедност (предуслов:
информатичка писменост, техничка опремљеност и
нормативно регулисање)
• Заштита података о личности.
» ПИТАЊА, ОДГОВОРИ, ПРЕДЛОЗИ И ИНИЦИЈАТИВЕ - СТАВОВИ СТРУКЕ
П Р О Г Р А М

ТРЕЋИ ДАН

03.10.2019. (четвртак)

СЕКЦИЈСКИ РАД ПО ДЕЛАТНОСТИМА И СТРУКОВНЕ
АКТИВНОСТИ
Програм секцијског рада по делатностима, као и ин-
формације о учешћу представника ресорних мини-
старстава ће до 01.09.2019. године допунити новим
иницијативама и сугестијама чланови струковних
удружења.
Предлог садржаја по делатностима који ће се
допуњавати предлозима учесника. Пратите нас на
www.obrazovni.rs

1. ПРОСВЕТА

1.1 Едукација запослених у просвети
• Новине и различитости у односу на досадашње
прописе (са приказом и појашњењем
најважнијих правно-економских института)
• Интерни контролни поступци (контролне
листе; усклађивање плана јавних набавки;
доследно планирање и рационално коришћење
буџетских средстава - интерна контрола)
1.2 Актуелна питања из пословања предшколских
установа, основних и средњих школа
• Организовање и спровођење екскурзија,
наставе у природи и ученичко задругарство
• Заснивање и престанак радног односа на
одређено време
• Право запослених на одређено време на
јубиларну награду, годишњи одмор
• Остале недоумице из радних односа.

2. КУЛТУРА

2.1. Значај сарадње у култури и утицај на свеукупан
друштвени развој
2.2 Правни аспекти дигитализације у култури
(Основа позитивних прописа у Србији)
2.3. Стање и планови дигитализације културних
артефаката

3. СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

Трећи циклус континуиране едукације
Ефикасно пословање у области Социјалне заштите
уз интегрисани приступ у примени прописа
3.1.Значај поуздане примене прописа у области
Социјалне заштите и улога инспекцијског
надзора
3.2.Пословне обавезе из финансијског пословања
социјалне установе у складу са буџетским
циклусом и календаром.
3.3.Увођење система интерних контрола у целокупно
правно-економско пословање у социјалној
заштити

4. ЗДРАВСТВО

Примена новог Закона о здравственој заштити.
ЧЕТВРТИ ДАН
04.10.2019. (петак)

СТРУКОВНЕ АКТИВНОСТИ

• Доношење годишњих планова рада струковних удружења директора/менаџера, правника, рачуновођа,
информатичара
(Континуирана осавремењена едукација са мерљивим показатељима унапређеног пословања установа)
• Усвајање Закључака и Препорука са XXI Сусрета установа

МАТЕРИЈАЛ:
• Зборник излагања у електронском облику и презентације.
Обнављање чланства за струковна удружења
korisnickiservis@obrazovni.rs
факс: 011/3286-494, 2624-434, 2628-870, 3036-532.

ПРАТЕЋИ ПРОГРАМИ (ВАНТЕМАТСКЕ АКТИВНОСТИ)
• Пословни тренинзи за менаџере/руководиоце
• Менаџерске радионице (за развој личних и професионалних вештина)
• Округли столови – панел дискусије
• Конференција за штампу – контакт са медијима
• Културно уметнички садржаји (поетско вече, изложба уметничких дела, изложба народних
рукотворина, са модном ревијом Сирогојна, модни дизајн, музички програми,...)
• Спортско рекреативне активности
• Посета туристичким дестинацијама (Мокра Гора, Сирогојно, Вишеград, Стопића пећина, Заовинско
језеро, ...)
• Време за интерне активности, састанке – социјално умрежавање
• Другaрско вече са истакнутим уметницима

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42