Саветовања и семинари
»

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНИХ И КОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕћА ЗА 2011. ГОДИНУ

17. новембар 2010. у Београду


ГО Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 167


9.00 – 10.00 часова
Пријављивање учесника
10.00 – 12.00 часова
1. ИЗРАДА И ДОНОШЕЊЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНИХ И КОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2011. ГОДИНУ
• Основни параметри за израду и доношење планских докумената и годишњих програма пословања јавних и комуналних предузећа
• Јавна и комунална предузећа и буџетски систем
• Израда и доношење буџета за 2011. годину и обавезе за јавна и комунална предузећа која примењују прописе о буџетском систему
• Основи за доношење програма пословања јавних предузећа за 2011. годину
• Основни садржаји програма пословања јавних предузећа за 2011. годину
2. ИЗРАДА И ДОНОШЕЊЕ ПЛАНА НАБАВКЕ ЈАВНИХ И КОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2011. ГОДИНУ
• Основ за доношење плана набавки
• Финансијски план наручиоца
• План набавки за 2011. годину
• План набавки јавних и комуналних предузећа за 2011. годину
• План набавки индиректних буџетских корисника за 2011. годину
(др Ђорђе Павловић)
Пауза 12.00 – 12.30 часова
12.30 – 15.00 часова
3. ЦЕНЕ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА
• Достигнути ниво цена и положај комуналне привреде
• Проблеми са наплатом и правном заштитом зарађеног прихода
• Утицај државе и политике
o Одлучивање на нивоу локалне самоуправе
o Комуналне услуге које се плаћају из општинског буџета
o Постојећи механизми државне контроле цена основних комуналних услуга
• Цене комуналних услуга у новом Закону о комуналним делатностима
o Поступак утврђивања цена комуналних услуга
o Јединствена Методологија за утврђивање цена
(Лазар Крњета, директор консултантског предузећа TTI Group d.о.о. Београд, члан радне групе за израду Закона о комуналним делатностима )
4. ЈАВНО И ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
• Правни оквир за успостављање јавно-приватних партнерстава (уговорно и институционално партнерство, Закон о комуналним делатностима, Закон о концесијама)
• Стандарди ЕУ у домену ЈПП и регионална искуства
• Поверавање комуналних делатности у Нацрту закона о комуналним делатностима
• ЈПП у пракси (прикупљање, транспорт и одлагање комуналног отпада и изградња и одржавање депонија)
o Припрема тендера, елементи уговора, транспарентност процеса, студија изводљивости
o Изазови, проблеми и примери добре праксе
(мр Татијана Павловић Крижанић, стручњак за реформу јавне управе)
5. ОРГАНИЗАЦИЈА КОНТРОЛНЕ ФУНКЦИЈЕ У ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И СПРОВОЂЕЊЕ ИНТЕРНЕ И ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ
• Законски основ
• Финансијско управљање и контрола
• Функционално независна интерна ревизија
• Екстерна ревизија
(Дивна Петровић, одговорни уредник за буџетски систем)
6. ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42