Саветовања и семинари
»

ТРОДНЕВНИ ЈУНСКИ СЕМИНАР ЗА ЈАВНИ СЕКТОР „ПРАВНО - ЕКОНОМСКО ПОСЛОВАЊЕ И ОДГОВОРНОСТ ЗАПОСЛЕНИХ У БУЏЕТСКИМ УСТАНОВАМА”

Златибор, 9-11.6.2021.


хотел „ПАЛИСАД”


I дан9.6.2021. (среда)

10:00 – 12:00 Евидентирање учесника
.
12:00 – 14:30 Ручак добродошлице

14:40 – 14:50
САЛА „ТИМОК” ОТВАРАЊЕ СКУПА И ПОЗДРАВНА РЕЧ

15:00 – 16:00
САЛА „ТИМОК” Јединствени информациони систем у Просвети (ЈИСП)
-Пријављивање и замена овлашћеног лица за ЈИСП
-Најчешћи проблеми приликом генерисања ЈОБ и начини за превазилажење
-Осврт на кључне секције у Регистру запослених
-Интеграција са ес Дневником
-План ангажовања

Мр Биљана Марић, руководилац групе за дигитализацију у просвети, виши саветник у Министарству просвете, науке и технолошког развоја

16:00 – 16:10 Пауза

16:10 – 17:10
САЛА „ТИМОК” Измене финансијског плана у информационом систему ИФИСуП
-Како се врши „откључавање“ унетог финансијског плана за 2021. годину
-Начин уноса података о измени плана
-Начин слања измењеног финансијског плана
-Напомене у вези са изменама плана (да ли постоји ограничење времена од добијања одобрења до слања измена, колико пута може да се мења план у току године и друго)

Мр Биљана Марић, руководилац групе за дигитализацију у просвети, виши саветник у Министарству просвете, науке и технолошког развоја и
Раденка Ђурић, стручни консултант Економске редакције Образовног информатора

17:10 – 18:00
САЛА „ТИМОК” Нови Закон о фискализацији и Закон о електронском фактурисању
-Предмет фискализације, поступак фискализације преко електронског фискалног уређаја, садржај фискалног рачуна, обвезници фискализације, казнене одредбе
-Донете уредбе и правилници неопходни за његову примену
-Обавеза евидентирања промета добара и услуга преко електронског фискалног уређаја за остало образовање, студентске и ђачке домове, музеје, библиотеке, архиве, галерије, збирке и остале културне делатности, спортске, забавне и рекреативне делатности
-Како нови Закон о електронском фактурисању уређује издавање, слање, пријем и обраду, чување и садржину електронске фактуре, систем електронских фактура, поступке и чување електронских фактура, питање централног информационог посредника…
-Увођење електронског фактурисања
-Обавеза електронског евидентирања обрачуна ПДВ од стране пореских дужника

Зорица Кузмановић, одговорни уредник за област Порези Образовног информатора

18:10 – 21:00 Вечера

II дан10.6.2021 (четвртак)

07:30 – 10:00 Доручак

10:00 – 12:40
САЛА „ТИМОК” *РАДИОНИЦА ЗА РАДНЕ ОДНОСЕ*
Дисциплински поступак против запослених у јавном сектору
-Утврђивање постојања повреда радне дисциплине и радне обавезе
-Поступак пре изрицања неке од мера из члана 179а Закона о раду (мере које се изричу уместо отказа уговора о раду)
-Поступак пре доношења решења о отказу уговора о раду
-Достављање решења о отказу уговора о раду, односно решења којим се изриче нека од мера из члана 179а Закона о раду
-Застарелост одговорности запосленог за повреду радне дисциплине односно повреде радне обавезе
Могућности мирног решавања радних спорова између послодавца и запосленог сходно Закону о мирном решавању радних спорова
-Шта је колективни радни спор
-Шта је индивидуални радни спор
-Када је обавезно ангажовање миритеља и арбитра за послодавце из јавног сектора
-Које су предности за послодавце и запослене уколико дође до решавања радног спора мирним путем, а које су мане


Др Александар Антић, стручни консултант Правне редакције Образовног информатора


Примена Закона о основама система образовања и васпитања при утврђивању дисциплинске одговорности запослених
-Писмени закључак директора
-Рок покретања, вођења и застарелости дисциплинског поступка
-Дисциплинске мере
-Правна заштита запосленог
*Сви полазници радионица добијају штампани материјал.

Марина Ровчанин, главни уредник Правне редакције Образовног информатора


Рад ван радног односа у јавном сектору
-Закључивање уговора ван радног односа (уговор о делу, привремени и повремени послови, допунски рад, ауторски уговор...)
-Право ангажованих лица на накнаду и права из социјалног осигурања
-Обрачун и порески третман исплате накнаде и других примањаМарко Јекић, одговорни уредник за област Зараде, накнаде и друга примања Образовног информатора

* Сви полазници радионица добијају штампани материјал.
** Полазници радионица који одговоре тачно на минимално 50% питања добиће сертификат о одслушаној радионици „Радни односи“.

12-45 – 15:00 Ручак

15:30 – 16:30
САЛА „ТИМОК”

Утврђивање пореза на добит буџетских корисника за 2020. годину
-Подношење пореске пријаве и пореског биланса
-Најчешће спорне ситуације и недоумице код утврђивања обавезе пореза на добит
-Начин утврђивања обавезе пореза на добит
-остваривање права на прописано пореско ослобођење
-Подношење пореске пријаве и пореског биланса електронским путем
-Kњижење утврђене обавезе пореза на добит правних лица
Зорица Кузмановић, одговорни уредник за област Порези Образовног информатора

16:40 – 17:40
САЛА „ТИМОК” РАДИОНИЦА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, први део
-Јавне набавке у пракси
-Прагови
-План јавних набавки
-Рокови у поступку јавне набавке, скраћивање рокова
-Конкурсна документација
Сви полазници након радионице од „Образовног информатора” добијају три снимка рада на Порталу јавних набавки на конкретним примерима, као практичан алат у спровођењу поступка.
*Сви полазници радионица добијају штампани материјал.

Снежана Шокчанић, одговорни уредник за област Јавне набавке Образовног информатора

18:00 – 21:00 Вечера

19:30 – 23:30 ЗАЈЕДНИЧКО ВЕЧЕ УЧЕСНИКА СЕМИНАРА

III дан11.6.2021. (петак)

07:30 – 10:00 Доручак

10:00 – 12:00
САЛА „ТИМОК” РАДИОНИЦА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, други део
-Дефинисање критеријуми за избор привредног субјеката
-Одговори на питања, измена конкурсне документације, рокови
-Измена уговора
-Подношење захтева за заштиту права понуђача,
-Поништење уговора о јавној набавци, последице
-Провера знања – тест и дискусија
Сви полазници након радионице од „Образовног информатора” добијају три снимка рада на Порталу јавних набавки на конкретним примерима, као практичан алат у спровођењу поступка.
*Сви полазници радионица добијају штампани материјал.

Снежана Шокчанић, одговорни уредник за област Јавне набавке Образовног информатора

12:00 – 13:00
САЛА „ТИМОК”
• Одговори на питања из свих области и тема са овога скупа

• ПОДЕЛА СЕРТИФИКАТА О ОДСЛУШАНОЈ РАДИОНИЦИ „РАДНИ ОДНОСИ“ ИЛИ/И „ЈАВНЕ НАБАВКЕ”

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42