Саветовања и семинари
»

XXIV ТРАДИЦИОНАЛНИ СУСРЕТИ УСТАНОВА

Златибор, 18-21.10.2022.


хотел „Палисад”


П   Р  О  Г   Р  А  М
18.10.2022. (Уторак)


 


· (10.00–15.00) Евидентирање учесника и слободно време · 


(смештај у хотелске собе од 13 часова и пансионски ручак од 13 до 15 часова)


 


СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ XXIV СУСРЕТА УСТАНОВА


(15.30   15.45)


сала „ТАРА”


ПОЗДРАВНА РЕЧ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ ЕДУКАТИВНИХ И РАЗВОЈНИХ ПРОЈЕКАТА 


„ОБРАЗОВНОГ ИНФОРМАТОРА”


Андрија Ивићдиректор и главни и одговорни уредник „Образовног информатора”


 


(15.45   16.00)


ПРЕДСТАВЉАЊЕ ПРОГРАМА РАДА ТОКОМ СКУПА


Срђан Стевановићводитељ програма


 


ПЛЕНАРНИ РАД


(16.00 – 17.30) • ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ И ДОСТУПНОСТ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА У ПРАКСИ • Шта је ново у пракси Повереника донела  измена  Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја

 • Да ли се повећао број захтева, (злоупотреба) за приступ информацијама од јавног значаја

 • Ко је у обавези да поступа по наведеном закону

 • Како се врши надзор над спровођењем Закона о заштиту података о личности (примери из праксе)

 • Казнене мере Закона о заштити података о личности и да ли се очекују измене истог 

 • Одговoри на питања


ПредавачМилан МариновићПовереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности


(17.30 – 18.00)
 • УЗБУЊИВАЊЕ У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИМ УСТАНОВАМАПредавачЖељка Кнежевићсекретар Министарства просвете, науке и технолошког развоја


(18.00 – 19.00)


Слободне активности


Ï


 


(19.00 – 21.00)


ПАНСИОНСКА ВЕЧЕРА


Ï


(21.30 – 23.30)


› Музичко вече -   дружење учесника у Лоби бару хотела „Палисад” ›


 
19.10.2022. (Среда)

АКРЕДИТОВАНИ ПРОГРАМ 


ЗА СОЦИЈАЛНУ ДЕЛАТНОСТ


сала „ТИСА”


(10.00 – 11.00)


ОКРУГЛИ СТО: • КРАТАК КРИТИЧКИ ОСВРТ НА ПРОФЕСИОНАЛНО САГОРЕВАЊЕ (BURNOUT) И РАДНО ОПТЕРЕЋЕЊЕ У СИСТЕМУ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У СРБИЈИ • Дефиниција сагоревања на раду; 

 • Карактеристике „сагоревања“ на раду и повезаност са оптерећењем у систему социјалне заштите у Србији; 

 • Најновије тенденције


Предавач: Драгослав Пантићдипл. правник, специјалиста медијације, стручни консултант „Образовног информатора“


сала „ТИСА”


      (11.00 – 13.00)          • РАДИОНИЦЕ ЗА ДИРЕКТОРЕ, МЕНАЏЕРЕ И РУКОВОДИОЦЕ: КОМУНИКАЦИЈСКЕ ВЕШТИНЕ • Радионица „САТ”

 • Радионица „ТРОБОЈНИ МОДЕЛ ТИМСКИХ УЛОГА


ПредавачСлађана Милин, дипл. психолог


 


РАД СА СТРУКАМА


ЕКОНОМИСТИ


сала „ТИМОК”


(11.05 – 11.50) • АКТУЕЛНО У ОБЛАСТИ ПОРЕЗА, ЕЛЕКТРОНСКОГ ФАКТУРИСАЊА И ФИСКАЛИЗАЦИЈЕ

 • Порески третман донација примљених на основу међународних уговора

 • Правилно одређивање ПДВ категорије код издавања електронске фактуре у СЕФ-у 

 • Издавање електронске фактуре у страној валути у СЕФ-у

 • Примена прописа о фискализацији у јавном сектору – на основу донетих мишљења Министарства финансија


ПредавачЗорица Кузмановић, одговорна уредница за област Порези у „Образовном информатору“


(11.50 – 12.20) • АКТУЕЛНА ПИТАЊА ИЗ ОБЛАСТИ ЗАРАДА И ОСТАЛИХ ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ

 • Одлука о минималној цени рада за 2023. годину 

 • Параметри за обрачун и исплату плата у јавном сектору


ПредавачНевена Баћковић, уредница за област Зараде, накнаде и друга примања у „Образовном информатору“


 


(12.20 – 12.50) • ПРИПРЕМЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ ГОДИШЊИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2022. ГОДИНУ

 • Активности на припреми финансијских извештаја 

 • Рокови за спровођење припремних активности 

 • Улога појединих извршилаца у реализацији припремних радњи у процесу финансијског извештавања


ПредавачСнежана Васојевић, уредница за област Буџетско рачуноводство у „Образовном информатору“


 


(12.50 – 13.35)
 • ПРЕЗЕНТАЦИЈА СОФТВЕРА „ИКС – БУК”ПрезентерРаденка Гаврићстручна сарадница „Образовног информатора”


Ï


 


(13.35 – 15.00)


ПАНСИОНСКИ РУЧАК


 


(15.00 – 16.30)


Слободне активности


 


ПРАВНИЦИ


сала „МОРАВА”


(11.05 – 12.35) • РАДНИ ОДНОСИ И ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ • Услови за заснивање радног односа 

 • Рокови поступања по расписаном конкурсу

 • Врсте радних односа и начин заснивања 

 • Надлежност и састав комисије за пријем у радни однос 

 • Поступак избора директора, Правни основ и процедура утврђивања одговорности 

 • Рокови, Врсте одговорности

 • Поступак утврђивања одговорности, мере и рокови поступања

 • Услов за постојање дисциплинске одговорности

 • Основ за искључење дисциплинске одговорности

 • Дисциплински поступак и утврђивање дисциплинске одговорности

 • Избор дисциплинске санкције

 • Достављање решења о санкционисању 

 • Актуелна судска пракса и мишљења министарства 


Предавачи: Марина Ровчанин, главна уредница Правне редакције „Образовног информатора”


Доц. др Александар Антић, стручни консултант „Образовног информатора”


   


(12.35 – 13.20)  • ГОДИШЊИ ОДМОРИ – СПОРНА ПИТАЊА • Стицање права на годишњи одмор; 

 • Дужина годишњег одмора

 • Сразмерни део годишњег одмора

 • Коришћење годишњег одмора у деловима

 • Распоред коришћења годишњег одмора

 • Накнада штете за неискоришћени годишњи одмор


Предавач: Др Вукашин Петровић, стручни консултант „Образовног информатора”


Ï


 


(13.30 – 15.00)


ПАНСИОНСКИ РУЧАК


(15.00 – 17.30)


Слободне активности


 


ПЛЕНАРНИ ДЕО


сала „ТИМОК”


(17.30 – 18.30) • АКТУЕЛНОСТИ И НОВИНЕ У ЈАВНИМ ФИНАНСИЈАМА • Почетак рада у информационом систему извршења буџета СПИРИ (новине у односу на ИСИБ, укључивање установа ученичког и студентског стандарда у СПИРИ) • Имплементација пројекта ИСКРА до краја 2022. и у 2023. години 

 • Примена новог Закона о буџетској инспекцији


ПредавачСаша Стевановић, државни секретар у Министарству финансија


 


Ï


 


(19.00 – 21.00)


ПАНСИОНСКА ВЕЧЕРА


Ï


(21.30 – 23.30)


› Музичко вече -  дружење учесника у Лоби бару хотела „Палисад” ›20.10.2022. (Четвртак)


ПЛЕНАРНИ РАД


Сала „МОРАВА”


(10.00 – 11.00) • РАД НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, РАД ВАН РАДНОГ ОДНОСА И ПРЕОБРАЖАЈ РАДНОГ ОДНОСА • Правни основи за заснивање радног односа на одређено време; 

 • Услови за заснивање радног односа на одређено време; 

 • Правни основи за радно ангажовање посредством рада ван радног односа; 

 • Услови за радно ангажовање посредством уговора о раду ван радног односа;  

 • Предности и мане рада у радном односу на одређено време и рада посредством уговора о раду којима се не заснива радни однос; 

 • Однос радног односа на одређено време и ограничења запошљавања; 

 • Однос рада ван радног односа и ограничења запошљавања; 

 • Преображај радног односа из одређеног у неодређено време; 

 • Преображај рада ван радног односа у радни однос на неодређено време


Предавач: Доц. др Александар Антић, стручни консултант „Образовног информатора”


 


(11.00 – 12.00) • ДИЛЕМЕ И ПРАКТИЧНА РЕШЕЊА У ПРИМЕНИ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА • Набавке на које се закон не примењује 

 • Начин измене уговора/наруџбенице

 • Средства обезбеђења 

 • Критеријуми за избор привредног субјеката

 • Оквирни споразуми

 • Закључење, измене и раскид уговора

 • Заштита права и поништење уговора о јавној набавци, последице, ставови надлежних институција: ДРИ, КЈН, Републичке комисије за заштиту права понуђача


Предавач: Снежана Шокчанићодговорни уредник за област Јавне набавке у „Образовном информатору”


 


(12.00 – 13.00) • EНЕРГЕТСКA ЕФИКАСНОСТ И РАЦИОНАЛНA УПОТРЕБA ЕНЕРГИЈЕ • Енергетска ефикасност – појам

 • Мере штедње - техничке природе или промене у понашању

 • Обавезне директиве и пракса земаља Европске уније

 • Енергетска ефикасност у Републици Србији – досадашња пракса 

 • Закон о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије

 • Обвезници система енергетског менаџмента


Предавач: Петар Вујадиновићстручни консултант „Образовног информатора”


 


Ï


(13.00 – 15.00)


ПАНСИОНСКИ РУЧАК


 


 


 


ЗА ДЕЛАТНОСТИ ЈАВНОГ СЕКТОРА 


ЗА ДЕЛАТНОСТ ПРОСВЕТА


Сала „ТИМОК” 


(15.00 – 15.45) • ЦЕНТРАЛНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ ЗА ОБРАЧУН ПРИМАЊА – ИСКРА • Прелазак на нов начин обрачуна плата у информационом систему ИСКРА

 • Предности централизованог обрачуна примања

 • Основне функционалности система за обрачун примања


Предавач: Љиљана Манојловић, из Сектора буџета у Министарству финансија 


(15.45 – 16.00)
 • ПРЕЗЕНТАЦИЈА СОФТВЕРСКИХ РЕШЕЊА У СОФТВЕРУ ИКС-БУКПрезентер: Раденка Гаврић, стручна сарадница „Образовног информатора”


   (16.00 – 16.30) • РАД СТРУЧНИХ САРАДНИКА У ОБРАЗОВАЊУ • Како је ЗОСОВ регулисао рад стручних сарадника и препознавање њиховог значаја у раду установе образовања 

 • Правилници о раду стручних сарадника 

 • Практични примери по областима рада

 • Учешће у органима установе, у тимовима и активима

 • Израда аката установе 

 • Радно време стручних сарадника 

 • Остала спорна питања из праксе 


ПредавачСлађана Милин, дипл. психолог


(16.30 – 17.00) • ОРГАНИЗОВАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈА  • Доношење годишњег плана за екскурзије и наставу у природи на основу утврђених циљева, задатака и садржаја екскурзије

 • Специфичност плана екскурзије (први и други циклус)

 • Како припремити ученике, родитеље и наставнике

 • Појачана сигурност ученика уз могућност ангажовања другог наставника

 • Потреба упознавања различитих подручја Србије

 • Могућност организовања екскурзије ван Србије (Планирање)

 • Извештај о путовању, анкетни лист за ученике

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42