Саветовања и семинари
»

СПЕЦИФИЧНОСТИ САСТАВЉАЊА ГОДИШЊИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2019. ГОДИНУ КОД УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

хотел „Славија”, Светог Саве 2б


14. 2. 2020. (петак), Београд,


Учесници семинара ће добити одговоре на питања:
 Како се воде помоћне књиге установа социјалне заштите?
 Како евидентирати промене на новчаним средствима у помоћним књигама установа?
 Како евидентирати промене на имовини установе?
 Како закључити књижења за 2019. годину у пословним књигама установа?
 Како пренети стање у 2020. годину?
 Како сравнити податке из пословних књига установа са подацима у главној књизи
трезора (ГКТ)?
 Да ли су могућа прекњижавања у ГКТ и у којим случајевима?
 Како попунити и предати обрасце Годишњег финансијског извештаја за 2019. годину?
 И одговоре на конкретна питања учесника
Предавачи:
Представници Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања:
проф. др Саша Трандафиловић, вршилац дужности помоћника министра – Сектор за
финансијско управљање, рачуноводство и контролинг; Младенка Милетић, шеф
одсека за финансијско управљање и контролу - Сектор за финансијско управљање,
рачуноводство и контролинг; Анастазија Бијелић, начелница за платни промет и
рачуноводствов - Сектор за финансијско управљање, рачуноводство и контролинг; Марија
Петровић, руководилац групе за финансирање социјалне заштите - Сектор за
финансијско управљање, рачуноводство и контролинг; и саветници у Образовном
информатору

П Р О Г Р А М

од 10:00 до 10:30 часова

Пријава учесника

од 10:30 до 11:45 часова

I ПРИПРЕМА ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИJСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2019. ГОДИНУ
1) ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОСЛОВНИХ ПРОМЕНА У ПОСЛОВНИМ КЊИГАМА УСТАНОВА
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
2) УСАГЛАШАВАЊЕ ПОДАТАКА ИЗ ГЛАВНЕ КЊИГЕ ТРЕЗОРА СА ПОДАЦИМА У
ПОМОЋНИМ КЊИГАМА УСТАНОВА

од 11:45 до 12:00 часова

- Пауза -

од 12:00 до 14:30 часова

II САСТАВЉАЊЕ И ПОДНОШЕЊЕ ФИНАСНИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА
3) САСТАВЉАЊЕ ОБРАСЦА 5 – ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ЗА 2019. ГОДИНУ
4) САСТАВЉАЊЕ ОБРАСЦА 1 – БИЛАНСА СТАЊА НА ДАН 31.12.2019. ГОДИНЕ
5) ИНТЕРАКТИВНА ДИСКУСИЈА – ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42