Саветовања и семинари
»

XXV СУСРЕТИ УСТАНОВА „НОВИ ПРАВЦИ И РЕГУЛАТИВЕ У ПРАВНО - ЕКОНОМСКОМ ПОСЛОВАЊУ БУЏЕТСКИХ УСТАНОВА”

16-19.10.2023, Златибор


Хотел „Палисад“
16.10.2023. (понедељак)
 (10.00–15.00) Евидентирање учесника и слободно време 
(смештај у хотелске собе од 13 часова и пансионски ручак од 13 до 15 часова)

СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ XXV СУСРЕТА УСТАНОВА

(15.30 – 15.45)
ПОЗДРАВНА РЕЧ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ ЕДУКАТИВНИХ И РАЗВОЈНИХ ПРОЈЕКАТА
„ОБРАЗОВНОГ ИНФОРМАТОРА”
Андрија Ивић, директор и главни и одговорни уредник „Образовног информатора”

(15.45– 16.00)
ПРЕДСТАВЉАЊЕ ПРОГРАМА РАДА ТОКОМ СКУПА
Срђан Стевановић, водитељ програма

ПЛЕНАРНИ РАД
(16.00 – 17.30)
ЗЛОУПОТРЕБА ПРИМЕНЕ ЗАКОНА О ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
− Да ли се повећао број захтева, (злоупотреба) за приступ информацијама од јавног значаја
− Ко је у обавези да поступа по наведеном закону
− Како се врши надзор над спровођењем Закона о заштиту података о личности (примери из праксе)
− Казнене мере Закона о заштити података о личности и да ли се очекују измене истог
− Одговoри на питања
Предавач: Милан Мариновић, Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о
личности

(17.30 – 19.00)
Слободне активности

(19.00 – 21.00)
ПАНСИОНСКА ВЕЧЕРА

(21.30 – 23.30)
 Музичко вече - дружење учесника у Лоби бару хотела „Палисад” 


17.10.2023. (уторак)

ПЛЕНАРНИ РАД
(10.00 – 10.40)
НАЈЧЕШЋЕ ГРЕШКЕ НАРУЧИЛАЦА и ПРАКСА РЕПУБЛИЧКЕ КОМИСИЈЕ У СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНИХ НАБАВКИ
- Грешке наручилаца приликом сачињавања конкурсне документације
- Стручна оцена понуда – најчешћи проблеми
- Доношење Одлуке о додели - обустави и њихове измене
- Поступање приликом захтева за заштиту права и пракса Републичке комисије
Предавач: Владимир Станић, Сертификовани службеник за јавне набавке, стручни консултант „Образовног
информатора”


(10.45 – 11.30)
ПРЕСТАНАК РАДНОГ ОДНОСА ВОЉОМ ЗАПОСЛЕНОГ И ПРАВНЕ ПОСЛЕДИЦЕ У СЛУЧАЈУ СМРТИ ЗАПОСЛЕНОГ
- Престанак радног односа, отказом запосленог;
- На који начин запослени може дати отказ, да ли је могуће дати отказ усменом изјавом, путем СМС
поруке или електронском поштом;
- Које су последице непоштовања отказног рока, од стране запосленог;
- Споразум о престанку радног односа и његова садржина;
- Када се споразум о престанку радног односа може поништити;
- Које су последице споразумног престанка радног односа и престанка радног односа на основу отказа
запосленог;
- Која права имају наследници преминулог запосленог;
- Накнада трошкова погребних услуга и солидарна помоћ;
- Престанак радног односа смрћу запосленог и право на накнаду штете за неискоришћени годишњи
одмор.
Предавач: Доц. др Александар Антић, стручни консултант „Образовног информатора”


(11.30 – 12.00)
СИСТЕМ ОБРАЧУНА ПЛАТА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ У 2024. ГОДИНИ
- Минимална цена рада за 2024. годину ( Ток преговора о висини минималне цене рада који је претходио
доношењу одлуке; Одлука о висини минималне цене рада за период јануар – децембар 2024. године;
Примена минималне цене рада)
- Укључивање корисника у информациони систем ИСКРА
- Повећање плата за запослене у јавном сектору
- Остале најављене измене у вези са личним примањима у 2024. години
Предавач: Невена Баћковић, уредница за област Зараде, накнаде и друга примања у „Образовном информатору“


(12.00 – 13.30)
ПАНСИОНСКИ РУЧАК


(14.00 – 16.45)
ОРГАНИЗОВАН ИЗЛЕТ

ПЛЕНАРНИ ДЕО
(17:00 – 19.30)
Р А Д И О Н И Ц А – I део
(17:00 – 18.15)
УСПОСТАВЉАЊЕ И АЖУРИРАЊЕ СИСТЕМА ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ КОД КОРИСНИКА
БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
 Значај финансијског управљања и контроле,
 Основ за успостављање ФУК-а, (општи и интерни акти),
 Веза између акта о систематизацији и ФУК-а,
 Израда докумената за успостављање система,
 Општи пример дефинисања процеса, активности и процедура

(18.15 – 18.30)
Пауза

(18.30 – 19.30)
Практичан рад учесника радионице:
 Дефинисање процеса, активности и процедура специфичних за поједине делатности јавног сектора
(просвета, социјална заштита, култура и остале делатности)
 Дискусија и закључци
Предавачи:
Срђана Светозаревић, руководилац Групе за финансијско управљање и контролу у Министарству просвете
Младенка Милетић, стручна сарадница за буџетско пословање у „Образовном информатору”
Регина Раделић, главна уредница Економске редакције „Образовног информатора”
Марина Ровчанин, главна уредница Правне редакције „Образовног информатора”

(19.30 – 21.00)
ПАНСИОНСКА ВЕЧЕРА

18.10.2023. (среда)
САМО ЗА ДЕЛАТНОСТ ПРОСВЕТА

(10.00 – 11.30)
ПОСТУПАЊЕ ДИРЕКТОРА И ПП СЛУЖБЕ У СПОРНИМ СИТУАЦИЈАМА
- Грешке у поступању које су до сада уочене у раду установа образовања,
- Правилна процедура и предузимање мера при поступању у посебним и ванредним ситуацијама,
заснованих на примени:
 Закона
 Протокола
 Упутства
Предавач: Слађана Милин, дипл. психолог

(11.30 – 11.45)
Пауза

(11.45 – 12.45)
ПРИМЕНА ПРОПИСА У ОБРАЗОВАЊУ
- Радни однос на одређено време
- Радни однос на неодређено време
- Комисија за избор запослених по конкурсу
- Комисија за спровођење конкурса за директора установе образовања
- Предлози за чланове органа управљања у просвети
- Екскурзије
Предавач: Марина Ровчанин, главна уредница Правне редакције „Образовног информатора”

(13.00 – 15.00)
ПАНСИОНСКИ РУЧАК

САМО ЗА РАЧУНОВОЂЕ
(10.00 – 11.30)
ЕЛЕКТРОНСКО ФАКТУРИСАЊЕ КРОЗ ПРИКАЗ РАДА У СЕФ-У
- Нови правилник о електронском фактурисању;
- Приказ рада у СЕФ-у код уноса података у Збирну и Појединачну евиденцију ПДВ (фактура, аванс,
смањење и повећање основице, сторнирање докумената..);
- Остале новине и актуелности код електронског фактурисања и практична примена у СЕФ-у;
- Одговори на питања.
Предавачи:
Зорица Кузмановић, одговорна уредница за област Порези у „Образовном информатору”
Снежана Лукач Ерак, стручна сарадница за порезе и привредно рачуноводство у „Образовном информатор”

(11.30 – 11.45)
Пауза

(11.45 – 12.45)
ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ УСТАНОВА У СПИРИ-у
-процедуре;
- плаћања и наплате средстава по специфичним пословима;
- књижења и начин вођења пословних књига.
Предавачи:
Младенка Милетић, стручна сарадница за буџетско пословање у „Образовном информатору”
Регина Раделић, главна уредница Економске редакције у „Образовном информатору”


(13.00 – 15.00)
ПАНСИОНСКИ РУЧАК
ПЛЕНАРНИ РАД

(16.00 – 17.30)
ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ У 2024. ГОДИНИ
- припрема предлога буџета РС за 2024. годину;
- измене и прописима, који ће обезбедити извршавање буџета;
- начин укључивања сопствених прихода здравствених установа у буџет;
- укључивање нових корисника буџетских средстава у СПИРИ;
- начин примене МРС ЈС од 1.1.2024. године;
- сертификација рачуновођа у јавном сектору.
Предавач: Саша Стевановић, државни секретар у Министарству финансија

(17.30 – 18.30)
Р А Д И О Н И Ц А – II део
УСПОСТАВЉАЊЕ И АЖУРИРАЊЕ СИСТЕМА ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ КОД КОРИСНИКА
БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
- Презентација резултата рада радионице претходног дана
- Презентација плана менторског вођења за израду Пословних процеса
Предавачи:
Срђана Светозаревић, руководилац Групе за финансијско управљање и контролу у Министарству просвете
Младенка Милетић, стручна сарадница за буџетско пословање у „Образовном информатору”
Регина Раделић, главна уредница Економске редакције „Образовног информатора”
Марина Ровчанин, главна уредница Правне редакције „Образовног информатора”


(18.30 – 20.00)
Слободне активности

(20.00 – 24.00)
 СВЕЧАНА ВЕЧЕРА СА МУЗИЧКИМ ПРОГРАМОМ 

19.10.2023. (четвртак)

(10.00 – 11.00)
 ОДГОВОРИ НА НАЈВАЖНИЈА ПИТАЊА ИСТАКНУТА ТОКОМ СУСРЕТА УСТАНОВА и додела потврда о
присуству

(11.00 – 12.00)
 ЗАКЉУЧЦИ XXV СУСРЕТА УСТАНОВА
Одговорни уредници и стручни консултанти “Образовног информатора”

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42