Саветовања и семинари
»

ИЗАЗОВИ У РАДНО-ПРАВНИМ ОДНОСИМА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ КРОЗ ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ

Хотел „ПАЛАС”, Београд 27.9.2022. (петак)


ул. Топличин венац бр. 23


9:30– 9:50 часова Евидентирање учесника
9:50 –10:00 часова ПОЗДРАВНА РЕЧ
10:10 –11:00часова САЛА 1 (мала сала) Специјална едукација за стручне сараднике у делатности социјалне заштите са темом:


ОРГАН СТАРАТЕЉСТВА КАО НЕПОСРЕДНИ СТАРАТЕЉ – НОРМАТИВА, ПРАКСА И НЕДОУМИЦЕ

Према одлуци Коморе социјалне заштите едукација учесницима доноси 5 пасивних бодова за обнову лиценце у социјалној заштити


Модул 1 Старатељство:


▪ Појам и кратак историјат Старатељство по Породичном закону


▪ Постављање старатеља


▪ Мишљење штићеника


▪ Ко се не може поставити за старатеља


▪ Старатељ више штићеника Модул 2 Орган старатељства као непосредни старатељ


▪ Непосредни старатељ по Породичном закону Орган старатељства као непосредни привремени старатељ


▪ Питања


▪ Дужности и права непосредног и непосредног привременог старатеља Предавач: Драгослав Пантић, дипл. правник, специјалиста медијације, стручни консултант Образовног информатора 10:10 –11:00часова САЛА 2 (конференцијска сала)


2. ЗАПОШЉАВАЊЕ И ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ ЗАПОСЛЕНИХ И УЧЕНИКА У ПРЕДШКОЛСКОМ, ОСНОВНОМ И СРЕДЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ


• ПРИМЕНА ЗОСОВ-а У ЗАПОШЉАВАЊУ (Услови за заснивање радног односа; Рокови поступања по расписаном конкурсу; Врсте радних односа и начин заснивања; Надлежност и састав комисије за пријем у радни однос; Поступак избора директора)


• ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ ЗАПОСЛЕНИХ У ПРОСВЕТИ (Правни основ и процедура утврђивања одговорности; Рокови)


• ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ УЧЕНИКА (Врсте одговорности; Поступак утврђивања одговорности, мере и рокови поступања)


Предавач: Марина Ровчанин, дипл. правник, главна уредница Правне редакције
1100 – 1130 часова


Пауза за кафу 1130 - 1230 часова


3. ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА И ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ ЗАПОСЛЕНИХ У ОСТАЛИМ ДЕЛАТНОСТИМА ЈАВНОГ СЕКТОРА (социјална заштита, култура, здравство, државни органи, јединице локалне самоуправе, аутономна покрајина, јавна предузећа...)


• ОБАВЕЗА РАСПИСИВАЊА КОНКУРСА ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА (Спровођење конкурсног поступка; Критеријуми за избор кандидата; Који критеријуми указују да је објективно изабран најбољи кандидат на конкурсу; Израда акта о избору кандидата; Сукоб интереса у конкурсном поступку; Поступање у случају када суд поништи конкурс; Актуелна судска пракса)


• ПОКРЕТАЊЕ ДИСЦИПЛИНСКОГ ПОСТУПКА


(Утврђивање чињеница и околности везаних за догађај ради кога се покреће дисциплински поступак; Спровођење дисциплинског поступка; Упозорење о постојању разлога за отказ уговора о раду и његова садржина


Решење о отказу уговора о раду, односно и изрицању дисциплинске мере


Достављање решења којим је утврђена дисциплинска одговорност и проблеми везани за достављање)


• АКТУЕЛНА СУДСКА ПРАКСА (Актуелна судска пракса везана за регрес за коришћење годишњег одмора и додатка на име исхране у току рада)


Предавач: Доц. др Александар Антић, стручни сарадник Образовног информатора
12:30–13:30 часова


4. Слободан приступ информацијама од јавног значаја - најчешће дилеме у пракси и примена нових прописа (Проширење круга лица која су дужна да поступају по Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја; Измене случајева у којима се може искључити и ограничити слободан приступ информацијама од јавног значаја; Немогућност органа власти да одбије приступ информацијама од јавног значаја због злоупотребе слободног приступа; Измене у поступку пред органом власти; Измене у поступку пред Повереником; Ограничење могућности тражиоца информације да поднесе захтев за покретање прекршајног поступка против органа власти; Увећање новчаних казни за прекршаје и увођење новчаних казни за лица овлашћена за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја; Промене у вези са Информатором о раду и подношењем извештаја Поверенику; Расветљавање најчешћих практичних проблема у вези са применом Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја)


Предавач: Др Вукашин Петровић, стручни сарадник Образовног информатора

13:30 – 14:00 часова ОДГОВОРИ НА ПИТАЊАЕ-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42