Саветовања и семинари
»

ПОСЛОВНЕ ОБАВЕЗЕ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У 2011. ГОДИНИ

Београд, 8. децембар (среда) 2010. године


Дом синдиката, Трг Николе Пашића 5а


I. ДЕО – Пленарни рад за све учеснике
(10.00 – 12.00 часова)

• ПОСЛОВАЊЕ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У 2011. ГОДИНИ У СКЛАДУ СА ОЧЕКИВАНИМ ПРОПИСИМА И СТРАТЕГИЈАМА
(Тамара Стојчевић, генерални секретар Владе РС)

• ПОСЛОВАЊЕ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У СИСТЕМУ ЈАВНИХ ФИНАНСИЈА РС У 2011. ГОДИНИ
• Системски оквир за пословање буџетских корисника (Закон о буџетском систему, Закон о буџету Републике Србије за 2011. годину, Правилник о систему извршења буџета Републике Србије, Уредба о примени МРС у јавном сектору); Примена МРС за јавни сектор; Обавезе буџетских корисника
(Живко Нешић, Министарство финансија – Управа за Трезор)
• Проблеми у финансирању локалне самоуправе и финансирању установа из буџета локалних власти
(Александар Бућић, помоћник генералног секретара за финансијe – СКГО)

• НОВИНЕ У ОБЛАСТИ РАДА И СИСТЕМ ПЛАТА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ У 2011. ГОДИНИ
(Радмила Букумирић Катић, помоћник министра за рад)

• ДАЉИ РАЗВОЈ СИСТЕМА КОНТРОЛЕ И РЕВИЗИЈЕ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ
(Слободан Гавровић, шеф одсека за интерну ревизију, Централна Јединица за хармонизацију, Министарство финансија)

Пауза (12.00 – 12.30 часова)


Дискусија (12.30 – 13.30 часова)


• ИНТЕРАКТИВНА КОМУНИКАЦИЈА И САОПШТЕЊА У ВЕЗИ ПОСЛОВНИХ ОБАВЕЗА БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА У 2011. ГОДИНИ

Пауза (13.30 – 13.45 часова)


II. ДЕО – Појединачне струковне консултације
и семинар за рачуновође
(13.45 – 15.30 часова)

У оквиру расположивог времена овогодишње Конференције одржаће се уводна излагања како о пословима директора, правника и рачуновођа, тако и водити расправа о активностима струковних удружења у јавном сектору. Специјално за рачуновође одржаће се семинар на тему годишњег пописа имовине и обавеза.

ЗА ДИРЕКТОРЕ/МЕНАЏЕРЕ
• Календар пословних обавеза у буџетској 2011. години
• Усвајање плана рада Удружења директора и менаџера у јавном сектору
(Марица Ивић, главни и одговорни уредник)
ЗА СЕКРЕТАРЕ/ПРАВНИКЕ
• Послови правних служби и иновирање нормативних аката у 2011. години у складу са даљом применом нових прописа у области рада
• Обавеза сертификовања службеника за јавне набавке
• Специфичности у вођењу управног поступка
(Горица Милошевић и Добринка Гвозденовић, одговорни уредници)
ЗА ЕКОНОМИСТЕ/РАЧУНОВОЂЕ
• Семинар на тему „Припрема за израду завршног рачуна – попис имовине и обавеза на дан 31.12.2010. године“
• Попис нефинансијске имовине у сталним средствима • Попис нефинансијске имовине у залихама • Попис финансијске имовине и обавеза • Извештај о извршеном попису • Одлука о усвајању извештаја о попису и евидентирање резултата пописа • Порески третман пописом утврђених расхода и мањка
(Регина Раделић, Зорица Кузмановић и Љиљана Јовић, одговорни уредници)

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42