Саветовања и семинари
»

НОВИНЕ У ПРОПИСИМА У ОБЛАСТИ РАДА

25.06.2010. године (петак) у 10.00 часова, Београд


Дом синдиката, Трг Николе Пашића 5а


Од 9.00 до 10.00 – Евидентирање учесника и подела материјала
(10.00 – 12.00 часова)
1. ОБАВЕЗА ЗАПОШЉАВАЊА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
• Начин извршавања обавезе • Потребна финансијска средства • Пенали • Подршка посло¬давцима у запошљавању особа са инвалидитетом (подстицајна финансијска средства) • Професионална рехабилитација особа са инвалидитетом • Контрола извршења обавеза
(Татјана Пријић, начелник одељења за нормативне послове, хармонизацију и надзор у Министарству економије и регионалног развоја и др Драгутин Радосављевић, директор Пореске управе Србије)

2. СПРЕЧАВАЊЕ ЗЛОСТАВЉАЊА НА РАДУ (МОБИНГ)
• Појам мобинга • Права, обавезе и одговорности послодаваца и запослених • Спречавање и забрана злостављања на раду • Поступак за заштиту од злостављања код послодавца - посредовање, одговорност... • Мере за унапређење односа на раду • Појавни облици злостављања на раду • Кодекс понашања • Нормативно регулисање (кроз уговор о раду, правилник о раду или колективни уговор) • Поступак судске заштите
(Радмила Катић Букумирић, помоћник министра у Министарству рада и социјалне политике)

3. СПРОВОЂЕЊЕ ЗАШТИТЕ ЗАПОСЛЕНИХ ОД ДУВАНСКОГ ДИМА
• Да ли је донета потпуна забрана од пушења? • Како помоћи запосленима и послодавцима да је спроведу
(др Срмена Крстев, специјалиста медицине рада и председница Републичке стручне комисије за превенцију пушења Министарства здравља)

4. РАДНО АНГАЖОВАЊЕ ВОЛОНТЕРА
• Зашто је донет закон • Дефиниција и врсте волонтирања • Упоредно законодавство у области волонтирања и искуства у региону • Услови за волонтирање • Организовање волонтирања у привредним друштвима и јавним предузећима • Права и обавезе волонтера • Обавезе организатора волонтирања • Уговор о волонтирању • Евиденција о волонтирању и годишње извештавање
(Радмила Катић Букумирић, помоћник министра у Министарству рада и социјалне политике)

5. ПРОПИСИ У ПРИПРЕМИ (измене Закона о раду • Закон о штрајку • Закон о платама у јавним службама)
(Радмила Катић Букумирић, помоћник министра у Министарству рада и социјалне политике)

Пауза (12.00 до 12.30 часова)

(12.30 – 14.00 часова)

6. САГЛЕДАВАЊЕ ПРОПИСА СА АСПЕКТА БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ
• Нови прописи у области рада у контексту Закона о безбедности и здравља на раду • Обавезе послодавца и лица за безбедност и здравље на раду
(Вера Божић Трефалт, директор Управе за безбедност и здравље на раду)

7. НАДЗОР ИНСПЕКЦИЈE РАДА
• Тачке прегледа • Документација коју треба доставити инспектору • Запрећене казне
(Радован Ристановић, директор Инспектората за рад)

8. МИРНО РЕШАВАЊЕ РАДНИХ СПОРОВА
• Измене Закона о мирном решавању радних спорова • Могућности мирног решавања радних спорова насталих на основу новодонетих прописа
(Дејан Костић, ди¬ректор Републичке агенције за мирно решавање радних спорова)

(14.00 – 15.00 часова)
ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА


(Због ефикаснијег рада пожељно је да питања доставите унапред, на обрасцу Пријаве у предвиђеном месту за питања или путем мејла: goricam@obrazovni.rs

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42