Саветовања и семинари
»

АКТУЕЛНА ПИТАЊА У ИЗРАДИ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2019. ГОДИНУ и НОВИНЕ У ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ЈАВНОГ СЕКТОРА

Крагујевац, ОШ „Станислав Сремчевић”, 31.1.2020. (петак),


Лазе Маринковића 54, Крагујевац


- индиректним корисницима буџетских средстава
- корисницима средстава републичког фонда за здравствено осигурање
- другима правним лицима (синдикатима, фондацијама, удружењима)


• Евидентирање учесника (од 9.30 – 10.00 часова)

I. ДЕО
(од 10.00 – 12.00 часова)

• Поздравна реч и најава тема на скупу

• АКТУЕЛНА ПИТАЊА У ИЗРАДИ ГОДИШЊИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ЗА 2019. ГОДИНУ
– Припремне радње (како прокњижити попис и амортизацију, како извршити усаглашавање пословних књига код корисника који имају подрачуне, а како код коринсика у ИСИБ-у, како свести књижења на готовинску основу ...)
– Провера билансне равнотеже (како усагласити билансне позиције)
– Утврђивање резултата (које су могуће ситуације код утврђивања резултата, како објаснити резултат лицима која усвајају финанисјски извештај, а нису рачуновође, када усвојити финансијске извештаје )
– Како извршити попуњавање, контролу и предају образаца
– Када се и како затварају пословне књиге
– Која су прва књижења по отварању почетног стања за 2020. годину
– Остала питања (састављање извештаја у случају статусне промене буџетског корисика и др.)

• КАКО ПРИСТУПИТИ САСТАВЉАЊУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ДРУГИХ ПРАВНИХ ЛИЦА (синдиката, фондација, удружења и др.)
– ко и како може да води књиге у складу са прописима о рачуноводству
– како се књиже пословне промене за друга правна лица
– које су специфичности у утврђивању резултата, попуњавању и предаји образаца других правних лица

Пауза (од 12.00 – 12.30 часова)

II. ДЕО
(од 12.30 – 14.00 часова)

• УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА – НЕДОБИТНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
– који се приходи и како уносе у порески биланс
– који се расходи признају у пореском билансу,
– како се утврђује износ добити за опорезивање
– како се попуњава и предаје пореска пријава и порески биланс за 2019. годину

• НОВИНЕ У ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ЈАВНОГ СЕКТОРА
– како ће се у 2020. години примењивати прописи на обрачун плата и друга примања запослених у јавном сектору
– које су обавезе буџетских корисника у извршењу буџета за 2020. годину
– најављене новине у вези са вођењем ЦРФ-а, оцене капиталних пројеката и др.
– обавезе установа и рокови у вези са применом новог Закона о јавним набавкама

• ИНТЕРАКТИВНА ДИСКУСИЈА

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42