Саветовања и семинари
»

ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ СА ПОРЕСКИМ БИЛАНСОМ ЗА 2022. ГОДИНУ И АКТУЕЛНОСТИМА У ЈАВНИМ НАБАВКАМА И РАДНИМ ОДНОСИМА

ЗЛАТИБОР СРЕДА-ПЕТАК,08-10.02.2023 ГОДИНЕ

П Р О Г Р А М
1. дан
8.2.2023. (среда)
1000– 1600 часова
Евидентирање учесника
(смештај у хотелске собе од 13 часова и пансионски ручак од 13 до 15 часова)
1600 – 1615 часова
Сала „ТИМОК”
ПОЗДРАВНА РЕЧ
1615 – 1730 часова
Сала „ТИМОК”
ПРИНЦИПИ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ И ОБАВЕЗЕ ПРОИЗВОЂАЧА ОТПАДА
(правни основ; принципи управљања отпадом; oбавезе јединица локалних самоуправа; oрганизовано прикупљање, сортирање и депоновање отпада; oдговорност произвођача отпада; посебни токови отпада; обавеза достављања годишњег извештаја о кретању и управљању отпадом; производи који након употребе постају посебни токови отпада)
Предавач: Петар Вујадиновић, стручни сарадник „Образовног информатора”
1730 – 1900 часова
Слободне активности

1900 – 2100 час
ПАНСИОНСКА ВЕЧЕРА
2. дан
9.2.2023. (четвртак)
ЗА ЕКОНОМИСТЕ
1000– 1130 часова
Сала „ТИМОК”
ИЗРАДА ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА 2022. ГОДИНУ
(примена прописа на састављање финансијских извештаја, примена готовинске основе на састављање финансијских извештаја; утврђивање резултата; састављање и подношење финансијских извештаја; састављање финансијских извештаја установа укључених у систем извршења буџета)
Предавач: Регина Раделић, главна уредница Економске редакције „Образовног информатора”
1130 – 1150 часова
Сала „ТИМОК”
ИЗВЕШТАВАЊЕ О ИМОВИНИ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
Предавач: Раденка Ђурић, стручна сарадница „Образовног информатора”

1150– 1205 часова
ПАУЗА
1205 – 1245 часова
Сала „ТИМОК”
САСТАВЉАЊЕ ПОРЕСКОГ БИЛАНСА И ПОДНОШЕЊЕ ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ ЗА НЕДОБИТНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА 2022. ГОДИНУ
(oбрачун пореза на добит правних лица за 2022. годину; подаци за утврђивање пореске основице; утврђивање износа пореза и права на пореско ослобођење; попуњавање и подношење пореске пријаве и пореског биланса (ОБРАСЦИ ПДП и ПБН); књижење утврђеног и плаћеног пореза на добит)
Предавач: Зорица Кузмановић, одговорна уредница за област Порези у „Образовном информатору“

1300 – 1500 час
ПАНСИОНСКИ РУЧАК
ЗА ПРАВНИКЕ
1000– 1045 часова
Сала „МОРАВА”
ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА И РАЗЈАШЊЕЊЕ ДИЛЕМА У ЗАПОШЉАВАЊУ ЗАПОСЛЕНИХ У ПРОСВЕТИ
(заснивање радног односа; услови за пријем у радни однос; врста радног односа; рокови поступања; заштита запослених; примена нових одредби ПКУ)
Предавач: Марина Ровчанин, главна уредница Правне редакције „Образовног информатора”
1045– 1145 часова
Сала „МОРАВА”
МОГУЋНОСТ МИРНОГ РЕШАВАЊА РАДНИХ СПОРОВА
(прописи који предвиђају могућност мирног решавања радних спорова; арбитража; мирење; одлуке које доносе миритељи и арбитри и разлике између њих; поступак мирења и арбитраже; да ли постоје трошкови за послодавца и запослене током мирења и арбитраже; Агенција за мирно решавање радних спорова и њена надлежност; предности и мане мирења и арбитраже у односу на судско решавање радних спорова)
Предавач: Доц. др Александар Антић, стручни сарадник „Образовног информатора”

1145– 1200 часова
ПАУЗА
1200– 1300 часова
Сала „МОРАВА”
ДИЛЕМЕ И ПРАКТИЧНА РЕШЕЊА У ПРИМЕНИ ЗЈН
(набавке на које се закон не примењује; рачунање рокова у поступку јавне набавке, оквирни споразуми; критеријуми за избор привредног субјеката; средства обезбеђења; закључење и измене уговора; заштита права и поништење уговора о јавној набавци, прекршаји; ставови надлежних институција (ДРИ, КЈН, Републичка комисија за заштиту права понуђача))
Предавач: Снежана Шокчанић, одговорна уредница за област Јавне набавке „Образовног информатора”

1300 – 1500 час
ПАНСИОНСКИ РУЧАК
ЗА ЕКОНОМИСТЕ
1600– 1730 часова
Сала „ТИМОК”
СПЕЦИЈАЛНА ТЕМА:
ПРЕПОРУКЕ ЗА КЊИЖЕЊЕ ПОСЛОВНИХ ПРОМЕНА У ПОМОЋНИМ КЊИГАМА УСТАНОВА УЧЕНИЧКОГ И СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА УКЉУЧЕНИХ У СПИРИ
(књижење преноса средстава на дан 4.1.2023; књижење пословних промена на извору 01, 04, 07 и осталим изворима који нису извори 01; књижење обрачуна пореза код обвезника ПДВ-а по готовинској основи)
Предавачи: Регина Раделић, главна уредница Економске редакције „Образовног информатора” и Зорица Кузмановић, одговорна уредница за област Порези у „Образовном информатору“
1730– 1750 часова
Сала „ТИМОК”
ПРЕЗЕНТАЦИЈА СОФТВЕРА ИКС-БУК
Презентер: Раденка Ђурић, стручна сарадница „Образовног информатора”
1750 – 1900 часова
Слободне активности

2000 – 2400 часa
 СВЕЧАНА ВЕЧЕРА СА МУЗИЧКИМ ПРОГРАМОМ 
3. дан
10.2.2023. (петак)
1000 – 1200 часова
Сала „САВА”
ОДГОВОРИ НА ПИТАЊАЕ-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42