Саветовања и семинари
»

ТРАДИЦИОНАЛНИ XXII СУСРЕТИ УСТАНОВА

Златибор, 18-21. октобра 2020. године


хотел „Палисад”


ПРВИ ДАН 18.10.2020. (недеља)


10:00 – 14:00 часоваЕвидентирање учесника и слободно време
(смештај у хотелу од 13 часова)

16:00 – 18:00 часова
СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ XXII СУСРЕТА УСТАНОВА
Поздравна реч и представљање едукативних и развојних пројеката
„Образовног информатора”
Андрија Ивић, директор,
Душан Павловић, главни уредник правне редакције и модератор XXII Сусрета и
Регина Раделић, главни уредник економске редакције

ПРЕДАВАЊЕ
АКТУЕЛНА ПИТАЊА БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ
Примена плана превентивних мера против пандемије, искуства
из праксе и упутства за даље поступање
(представник Инспектората за рад)


-

од 18:00 часова cлободне активности

ДРУГИ ДАН 19.10.2020. (понедељак)

I ПЛЕНАРНИ РАД
10:00 – 12:30 часова

АКТУЕЛНОСТИ У ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ЈАВНИХ УСТАНОВА
• Макро-економско окружење и финансијско пословање установа, најављене реформе у 2021. години (најава нових прописа)
• Израда програма економских реформи (ЕРП) 2021-2023. године
(Проф. др Саша Трандафиловић, помоћник министра)
ПОЛОЖАЈ ПОСЛОДАВЦА И ЗАПОСЛЕНИХ ЗА ВРЕМЕ ПАНДЕМИЈЕ
• Уводне напомене
• Могућност рада од куће
• Годишњи одмор запослених
• Основ за дисциплинску одговорност запослених у случају непоштовања мера за спречавање ширења заразне болести COVID-19
• Преображај радног односа у јавном сектору
(Александар Антић, стручни консултант)

ПРИМЕНА ПРОПИСА О ЗАШТИТИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ И О ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
• Руковалац и обрађивач података о личности и њихов међусобни однос
• Које обавезе имају руковаоци и обрађивачи према Закону о заштити података о личности?
• Интерно нормативно регулисање евиденција радњи обраде података о личности
• Именовање и положај лица за заштиту података о личности
• Прекршај из Закона о заштити података о личности и одређене фиксне прекршајне казне
• Који органи су дужни да поступају по Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја?
• Које информације је орган јавне власти дужан да учини доступним тражиоцу информације?
• У којим случајевима постоји искључење и ограничење слободног приступа информацијама од јавног значаја?
• Које радње је дужан да предузме, односно које акте је дужан да донесе орган власти приликом поступања по захтеву за приступ информацијама?
(Снежана Шокчанић, одговорни уредник и Вукашин Петровић, стручни консултант)

- ПАУЗА
12:30 – 13:00 часова-
II СЕКЦИЈСКИ РАД ПО ДЕЛАТНОСТИМА – КОНТИНУИРАНА ЕДУКАЦИЈА

13:30 – 15:00 часова


1. АКТУЕЛНОСТИ У ПРОСВЕТИ
(за директоре, секретаре и шефове рачуноводства основних и средњих школа, високообразовних установа као и за домове ученика и студената)
НОВИНЕ У НАЧИНУ ФИНАНСИРАЊА УСТАНОВА ОБРАЗОВАЊА
• Новости у финансирању ученичких и студентских домова
• Утврђивање права на финансирање (ЦЕНУС) и континуирана контрола у току године
• Увођење ИСИБ код образовних установа
• Најчешће неправилности приликом извршења расхода основних и средњих школа
(Саша Стевановић, помоћник министра за финансије у Министарству просвете, науке и технолошког развоја)
НОВИ ПРОПИСИ И НОВЕ ОБАВЕЗЕ И ПОСТУПАЊА У УСТАНОВАМА ОБРАЗОВАЊА
• Остваривање, осигурање квалитета и вредновање наставе код куће и на даљину у основној школи;
• Евиденције и јавне исправе у основној школи;
• Реализација практичне наставе и професионалне праксе;
• Критеријуми и стандарди за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања и средњег образовања и васпитања - финансирање педагошког асистента у основној и средњој школи
• Поступање директора према новом правилнику о протоколу поступања
(Марина Ровчанин, одговорни уредник за делатност Просвета)

2. СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
*акредитовани програм
• Актуелности у прописима од значаја за пословање установа социјалне заштите
• Проблеми у извршењу буџета у 2020. години (обезбеђивање апропријација
за хитна плаћања, промене апропријација по изворима финансирања,
рефундације и уплате у буџет средстава по разним основама)
• Како избећи неправилности у састављању финансијских извештаја
(периодичних и годишњих)?
• Питања и одговори
(Проф. др Саша Трандафиловић, помоћник министра за рад, запошљавање, борачку и социјалну политику са сарадницима)
3. ЗДРАВСТВО
• Актуелности у правно-финансијском пословању здравствених установа
• Почетак рада Регистра здравствених установа у АПР-у
(Представници надлежних државниx органа и уредници „Образовног информатора”)
4. КУЛТУРА
• Пример добре праксе функционисања установе културе на локалном нивоу
• Инфраструктура, програми и пројекти
• Финансијски успон и како до успеха?
• Планирање, позиционирање, маркетинг
• Партнерства
• Закључак, размена искустава и питања
(Срђан Стевановић, уредник програма у области културе)oд 19:00 – 23:00 часова

КОКТЕЛ И ДРУЖЕЊЕ УЧЕСНИКА СУСРЕТА
ТРЕЋИ ДАН 20.10.2020. (уторак)


9:00 – 13:00 часова
- ИЗЛЕТ ИЗНЕНАЂЕЊА -


I ПЛЕНАРНИ РАД
(у две сале)
СПЕЦИЈАЛНИ СЕМИНАР - ЈАВНЕ НАБАВКЕ У ПРАКСИ
(за понуђаче и наручиоце)
сала I
15:00 – 19:30 часова

• Нови појмови, прагови, поступци јавних набавки, рокови, оглашавање
• Технике, инструменти и посебни режими
• Израда Плана јавних набавки
• Нови Портал јавних набавки
• Покретање поступка јавне набавке, одлука о покретању поступка
• Конкурсна документација, измене и допуне
• Средства обезбеђења
• Критеријуми за избор привредних субјеката и критеријуми за доделу уговора
• Електронска понуда
• Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта
• Коришћење капацитета других субјеката
• Закључење и измене уговора
• Новине у заштити права у поступку јавне набавке и др.
• 100 дана примене Закона о јавним набавкама, најчешћа питања
(Снежана Шокчанић, одговорни уредник и Предраг Кнежевић, стручни консултант)


АКТУЕЛНА ПИТАЊА БУЏЕТСКОГ РАЧУНОВОДСТВА
сала II
15:00 – 17:30 часова
СИСТЕМ ПЛАТА И ДРУГА ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ
• Примена Закона о систему плата
• Могућности увећања плата
• Накнаде трошкова, јубиларна награда, отпремнине, солидарна помоћ
(Марко Јекић, одговорни уредник за област Зараде, накнаде и остала примања)
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ У ПОРЕСКОМ СИСТЕМУ РС
• Порез на добит – предлог за измену прописа
• Порез на додату вредност – порески дужник – брисање из евиденције ПДВ
• Порези на имовину – подношење пореских пријава установа – пореска ослобођења код пореза на поклон – јемство код плаћања пореза на поклон и апсолутна права
(Зорица Кузмановић, одговорни уредник за област Порези)
НОВИ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОНСКИХ ФАКТУРА ЗА КОРИСНИКЕ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
• Успостављање и приступ систему електронских фактура
• Електронска фактура и други захтев за исплату у електронском облику и начин њиховог евидентирања у Централном регистру фактура
(Данијела Иванковић, одговорни уредник)
АКТУЕЛНОСТИ
• Остала актуелна питања буџетског рачуноводства
(Регина Раделић, главни уредник економске редакције)
ЧЕТВРТИ ДАН 21.10.2020. (среда)ОДГОВОРИ НА НАЈВАЖНИЈА ПИТАЊА ИСТАКНУТА ТОКОМ СУСРЕТА
10:00 – 12:00 часова


ЗАКЉУЧЦИ XXII СУСРЕТА УСТАНОВА
12:00 – 13:00 часова
(Уредници и стручни консултанти „Образовног информатора”)


ДОБРОДОШЛИ НА XXII СУСРЕТЕ УСТАНОВА!


УСЛОВИ УЧЕШЋА:
XXII Сусрети одржавају се уз поштовање свих прописаних мера епидемиолошке заштите. У случају промена у организацији бићете благовремено обавештени и евентуални трошкови биће рефундирани.

Цена за претплатнике: Цена за непретплатнике:
10.900,00 за првог учесника 14.900,00 за првог учесника
8.900,00 за другог учесника 11.900,00 за другог учесника
4.900,00 за трећег и четвртог учесника 9.900,00 за трећег и четвртог учесника
За петог и следеће учеснике - БЕСПЛАТНО За петог и следеће учеснике - БЕСПЛАТНО

За наручиоце и понуђаче који нису учесници XXII Сусрета установа котизација за специјални семинар ЈАВНЕ НАБАВКЕ У ПРАКСИ који се одржава 20.10.2020. износи 7.900,00 динара са урачунатим ПДВ-ом по учеснику.


Постоји могућност плаћања котизације од стране физичких лица.

ПРИЈАВА УЧЕШЋА:
Пријавите се најкасније до 12.10. 2020. године или до попуне места путем:
имејла: korisnickiservis@obrazovni.rs ; prijava@obrazovni.rs
сајта: www.obrazovni.rs или
факса на број: 011/3286-494, 2624-434, 2628-870, 3036-532.

Образац Пријаве можете преузети ОВДЕ.

СМЕШТАЈ:
Цене пуног пансиона са боравишном таксом по особи дневно са исхраном на бази шведског стола износи:
Врста смештаја Цена Врста смештаја Цена
1/1 lux 8.160,00 1/2 lux 5.800,00
1/1 Superior 7.730,00 1/2 Superior 5.480,00
1/1 стандардна соба 6.760,00 1/2 стандардна соба 4.430,00
1/AV-2 5.800,00 1/AV-3, 4 4.330,00
ИСХРАНА У ХОТЕЛУ:
Исхрана почиње у недељу 18.10. са ручком, а завршава се у среду 21.10. са доручком.
Време исхране:
 доручак: 07:30-10:30 часова  ручак: 12:00-16:00 часова  вечера: 18:00-21:00 часова
Резервације за смештај по наведеним ценама или другим могућностима смештаја као и ванпансионску исхрану у хотелу „Палисад” можете извршити директно на бројеве телефона 031/841-161, фaкс: 031/841-734, или електронском поштом: prodaja@palisad.rs.

ОРГАНИЗОВАНИ ПРЕВОЗ:
Fudeks doo Beograd, Balkanska 47, 11000 Beograd
tel. +381 (0)11 7620255 (fax. +381 (0)11 6686602) mob. +381 (0)62 8052955
Нови Сад – Златибор (повратна карта) 3.900,00 дин.
Београд – Златибор (повратна карта) 3.500,00 дин.
Цена карте у једном смеру Београд – Нови Сад – Златибор 3.000 дин.
Превоз би се обавио аутобусом туристичке категорије који поседује клима уређај, DVD опрему и фрижидер.
Због епидемиолошких мера СВИ ПУТНИЦИ МОРАЈУ ИМАТИ МАСКЕ.
За реализацију поласка потребно је да буде пријављено минимум 25 путника.

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42