Саветовања и семинари
»

III ГОДИШЊА КОНФЕРЕНЦИЈА БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

Београд, 4. 12. 2009.


Дом Синдиката


Пријављивање учесника (9.00 – 10.00 часова)
Предавања (10.00 – 12.00 часова)

► Уводно излагање: Пословање буџетских корисника у складу са реформским процесима

► Правно- економски оквир за пословање буџетских корисника у 2010. години
▪ Измене важећих и доношење нових прописа од значаја за пословање буџетских корисника у 2010. години
▪ Обавеза усаглашавања аката буџетских корисника са новим прописима
▪ Рокови примене и поступање у складу са прописима
▪ Економски оквир пословања у 2010. години
▪ Третман сопствених прихода у складу са новим Законом о буџетском систему и могућности стицања
▪ Пословне обавезе у делу финансијског пословања буџетских корисника
► Порески систем – кроз измене и допуне Закона о:
▪ порезу на доходак грађана ▪ порезима на имовину ▪ порезу на добит предузећа
► Рационализација у јавном сектору
▪ Државна управа и локална самоуправа ▪ Просвета ▪ Здравство ▪ Социјална заштита ▪ Култура

Пауза (12.00 – 12.30 часова)
Предавања (12.30 – 13.30 часова)

► Спровођење реформи пензионог осигурања
▪ Нацрт Измена и допуна Закона о ПИО
►Заштита запослених у поступку реформе јавног сектора и спровођења мера рационализације
▪ Правни основ остваривања права запослених (Закон о раду, Закон о запошљавању и осигурању за
случај незапослености, колективни уговори, Одлуке Владе РС)
▪ Права запослених који су нераспоређени
▪ Остваривање права запослених који су проглашени технолошким вишком
▪ Вршење инспекцијског надзора у остваривању права запослених

Пауза (13.30 – 13.45 часова)

► УДРУЖЕЊЕ ДИРЕКТОРА И МЕНАЏЕРА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ
► УДРУЖЕЊЕ СЕКРЕТАРА И ПРАВНИКА ВАНПРИВРЕДЕ
► УДРУЖЕЊЕ РАЧУНОВОЂА У ВАНПРИВРЕДНИМ ДЕЛАТНОСТИМА
Kраљице Наталије 17, 11000 Београд, п. ф. 25, (011) 3286-489; 361-51-00; www.obrazovni.rs
П Р О Г Р А М С Е М И Н А Р А
Појединачни рад намењен струци

Предавања (13.45 – 15.30 часова)

ДИРЕКТОРУ/МЕНАЏЕРУ
► Ефикасно управљање пословањем буџетских корисника
▪ Основе за ефикасно пословање у јавном сектору (планирање, организовање, усмеравање, коорди-
нирање, контрола, евалуација) ▪ Рационализација функционисања јавног сектора (организациона
структура, процеси, компјутеризација пословања) ▪ Нормативи рада и трошкова као основа за рацио-
нализацију пословања ▪ Како рационално управљати људским ресурсима (планирање, прибављање,
радно ангажовање, развој, вредновање радних резултата) ▪ Конкретне мере штедње у пословању
буџетских корисника (сопствени приходи, побољшање одржавања опреме и објеката, рационализација
набавки)
СЕКРЕТАРУ/ПРАВНИКУ
► Радни односи у пракси - Поступање послодавца код престанка радног односа
▪ Отказни разлози, критеријуми и упозорење запосленом ▪ Израда и доношење решења о отказу
уговора о раду ▪ Заштита запослених у случају незаконитог отказа – инспекцијски надзор, судски
спор ▪ Примери из праксе
РАЧУНОВОЂИ
► Припрема за израду завршног рачуна – попис имовине и обавеза на дан 31.12.2009. године
▪ Попис нефинансијске имовине у сталним средствима ▪ Попис нефинансијске имовине у залихама
▪ Попис финансијске имовине и обавеза ▪ Извештај о извршеном попису, одлука о усвајању извештаја о
попису и евидентирање резултата пописа ▪ Порески третман пописом утврђених расхода и мањка

СТРУЧНИ САВЕТ ЗА ПРИПРЕМУ И РЕАЛИЗАЦИЈУ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
• проф. др Слободан Ћамиловић • др Драгутин Радосављевић – директор Пореске управе • Милица
Дражић – помоћник министра за државну управу и локалну самоуправу • Богољуб Лазаревић –
помоћник министра просвете • Радмила Букумирић Катић – помоћник министра рада и социјалне
политике • Дивна Петровић – одговорни уредник за Буџетски систем у Образовном информатору.

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42