Саветовања и семинари
»

НОВИНЕ У ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У 2010.ГОДИНИ И ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА

19.3.2010. године (петак) у 10.00 часова, Београд, Градска општина Нови Београд


Булевар Михаила Пупина 167  Од 9.00 до 10.00 – Евидентирање учесника и подела материјала
(10.00 – 12.00 часова)
НОВИНЕ У ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ЗА 2010. ГОДИНУ
1. ПРОПИСИ У ПРИПРЕМИ (фискална одговорност y буџетском систему ● измене прописа о бу-џетском рачуноводству ● јавна својина ● јавни дуг ● сопствени приходи буџетских корисника...)
2. АКТУЕЛНО У ПОСЛОВАЊУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА (најновије мере економске поли-тике – ММФ ● јaчање система буџетске контроле и интерне ревизије ● остваривање извор-них прихода локалне самоуправе ● извршење трансфера локалној самоуправи ● исплата отпремнине у поступку рационализације...)
ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА ЗА 2009. ГОДИНУ
1. ПРОПИСИ И ПОСТУПАК ИЗРАДЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА ЗА 2009. ГОДИНУ
● Прописи за припрему, састављање и подношење завршног рачуна за 2009. годину
● Пословне књиге и евиденције код директних буџетских корисника
● Рокови и начин достављања завршних рачуна за 2009. годину
● Закључивање пословних књига за 2009. годину и отварање пословних књига за 2010. годину
2. НАЧИН САСТАВЉАЊА ГОДИШЊИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА КОЈИ НЕМАЈУ ИНДИРЕКТНЕ КОРИСНИКЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА ОСО:
- који финансијско пословање обављају преко сопственог рачуна,
- који финансијско пословање не обављају преко сопственог рачуна.
3. ИЗРАДА КОНСОЛИДОВАНОГ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА И РЗЗО КОЈИ ИМАЈУ ИНДИРЕКТНЕ КОРИСНИКЕ
● Појам консолидације и разлози за њено спровођење
● Специфичности у поступању са појединим врстама прихода и расхода у поступку кон-солидације
• трансфери средстава према сопственим индиректним корисницима
• трансфери средстава према индиректним корисницима из надлежности других директних корисника
• трансфери добијени од других нивоа власти
• начин консолидације неутрошених буџетских средстава која се код индирек¬тних корисника налазе исказана као суфицит
• евидентирање имовине финансиране из средстава НИП-а
• сопствени и други приходи у процесу консолидације
• буџетски фондови
● Начин попуњавања консолидованог годишњег финансијског извештаја (обр. 5)

Пауза од 12.00 до 12.30 часова

(12.30 – 14.00 часова)
4. СПЕЦИФИЧНОСТИ У ИЗВРШАВАЊУ БУЏЕТА ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
● трансфери средстава и начин финансирања расхода индиректних корисника других нивоа власти
● задуживање јединица локалне самоуправе
● извршавање расхода
5. ПОСТУПАК КОНСОЛИДАЦИЈЕ БУЏЕТА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
● консолидација на нивоу општина
● специфичности консолидације на нивоу града и градских општина
6. ИЗРАДА ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
● садржај завршног рачуна
● модел Одлуке о завршном рачуну буџета јединице локалне самоуправе за 2009.

(14.00 – 15.00 часова)
ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42