Саветовања и семинари
»

ПРИПРЕМА ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА ИЗРАДУ БУЏЕТА

Београд, 23.7.2021.


хотел „ ПАЛАС” Топличин Венац 23 , Београд


ПРИПРЕМA ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА ИЗРАДУ БУЏЕТА И ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАНОВА КОРИСНИКА БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ ЗА 2022. И НАРЕДНЕ ДВЕ ГОДИНЕ – УПИС ПРАВА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

10:00 – 11:00 Евидентирање учесника
ТЕМЕ СТРУЧНОГ СКУПА :
11:00 – 11:30
Смернице за припрему буџета и финансијских планова буџетских корисника
локалног нивоа власти за 2022. и наредне две буџетске године
- опште напомене за припрему буџета локалне власти
- начин планирања масе средстава за плате
- ограничења у планирању прихода и расхода
- достављање одлуке о буџету локалне власти за 2022. годину
Предавач: Регина Раделић - главни уредник Економске редакције Образовног
информатора.

11:30 – 11:45 Кафе пауза
11:45 – 13:15

Обавезе локалних власти у припреми буџета и финансијских планова
буџетских корисника локалног нивоа власти
- Утврђивање смерница за припрему нацрта буџета локалне власти за 2022.
са пројекцијом за 2023. и 2024. годину (надлежност за доношење, основ за
смернице и начин утврђивања)
- Израда и достављање Упутства за припрему нацрта буџета локалне власти
(са приказом модела и прилога)
- Обавезе директних корисника буџетских средстава у припреми буџета
локалне власти (достављање упутства индиректним корисницима, методе
процене буџетских прихода, одређивање лимита, састанак са буџетским
корисницима, анализа предлога финансијских планова, израда предлога
финансијског плана...)
- Начин припреме предлога финансијских планова индиректних корисника
буџета локалне власти за 2022. годину (са приказом модела)
- Примена буџетских класификација у припреми финансијских планова
буџетских корисника
- Јавна расправа – укључење јавности (план и програм инвестиционих
активности)
- Анкета о буџетским приоритетима
- Грађански буџет (са приказом модела)
Предавач: Зоран Тодосијевић – Акредитовани реализатор/предавач из
области јавних финасија и области управљања у јавној управи.

13:15 – 13:45 Пауза / Послужење
13:45 – 14:45

Актуелна питања у вези са уписом права јавне својине локалне власти
- упис права коришћења на непокретностима
- евидентирање и упис права јавне својине на мрежама
- проблеми код процене вредности непокретности
- рокови
Предавач: Петар Вујадиновић – Акредитовани реализатор/предавач из
области општинске својине и председник Удружења секретара и правника
ванпривреде

14:45 – 15:30 Размена мишљења и одговори на питања учесника

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42