Саветовања и семинари
»

XXIII ТРАДИЦИОНАЛНИ СУСРЕТИ УСТАНОВА

Златибор,od 20 - 23. септембра 2021


хотел „Палисад”


ПРВИ ДАН 20.9.2021. (понедељак)
1000 – 1400 часова
-понедељак-
Евидентирање учесника и слободно време
(смештај у хотелске собе од 13 часова)

1600 – 1800 часова
-понедељак-
СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ XXIII СУСРЕТА УСТАНОВА

Бранко Ружић, први потпредседник Владе РС и министар просвете, науке и технолошког развоја
отвориће XXIII Сусрете установа и поздравити присутне


Андрија Ивић, директор
Поздравна реч и представљање едукативних и развојних пројеката
„Образовног информатора”


Јована Јанковић, водитељ програма
Представљање програма рада током скупа

ПРЕДАВАЊA
За све учеснике Сусрета
1700 – 1800 часова
-понедељак-

НОВИНЕ У ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ УСТАНОВА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ У 2022. ГОДИНИ
(ИСКРА – Централизовани обрачун плата, ИСИБ – Укључивање нових корисника у систем, Остало (измене прописа))
(Саша Стевановић, државни секретар у Министарству финансија)

ИМОВИНСКИ ОДНОСИ У ПРАКСИ КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА – ЈАВНА СВОЈИНА
(Петар Вујадиновић, стручни сарадник Образовног информатора)1800 – 2000 часова
-понедељак-
ВЕЧЕРА


2000 – 2100 час
-понедељак-

ПРОМОЦИЈА НОВОГ ИЗДАЊА „ОБРАЗОВНОГ ИНФОРМАТОРА”
Часопис „ИНФОРМАТОР ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА“ бр. 1/2021.
(Излази из штампе 1.9.2021.)
Са позивом на стручну сарадњу и развој овог пројекта у будућности.
Уз свечани коктел

ДРУГИ ДАН 21.9.2021. (уторак)

ПЛЕНАРНИ РАД
-за све учеснике Сусрета-
1000 – 1045 часова
-уторак-

ФУНКЦИОНИСАЊЕ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА У ОКВИРУ РЕФОРМЕ УПРАВЉАЊА ЈАВНИМ ФИНАНСИЈАМА 2021-2025.
(планирање, извршење, буџетско рачуноводство и систем интерне финансијске контроле)
• Програм реформе управљања јавним финансијама до 2025. године (унапређење планирања, управљања буџетским средствима, буџетског рачуноводства и система интерне финансијске контроле)
(Регина Раделић, главни уредник Економске редакције Образовног информатора)

1045 – 1115 часова
-уторак-
РЕФОРМА СИСТЕМА ЈАВНЕ УПРАВЕ
(Петар Вујадиновић, стручни сарадник Образовног информатора)

1115 – 1200 часова
-уторак-

ЗАПОШЉАВАЊЕ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ
• Тражење сагласности Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава
• Случајеви када јесте, а када није потребна сагласност Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава

ПРАВНА ФИКЦИЈА ЗАСНИВАЊА РАДНОГ ОДНОСА НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
• Преображај радног односа из одређеног у неодређено време
• Уврђивање постојања радног односа на неодређено време у случају радног ангажовања по основу уговора о раду којима се не заснива радни однос
• Актуелна судска пракса
(Др Александар Антић, стручни сарадник Образовног информатора за право и радне односе)

 ПАУЗА ЗА РУЧАК
1200 – 1500 часова
-уторак-


1500 – 1600 часова
-уторак-
ПРОБЛЕМИ И РЕШЕЊА У ДОСАДАШЊОЈ ПРИМЕНИ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
(Снежана Шокчанић, одговорни уредник Образовног информатора за област Јавне набавке)

1600 – 1640 часова
-уторак-
НОВИНЕ У ПРИМЕНИ ЗАКОНА О ЕЛЕКТРОНСКОМ ФАКТУРИСАЊУ И ЗАКОНА О ФИСКАЛИЗАЦИЈИ
 Закон о електронском фактурисању
• Обавезa електронског фактурисања код субјеката јавног сектора од 1.1.2022. године
• Шта ближе уређују подзаконаска акта неопходна за примену овог закона
• Остала питања која уређује овај закон (издавање, слање, пријем и обрада, чување и садржина електронске фактуре, систем електронских фактура, питање централног информационог посредника, као и информационог посредника, инспекцијски надзор и казнене одредбе)
• Обавеза издавања електронских фактура за обвезнике ПДВ и обавеза електронског евидентирања обрачуна ПДВ од стране пореских дужника

 Закон о фискализацији
• Примена новог Закона о фискализацији од 1.1.2022. године: предмет фискализације, поступак фискализације преко електронског фискалног уређаја, садржај фискалног рачуна, обвезници фискализације …
• Шта ближе уређују подзаконска акта донета за примену овог закона
• Нови обвезници који ће евидентирати промет преко електронског фискалног уређаја (остало образовање, студентски и ђачки домови, музеји, библиотеке, архиви, галерије и збирке и остале културне делатности, спортске, забавне и рекреативне делатности).
(Зорица Кузмановић, одговорни уредник за област Порези у Економској редакцији Образовног информатора)

1640 – 1740 часова
-уторак-

МЕЂУОПШТИНСКА САРАДЊА
(Петар Вујадиновић, стручни сарадник Образовног информатора)

1800 – 2100 час
-уторак-
ВЕЧЕРА


ТРЕЋИ ДАН 22.9.2021. (среда)
СЕКЦИЈСКИ РАД ПО ДЕЛАТНОСТИМА – КОНТИНУИРАНА ЕДУКАЦИЈА
1000 до 1230 часова
ДЕЛАТНОСТ – ПРОСВЕТА
1000 – 1030 часова
-среда-

ПОЧЕТАК ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ
• Примена нових прописа (Правилник о ресурсном центру, запошљавање, родна равноправност... )
• Одговори на најактуелнија питања
(Марина Ровчанин, главни уредник Правне редакције Образовног информатора)


1030 – 1130 часова
-среда-
ЗАКОН О СТУДЕНТСКОМ ОРГАНИЗОВАЊУ И ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ЗАКОНА О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ
• Студентске конференције и студентски парламент
• Учешће студената у органима и телима високошколске установе
• Финансирање студентског парламента и ваннаставних активности
• Статус студентске организације, поступак за стицање статуса и регистар организација
• Финансирање студентских организација и савеза студентских организација
• Измене и допуне у поступку акредитације
• Измене и допуне у поступку спољашње провере квалитета високошколских установа
• Измене и допуне у вези са условима за избор у звање, стицањем звања наставника и заснивањем радног односа и престанком радног односа наставника
• Измене и допуне у вези са рангирањем, уписом кандидата и дисциплинском одговорношћу студената
• Одговори на питања и конструктивна дискусија
(Вукашин Петровић, стручни сарадник Образовног информатора)

1130 – 1230 часова
-среда-

ЈИСП (Јединствени информациони систем у просвети)
• Одговори на спорна питања у вези уноса података
• Које податке хитно треба унети и начин како то урадити
(Мр Биљана Марић, руководилац групе за дигитализацију у просвети, виши саветник у Министарству просвете, науке и технолошког развоја)

ДЕЛАТНОСТ – СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
* За установе социјалне заштите овај
програм је акредитован!
УОЧЕНИ ПРОБЛЕМИ У ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У ПРЕТХОДНИХ ДЕВЕТ МЕСЕЦИ

ПРИПРЕМЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ ДЕВЕТОМЕСЕЧНОГ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА

НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА ИЗВЕШТАЈА КРОЗ СИСТЕМ ЗА ПОСЛОВНО ИЗВЕШТАВАЊЕ

(Мирјана Ћојбашић, в.д. помоћник министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања - Сектор за материјално - финансијске и аналитичке послове;
Младенка Милетић, начелник одељења Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања за финансијско планирање, анализу, управљање и контролу;
Анастазија Бијелић, начелник одељења Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања за платни промет и рачуноводство).

1000 – 1230 часова
-среда-
ЗА ДЕЛАТНОСТ КУЛТУРА
1000 – 1230 часова
-среда-

ПРАКТИЧНA ПРИМЕНA ПРОПИСА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ
• Нови прописи и обавезе установа културе
• Одговори на питања
(Др Предраг Благојевић, експерт за правну уређеност у области културе)

ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ
(ДРЖАВНА УПРАВА, ЛОКАЛНА САМОУПРАВА, ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА, ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА )

АКТУЕЛНОСТИ У ПРАВНО-ЕКОНОМСКОМ ПОСЛОВАЊУ
(Панел дискусија о најважнијим питањима буџетског пословања)
• Радни односи,
• Јавне набавке,
• Контрола буџетских средстава
(Петар Вујадиновић, стручни сарадник Образовног информатора,
Др Александар Антић стручни сарадник Образовног информатора за право и радне односе,
Снежана Шокчанић, одговорни уредник Образовног информатора за област Јавне набавке,
Регина Раделић, главни уредник Економске редакције Образовног информатора,
Зорица Кузмановић, одговорни уредник за област Порези у Економској редакцији Образовног информатора)


1000 – 1230 часова
-среда-
 ПАУЗА ЗА РУЧАК 
1230 – 1500 часова
СПЕЦИЈАЛНО ЗА РАЧУНОВОЂЕ
ИЗМЕНЕ ПРОПИСА О БУЏЕТСКОМ РАЧУНОВОДСТВУ
•Промет добара и услуга из области грађевинарства према Правилнику о ПДВ
• Примена МРС за ЈС
•Професионализација рачуноводствене струке у буџетском рачуноводству
(Зорица Кузмановић, одговорни уредник за област Порези у Економској редакцији Образовног информатора
Регина Раделић, главни уредник Економске редакције Образовног информатора)
1500 – 1545 часова
-среда-

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42