Саветовања и семинари
»

НАЈВАЖНИЈЕ АКТУЕЛНОСТИ У ПРАВНО-ЕКОНОМСКОМ ПОСЛОВАЊУ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ

Врњачка Бања 8 – 10.5. 2023. (понедељак - среда)


Хотел „ЦЕПТЕР”


П Р О Г Р А М

1. дан
8.5.2023. (понедељак)

10:00– 16:00 часова
Евидентирање учесника
(смештај у хотелске собе од 13 часова и пансионски ручак од 13 до 15 часова)

16:00 –16:15часова
ПОЗДРАВНА РЕЧ

16:15 –17:15 часова
ПРИМЕНА ЗАКОНА О ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
(Који органи су дужни да поступају по Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја; Које
информације је орган јавне власти дужан да учини доступним тражиоцу информације; У којим случајевима
постоји искључење и ограничење слободног приступа информацијама од јавног значаја; Које радње је дужан да
предузме, односно које акте је дужан да донесе орган власти приликом поступања по захтеву за приступ
информацијама; Поступак пред Повереником; Овлашћено лице за поступање по захтеву за слободан приступ
информацијама; Информатор о раду; Обука запослених; Подношење извештаја Поверенику; Казнене одредбе)
Предавач: Др Вукашин Петровић, стручни сарадник „Образовног информатора”

17:15 – 18:00 часова
Слободне активности

18:00 – 21:00 час
ПАНСИОНСКА ВЕЧЕРА

2. дан
9.5.2023. (уторак)

ПРЕДАВАЊЕ ЗА СВЕ

10:00– 10:45 часова
ПРИПРЕМА БУЏЕТА И ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАНОВА БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА
ПО ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ
Предавач: Милеса Марјановић из Министарства финансија

10:45– 11:45 часова
ЕКСКУРЗИЈЕ, НАСТАВА У ПРИРОДИ И СТУДИЈСКА ПУТОВАЊА
(Поступак, обавезе, рокови, циљеви и задаци, одговорност директора...)
Предавач: Марина Ровчанин, главна уредница Правне редакције „Образовног информатора”
ЕКОНОМСКО САГЛЕДАВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЕКСКУРЗИЈЕ, НАСТАВЕ У
ПРИРОДИ И СТУДИЈСКИХ ПУТОВАЊА
(Накнада за извођење екскурзије, …)
Предавач: Невена Баћковић, одговорна уредница Економске редакције „Образовног
информатора” за област Зараде, накнаде и друга примања

ЗА ЕКОНОМИСТЕ

11:45– 13:45 часова
ИСКРА – РАД СА ИЗВЕШТАЈИМА – 1 и 2. део
Предавачи: Милеса Марјановић и Мирослав Бунчић из Министарства финансија

13:45 – 15:00 часова
ПАНСИОНСКИ РУЧАК

16:00– 16:45часова
ИСКРА – РАД СА ИЗВЕШТАЈИМА – 3. део
Предавачи: Милеса Марјановић и Мирослав Бунчић из Министарства финансија

ЗА ПРОСВЕТУ

11:45 –13:30 часова
НАСИЉЕ У УСТАНОВАМА ОБРАЗОВАЊА код наставника и ученика - СА
РАДИОНИЦОМ
(Законске регулативе (Закон о основама система образовања и васпитања, Правилник о протоколу поступања у
установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање, Правилник о васпитно дисциплинској и
материјалној одговорности ученика); Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених;
Улога Тима за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања (са акцентом на плану заштите и плану подршке
уз учешће детета/ученика и родитеља/старатеља); Пример из праксе са радом по групама (радионица);
Интерпретација решења по групама, са дискусијом)
Предавач: Слађана Милин, дипл. психолог

13:30 – 15:00 часова
ПАНСИОНСКИ РУЧАК

ЗА ПРОСВЕТУ

16:00– 16:45 часова
СУСПЕНЗИЈА И ОДУЗИМАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ НАСТАВНИЦИМА
Уводна разматрања о појму лиценце; Преглед статистике у вези са испитима за лиценцу, са посебним освртом
на одузимање и суспензију лиценце; Суспензија лиценце наставницима, васпитачима и стручним сарадницима
(услови, разлози, рокови, итд.); Одузимање лиценце наставницима, васпитачима и стручним сарадницима
(услови, разлози, рокови, итд.); Примери из праксе у вези са суспензијом и одузимањем лиценце)
Предавач: Срђан Шошо, начелник Одељења за опште послове у Министарству просвете

ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

16:45– 17:30 часова
ПРЕДЛОГ МОГУЋИХ ИДЕЈНИХ РЕШЕЊА ПРОБЛЕМА И НЕДОУМИЦА КОД
ИНСТИТУТА НЕПОСРЕДНОГ СТАРАТЕЉСТВА У ПРАКСИ СОЦИЈАЛНЕ
ЗАШТИТЕ
(Појам "непосредног старатељства" у Породичном закону РС; Постојећи проблеми и недоумице;
Идејно решење за проблеме и недоумице; Размена учесника)
Предавач: Драгослав Пантић, дипл. правник, специјалиста медијације, стручни консултант
„Образовног информатора“

18:00 – 21:00 час
ПАНСИОНСКА ВЕЧЕРА

21:00 – 24:00 часa
КОКТЕЛ ВЕЧЕ СА МУЗИЧКИМ ПРОГРАМОМ

3. дан

10.5.2023. (среда)
10:00 – 11:00 часова
ПРЕСТАНАК РАДНОГ ОДНОСА
(Отказ од стране запосленог; Споразумни престанак радног односа; Отказ од стране послодавца;
Престанак радног односа због "технолошког вишка" и незакључења анекса; Отказна процедура и најчешће
грешке; Одлагање извршења решења о отказу уговора о раду; Последице незаконитог отказа уговора о
раду)
Предавач: Доц. др Александар Антић, стручни сарадник „Образовног информатора”

11:00 – 12:00 часова
ОДГОВОРИ НА ПИТАЊA

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42