Саветовања и семинари
»

ИЗРАДА ГОДИШЊИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2011. ГОДИНУ

од 1. до 13. фебруара 2012. године


у Београду и Канцеларијама за едукацију
буџетских корисника


Евидентирање учесника (од 9.00 до10.00 часова)

I део од 10.00 до12.00 часова


НОВИНЕ У ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА
(нови буџетски календар, отварање девизних подрачуна у КРТ-у, средњорочни приоритети инвестиција,
новине у пореском поступку, новине у дефинисању других правних лица и недобитних организација као
обвезника пореза на добит правних лица, очекиване измене у регулативи буџетског рачуноводства)
ПРАКТИЧНИ ПРИМЕРИ РАДЊИ И ПОСТУПАКА ИЗРАДЕ ГОДИШЊИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА
• Обрачун и књижење амортизације за 2011. годину
• Усаглашавање пословних књига
• Свођење података на готовинску основу
• Утврђивање финансијског резултата
• Закључивање пословних књига за 2011. годину
• Попуњавање образаца финансијских извештаја
• Усвајање годишњих извештаја
МОДЕЛ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ
• Годишњи финансијски извештај као инструмент за сагледавање пословања буџетског корисника
• Финансијски и натурални показатељи извршења плана
• Анализа резултата завршног рачуна
• Основ и предлози за корекције финансијског плана за 2012. годину
ПРАКТИЧНА ПРИМЕНА ПРОЦЕДУРА ИНТЕРНЕ ФИНАНСИЈСКЕ КОНТРОЛЕ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАВАЊА


Пауза (од 12.00 до 12.30 часова)

II део од 12.30 до 14.30 часова


ОБРАЧУН ПОРЕЗА НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА НЕДОБИТНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА 2011. ГОДИНУ
• Састављање пореског биланса и пореске пријаве за кориснике буџетских средстава и кориснике
средстава РФЗО и рокови за њихово подношење
• Услови за остваривање права на пореско ослобођење
НАЈЧЕШЋЕ ГРЕШКЕ У ГОДИШЊЕМ ФИНАНСИЈСКОМ ИЗЕШТАВАЊУ

ПОСЕБНО УПУТСТВО: Специфичности обављања делатности синдиката и израде годишњих финансијских извештаја за друга правна лица (синдикати, фондације, фондови)


> Предавачи су сарадници из Министарства финансија, саветници – уредници „Образовног информатора” и
сарадници из Канцеларија за едукацију буџетских корисника.
> Учешће на саветовању је БЕСПЛАТНО за све буџетске кориснике а претплатници на наш пакет услуга
поред редовног броја 2-3/2012, добијају и Практикум за израду годишњих финансијских извештаја.
> Уколико желите да се укључите у систем претплате или због недостатка средстава још увек нисте
извршили уплату претплате за 2012. годину, јавите нам се да заједнички пронађемо решење и омогућимо вам
погодности претплатничког статуса!!! Маркетинг: 011/ 2624 434; 063/ 688 275; 063/688-354.
> Подсећамо да укључивањем у наш систем претплате поред осталих услуга из нашег пакета остварујете и
право коришћења свих Практикума из едиције која ће током целе године на практичан начин обрађивати све
важне пословне догађаје буџетских корисника (садржај нашег Претплатничког пакета погледати на
www.obrazovni.rs).
> Пријава учешћа је ОБАВЕЗНА путем обрасца у прилогу или попуњавањем on-line формулара на сајту
www.obrazovni.rs (попуњену Пријаву предати на Саветовању).
Напомена:
ОБРАСЦЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ ГОДИШЊИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА за кориснике буџетских средстава
можете БЕСПЛАТНО преузети са нашег сајта www.obrazovni.rs. Штампани обрасци могу се преузети у нашим
Канцеларијама за едукацију буџетских корисника након наручивања на телефон: 011/361-51-00 и 361-48-58.

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42