Саветовања и семинари
»

XI ПОСЛОВНИ ТРЕНИНГ за директоре и менаџере буџетских установа

Златибор, Хотел „Палисад”
од 21. до 24.априла 2010.године


21.4.2010. (среда)
16.00 – 19.00 часова ● Пријављивање учесника и подела материјала
19.00 часова ● Kоктел добродошлице уз уметнички програм КУД-а из Чајетине

I. ПЛЕНАРНИ РАД
22.4.2010. (четвртак) од 10.00 до 13.45 часова
● АКТУЕЛНО ЗА ПОСЛОВАЊЕ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У 2010.
● Најновије мере економске политике -ММФ ● Реформски процеси у јавном сектору ● Даљи развој буџетског система (измене прописа у буџетском рачуноводству, јачање фискалне одговорности, буџетске контроле и интерне ревизије...)
● ПРИПРЕМЕ ЗА НОВИ БУЏЕТСКИ ЦИКЛУС
● Макроекономски оквир за пословање у 2011. години
● КАКО УПРАВЉАТИ ПРОМЕНАМА У БУЏЕТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
● Идентификовање промена у развоју буџетског система ● Носиоци промена и отпори према променама ● Стимулисање промена ● Процес одвијања промена
● АКТУЕЛНО У ПРОПИСИМА из области:
● радних односа ● пензијског осигурања ● безбедности и здравља на раду ● јавних набавки ● пореза ● зарада...

II. МЕНАЏЕРСКЕ РАДИОНИЦЕ
22.4.2010. (четвртак) и 23.4.2010. (петак) од 15.30 до 19.00 часова
● „COACHING“ - нови менаџерски стил у руковођењу
(Коучинг – овладавање новим коучинг техникама за лични развој менаџера и преyзимање улоге коуча (тренера) своје организације, а у циљу подршке развоју потенцијала и креативности запослених у решавању конкретних проблема. Овај нови менаџерски стил у руковођењу базиран је на интерактивном односу између менаџера и запослених који без строге доминације и крутих правила доприноси одговорности појединца кроз повећање знања и јачање свесности о индивидуалним улогама.)
● Приказ процеса ● Основне вештине ● Коучинг технике (демонстрација и вежбе) ● Значај коучинг климе у организацији и како је направити ● Да ли постоји коучинг клима у вашој организацији? (тест) ● Квалитет коуча (дискусија) ● Проблеми у коучингу и како их превазићи (вежба)

III. СЕКЦИЈСКИ РАД ПО ДЕЛАТНОСТИМА
23.4.2010. (петак) од 10.00 до 13.30 часова
ПРОСВЕТА
● Даље реформе и рационализација у образовању ● Очекивана подзаконска акта и обавезе школа ● Фискализација у просвети ● Нови прописи у области образовања – предшколско васпитање и образовање и ученички и студентски стандард ● Како променити положај директора у установама образовања?
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА!
● Новине у правној и финансијској регулативи у социјалној заштити (Закон о социјалној заштити, мрежа установа...)
ЗДРАВСТВО
● Новине у пословању здравствених установа у складу са новодонетим прописима ● Уговарање РЗЗО са даваоцима здравствених услуга
КУЛТУРА
● Актуелни проблеми у примени Закона о култури на локалном нивоу ● Обавеза усаглашавања аката са Законом о култури ● Нацрт Закона о кинематографији и Нацрт Закона о архивској грађи и архивској служби
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
● Функционисање локалне пореске администрације
(Измене прописа које се односе на могућности наплате пореза на имовину; Процес фискалне децентрализације и проблеми у пракси; Мере за повећање изворних прихода; Могућности издавања решења о порезу на имовину за период пре 2007. године; Застаревање права утврђивања и наплате изворних прихода)

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42