Саветовања и семинари
»

САВЕТОВАЊЕ ЗА ДИРЕКТНЕ БУЏЕТСКЕ КОРИСНИКЕ

Нови Београд, 15. март (четвртак)


Бул. Михајла Пупина 167


„Састављање годишњих финансијских извештаја директних буџетских корисника и ООСО са консолидацијом за 2011. годину”
„Израда завршног рачуна буџета локалних власти за 2011. годину”
„Пореско рачуноводство локалне власти”Евидентирање учесника и подела материјала (од 9.00 до 10.00)

УВОД од 10.00 до 10.30
НОВИНЕ У ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ЗА 2012. ГОДИНУ
- Измене Закона о буџетском систему  Очекиване измене прописа о буџетском рачуноводству (примена Међународних рачуноводствених стандарда са динамиком доношења подзаконских аката)

I ДЕО од 10.30 до 12.00

ИЗРАДА ГОДИШЊИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ДИРЕКТНИХ
БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ЗА 2011. ГОДИНУ
- ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА
- Прописи за припрему, састављање и подношење годишњих финансијских извештаја
- Рокови и начин достављања годишњих финансијских извештаја
- ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА САСТАВЉAЊЕ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА
- Пословне књиге и евиденције и начин састављања финансијског извештаја корисника који финансијско пословање обављају преко сопственог рачуна
- Пословне књиге и евиденције и начин састављања финансијског извештаја корисника који финансијско пословање не обављају преко сопственог рачуна
- Поступак консолидације на нивоу директних корисника
ЗАВРШНИ РАЧУН ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ
ЗА 2011. ГОДИНУ
- Специфичности и рокови за састављање и подношење завршног рачуна ООСО - Доношење одлуке о завршном рачуну ООСО - Састављање консолидованог годишњег финансијског извештаја РФЗО
ОТВАРАЊЕ ПОСЛОВНИХ КЊИГА ЗА 2012. ГОДИНУ
УСПОСТАВЉАЊЕ СИСТЕМА ИНТЕРНИХ КОНТРОЛА У ПОСТУПКУ КОНСОЛИДАЦИЈЕ

Пауза (од 12.00 до 12.30)II ДЕО од 12.30 до 15.00
ИЗРАДА ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ ЗА 2011. ГОДИНУ
- СПЕЦИФИЧНОСТИ У ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
- Tрансфери средстава и начин финансирања расхода индиректних корисника других нивоа власти - Задуживање јединица локалне самоуправе - Извршење расхода
- ПОСТУПАК КОНСОЛИДАЦИЈЕ БУЏЕТА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
- Консолидација на нивоу општине - Специфичности консолидације на нивоу града и градских општина
- ИЗРАДА ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
- Садржај завршног рачуна - Модел Одлуке о завршном рачуну буџета јединице
локалне самоуправе
ЕКСТЕРНА И ИНТЕРНА РЕВИЗИЈА БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ
- СПРОВОЂЕЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ ЗА 2011. ГОДИНУ
- Обавеза спровођења екстерне ревизије буџета локалне власти - Неправилности у извршењу расхода буџета локалне власти
- УСПОСТАВЉАЊЕ И ОРГАНИЗОВАЊЕ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ НА НИВОУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
- Формирање служби - Функционисање система интерне ревизије - Обавеза извештавања
- НАДЛЕЖНОСТИ КОНТРОЛНИХ ОРГАНА У ПОСТУПЦИМА ИНСПЕКЦИЈЕ, КОНТРОЛЕ И РЕВИЗИЈЕ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ

ПОРЕСКО РАЧУНОВОДСТВО ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ
- НОВИНЕ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ
- Приказ новог Правилника о пореском рачуноводству
- ПОРЕСКИ ИЗВЕШТАЈИ ЛОКАЛНИХ ПОРЕСКИХ АДМИНИСТРАЦИЈА ЗА 2011. ГОДИНУ
- Књиговодствене евиденције  Рачунски план  Консолидовање и закључивање књига  Чување књиговодствене евиденције  Утврђивање одговорних лица
- КАМАТА ЗА НЕПЛАЋЕНЕ И НЕБЛАГОВРЕМЕНО ПЛАЋЕНЕ ЈАВНЕ ПРИХОДЕ
- Измене начина обрачуна камате - Промене каматне стопе


- ПРЕДАВАЧИ су представници надлежних институција: Гордана Тишма, врховни државни ревизор у сектору за ревизију буџета локалне власти, Мирјана Покрајац, помоћник директора Сектора за буџетско рачуноводство – Министарство финансија, Цветко Михајловић, шеф одсека за пореско рачуноводство – Пореска управа централа, као и Регина Раделић, Дивна Петровић, Наталија Боровић, специјални саветници у Образовном информатору

- МАТЕРИЈАЛ ЗА СЕМИНАР је БИЛТЕН – БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО 5/12 и СПЕЦИЈАЛНИ ПРИЛОГ ЗА ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ 3/12.

- УСЛОВИ УЧЕШЋА
За претплатнике на часописе Образовног информатора учешће је бесплатно.
За непретплатнике накнада за учешће износи 4.900 динара по учеснику, а за трећег и сваког наредног учесника из исте организације саветовање је бесплатно. У износ накнаде укључен је и материјал за семинар.
- ПРИЈАВА УЧЕШЋА
Пријаву учешћа можете извршити достављањем попуњене Пријаве (у прилогу): • на адресу НИП „Образовни информатор” д.о.о, 11000 Београд, Краљице Наталије 17, п. фах 25 • факсом на број: 011/2688-582 • путем е-mailа: prodaja@obrazovni.rs • путем сајта www.obrazovni.rs.


- ПОЗИВ – На иницијативу чланова Удружења рачуновођа у ванпривреди, у оквиру овог Саветовања биће формирана СЕКЦИЈА економиста и рачуновођа директних буџетских корисника. Позивамо све заинтересоване економисте и рачуновође да се укључе у рад Секције.

Додатне информације: (011) 2624-434, marketing@obrazovni.rs, prodaja@obrazovni.rs
Претплата и продаја: (011)361-48-58, 361-51-00

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42