Саветовања и семинари
»

СЕМИНАР ЗА ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА И ЈКП

ГО Нови Београд,

16. новембар 2011. године (петак)


Булевар Михајла Пупина 167 (сала 1)


>>ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА >> ЈАВНИМ КОМУНАЛНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА >> ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ДРЖАВА, ПОКРАЈИНА И ГРАД/ОПШТИНА >> ОПШТИНСКИМ/ГРАДСКИМ СЕКРЕТАРИЈАТИМА ЗА КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ >> ОПШТИНСКИМ/ГРАДСКИМ НАЧЕЛНИЦИМА ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ


Евидентирање учесника (од 9.00 до 10.00 часова)
I. део * ПРИПРЕМЕ ЗА ДОНОШЕЊЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП
(од 10.00 до 12.00 часова)
1. НОВИ ОБЛИЦИ РАЗВОЈА И ОРГАНИЗОВАЊА ОД УТИЦАЈА ЗА ПОСЛОВАЊЕ
ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА У 2012. ГОДИНИ
 Новине у законодавно
правном амбијенту (Закон о јавној својини, Закон о јавном
дугу, Измене и допуне Закона о финансирању локалне самоуправе, Предлог закона о
комуналној делатности, Предлог закона о јавно
приватном партнерству и
концесијама)
 Директне инвестиције у комуналну и економску инфраструктуру на локалном нивоу
(јавно
приватно партнерство)
 Финансирање развојних пројеката у сарадњи са међународним финансијским
институцијама (ЕИБ, ЕБРД)
(Бранислав Пејчић, Бранислав Пејчић, начелник одељења за европске интеграције и међународну сарадњу, Министарство
економије и регионалног развоја)
2. ДАЉА РЕФОРМА И КОЛЕКТИВНО ПРЕГОВАРАЊЕ ЗА ДЕЛАТНОСТИ
ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА
(Радмила Букумирић Катић, Радмила Букумирић Катић, помоћник министра, Министарство рада и социјалне политике)
3. ПОЛИТИКА ЗАРАДА У ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА
 Утврђивање масе зарада и контрола зарада у јавним предузећима
(Данијела Рајковић, Данијела Рајковић, руководилац групе за зараде, Министарство рада и социјалне политике)
4. СТРАТЕГИЈА РЕСТРУКТУИРАЊА ЈАВНИХ КОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА
(Лазар Крњета Лазар Крњета, представник Пословног удружења јавних комуналних предузећа у Србији „КОМДЕЛ”)

од 12..0..000 00 до до 1 до до 12112.22.30 часова ..30 часова (пауза)
II. део * ИЗРАДА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП
(од 12.30 до 14.30 часова)
5. ОБАВЕЗА ДОНОШЕЊА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
 Израда годишњег Програма пословања јавних предузећа и јавних комуналних
предузећа
(Регина Раделић Регина Раделић, , одговорни уредник за буџетски систем, Образовни и , , нформатор)
6. ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О
ФИСКАЛНОЈ СТРАТЕГИЈИ ЗА 2012. ГОДИНУ
 Пројектовани раст цена услуга и зарада у Програму пословања за 2012. годину
(информације о процентима из Извештаја о фискалној стратегији за 2012.)
 Методологија цена комуналних услуга са поступком одобравања и контролом
(Лазар Крњета Лазар Крњета, представник Пословног удружења јавних комуналних предузећа у Србији „КОМДЕЛ”)
7. МОДЕЛ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП И ЈКП (практичан пример)
(Регина Раделић Регина Раделић, , одговорни уредник за буџетски систем, Образовни и , , нформатор)
III. део * ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
(од 14.30 до 15.30 часова)

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42