Саветовања и семинари
»

СЕМИНАР: ИЗРАДА ЗАВРШНОГ РАЧУНА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА И БУЏЕТА ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2008.

13.3.2009. Београд, Бул. М. Пупина 167, Градска општина Нови Београд


П Р О Г Р А М

Први део

10,00 – 12,00 часова
САСТАВЉАЊЕ ГОДИШЊИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

1. ПРОПИСИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА САСТАВЉАЊЕ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА
▪ Прописи за припрему, састављање и подношење годишњег финансијског извештаја за 2008. годину


ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ И ЕВИДЕНЦИЈЕ КОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА
▪ Врсте пословних књига
▪ Обавеза вођења пословних књига
▪ Припремне радње које претходе изради годишњих финансијских извештаја
▪ Закључивање пословних књига и
▪ Отварање пословних књига за 2009. годину


2. НАЧИН САСТАВЉАЊА, РОКОВИ И НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ГОДИШЊИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
▪ Састављање финансијског извештаја директних корисника који немају индиректне кориснике
▪ код директних корисника који финансијско пословање обављају преко сопственог рачуна
▪ код директник корисника који финансијско пословање не обављају преко сопственог рачуна


3. ИЗРАДА КОНСОЛИДОВАНОГ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВРЕШТАЈА ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА КОЈИ ИМАЈУ ИНДИРЕКТНЕ КОРИСНИКЕ
▪ Појам консолидације и разлози за њено спровођење
▪ Специфичности у поступању са појединим врстама прихода и расхода у поступку консолидације
• трансфери средстава према сопственим индиректним корисницима
• трансфери према индиректним корисициима дугих директних корисника
• трансфери добијени од других нивоа власти
• начин консолидације неутрошених буџетских средстава која се код индиректних корисника налазе исказана као суфицит
• сопствени и други приходи у процесу консолидације
• исказивање извршених расхода по основу јавних радова
▪ Начин попуњавања консолидованог годишњег финансијског извештаја (обр. 5)
▪ Евидентирање имовиине финансиране из средстава НИП-а

12,00 – 12,30 часова
Пауза

Други део
12,30 – 14,00 часова

САСТАВЉАЊЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ЈЕДИНИЦА
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ за 2008. годину


1. СПЕЦИФИЧНОСТИ У ИЗВРШАВАЊУ РАСХОДА НА НИВОУ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
▪ трансфери средстава и начин извршавања расхода индиректних корисника других нивоа власти
▪ задуживање јединица локалне самоуправе
▪ извршавање расхода обрачунским облицима плаћања
2. ПОСТУПАК КОНСОЛИДАЦИЈЕ НА НИВОУ БУЏЕТА ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
▪ консолидација на нивоу општина
▪ специфичности консолидације на нивоу града и градских општина
3. ИЗРАДА ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
▪ рокови
▪ садржај завршног рачуна
▪ модел Одлуке о завршном рачуну буџета

14,00 – 15,00 часова
Одговори на питања


ПРЕДАВАЧИ су саветници-уредници Економске редакције ОБРАЗОВНОГ ИНФОРМАТОРА.

МАТЕРИЈАЛ ЗА СЕМИНАР
▪ билтен „Буџетско рачуноводство“ број 5/2009. и
▪ Посебан семинарски материјал са Моделом одлуке о завршном рачуну буџета јединица локалне самоуправе.

ПРИЈАВА УЧЕШЋА
Пријаву учешћа можете извршити тако што ћете попуњену П р и ј а в у (у прилогу) доставити на адресу:
• НИП „Образовни информатор” д.о.о, 11000 Београд, Краљице Наталије 17, п. фах 25; или
• путем факса број: 011/361-51-00 и 361-48-58; или
• на е-mail: prodaja@obrazovni.rs, или
• путем on-line формулара на адреси www.obrazovni.rs, најкасније до 12.3.2009. године.

УСЛОВИ УЧЕШЋА
► за претплатнике на часописе НИП „Образовни информатор” учешће на семинару је БЕСПЛАТНО.
► за непретплатнике накнада за учешће износи 3.500,00 динара по учеснику. У износ накнаде укључен је и материјал за семинар.

Уколико се до почетка семинара претплатите на комплет наших стручних часописа (Подсетник за директора, Правни саветник и билтен Буџетско рачуноводство), стичете право учешћа на семинарима под условима као за претплатнике – БЕСПЛАТНО.

Уплата за учешће на семинару врши се до 12.3.2009. године на један од текућих рачуна НИП „Образовни информатор” д.о.о: ● 220-31313-49 ● 355-1006799-20. ● 285-0014063160001-95

ИЗ ПОНУДЕ, АКТУЕЛНО:
▪ КОМПЛЕТ ОБРАЗАЦА ЗА САСТАВЉАЊЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА корисника буџетских средстава, организација обавезног социјалног осигурања и буџетских фондова Републике Србије и локалних власти за 2008. годину.
• ШТАМПАНО ИЗДАЊЕ комплета садржи обрасце 1-5 у 3 примерка, као и ПБН и ПДН; цена 590,00 дин.
• CD ИЗДАЊЕ комплета садржи обрасце 1-5 на CD-у у Еxcеl формату са унетим формулама за израчунавање и могућношћу штампања образаца, као и ПБН и ПДН. Цена 620,00 динара.
▪ ОБРАЗАЦ 5 – ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА, ЕЛЕКТРОНСКО ИЗДАЊЕ.
• За доставу e-mailom цена: 150,00 динара.
• CD издање и достава поштом на адресу наручиоца цена: 450,00 динара.

Обрасце можете наручити у служби продаје: (011)361-51-00, 361-48-58; путем е-maila prodaja@obrazovni.rs; или путем on-line формулара на адреси: www.obrazovni.rs.

Додатне информације: (011)2624-434,
e-mail:marketing@obrazovni.rs, prodaja@obrazovni.rs
Претплата и продаја:
(011)361-48-58, 361-51-00.

Добродошли!

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42