Саветовања и семинари
»

ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА ЗА 2010. ГОДИНУ

16.3.2011. године (среда) у 10.00 часова, Београд.


Градска општина Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 167


СЕМИНАР ЈЕ НАМЕЊЕН:
• РУКОВОДИОЦИМА ФИНАНСИЈСКИХ СЛУЖБИ:
ƒ -ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА СРЕДСТАВА БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ,
ƒ -ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА СРЕДСТАВА БУЏЕТА ЛОКАЛНИХ ВЛАСТИ
ƒ -ОРГАНИЗАЦИЈА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА
• РУКОВОДИОЦИМА ТРЕЗОРА (ОПШТИНА,ГРАДОВА)
• НАЧЕЛНИЦИМА ЗА ФИНАНСИЈЕ И БУЏЕТ(ОПШТИНЕ,ГРАДОВИ)


П Р О Г Р А М
Евидентирање учесника и подела материјала (од 9,00–10,00 часова)

УВОД од 10,00–10.30 часова

• НОВИНЕ У ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ЗА 2011. ГОДИНУ
ƒ Начин примене Међународних рачуноводствених стандарда за јавни
сектор у 2011. години
ƒ Очекиване измене прописа о буџетском рачуноводству
ƒ Динамика доношења подзаконских аката
ƒ Начин утврђивања плата и осталих примања у јавном сектору у
2011. години
ƒ Утврђивање укупног фискалног дефицита

I ДЕО од 10,30–12,00 часова

• НАЧИН САСТАВЉАЊА ГОДИШЊИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА
БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
ƒ Прописи за припрему, састављање и подношење завршног рачуна за 2010. годину
ƒ Пословне књиге и евиденције код директних буџетских корисника
ƒ Рокови и начин достављања завршних рачуна за 2010. годину
ƒ Закључивање пословних књига за 2010. годину и отварање пословних књига за 2011. годину
ƒ Начин састављања годишњих финансијских извештаја директних корисника
– који финансијско пословање обављају преко сопственог рачуна,
– који финансијско пословање не обављају преко сопственог рачуна
• ИЗРАДА КОНСОЛИДОВАНОГ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ДИРЕКТНИХ
КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА КОЈИ ИМАЈУ ИНДИРЕКТНЕ КОРИСНИКЕ
ƒ Појам консолидације и разлози за њено спровођење
ƒ Специфичности у поступању са појединим врстама прихода и расхода у поступку консолидације
– трансфери средстава према сопственим индиректним корисницима
– трансфери средстава према индиректним корисницима из надлежности других директних
корисника
– трансфери добијени од других нивоа власти
– сопствени и други приходи у поступку консолидације
– буџетски фондови
ƒ Начин попуњавања консолидованог годишњег финансијског извештаја (Образац 5)
• ЗАВРШНИ РАЧУН ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ
ƒ Прописи за припрему, састављање и подношење завршног рачуна за 2010. годину
ƒ Доношење одлуке о завршном рачуну организације за социјално осигурање
ƒ Састављање консолидованог годишњег извештаја РЗЗО
• Одговори на питања (на теме из првог дела)

Пауза (од12,00–12.30 часова)

II ДЕО од 12,30–15.00 часова

• АКТУЕЛНОСТИ ВЕЗАНЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ АСПЕКТ РАДА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У 2011.
ГОДИНИ
ƒ Очекиване измене Закона о планирању и изградњи у делу књиговодствених евиденција
ƒ Извештавање о извршеним расходима за плате у ЈЛС за 2011. годину
• СПЕЦИФИЧНОСТИ У ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
ƒ трансфери средстава и начин финансирања расхода индиректних корисника других нивоа
власти
ƒ задуживање јединица локалне самоуправе
ƒ извршење расхода
• ПОСТУПАК КОНСОЛИДАЦИЈЕ БУЏЕТА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
ƒ консолидација на нивоу општина
ƒ специфичности консолидације на нивоу града и градских општина
• ИЗРАДА ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
ƒ садржај завршног рачуна
ƒ модел Одлуке о завршном рачуну буџета јединице локалне самоуправе за 2010.
• ОБАВЕЗЕ СПРОВОЂЕЊА ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ЈЕДИНИЦЕ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2010. ГОДИНУ
• ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА (на све теме из I и II дела)
Питања се могу благовремено доставити и путем мејла: redakcija@obrazovni.rs

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42