Добродошли на сајт „Образовног информатора“
 

АКТУЕЛНО У ЈАВНОМ СЕКТОРУ


04.08.2023.

ПРОПИСИ

Објављен је „Службени гласник РС” бр. 64 од 3.8.2023. године.

Нема прописа од значаја за пословање буџетских корисника.

________________________________________________
03.08.2023.

ПРОПИСИ

Нема новообјављених службених гласила.

________________________________________________
02.08.2023.

ПРОПИСИ

Објављена су следећа службена гласила:
- „Међународни уговори” бр. 4 од 1.8.2023. године,
- „Службени лист АП Војводине” бр.32 од 27.7.2023. године.

Прописи од значаја за пословање буџетских корисника су:
1. ЗАКОН о потврђивању Секторског споразума између Владе Републике Србије и Европске комисије о механизмима примене финансијске помоћи Уније Републици Србији у оквиру Инструмента за претприступну помоћ у области подршке програма руралног развоја (ИПАРД III) (ступа на снагу 9. августа 2023)
2. ЗАКОН о потврђивању Споразума о зајму (Први зајам за развојну политику зеленог раста у Републици Србији) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој (ступа на снагу 9. августа 2023)
3. ЗАКОН о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат унапређења управљања јавним финансијама за зелену транзицију) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој (ступа на снагу 9. августа 2023)
4. ЗАКОН о потврђивању Уговора о зајму (Пројекат наука) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој (ступа на снагу 9. августа 2023)
5. ЗАКОН о изменама Закона о потврђивању Мултилатералне конвенције за примену мера које се у циљу спречавања ерозије пореске основице и премештања добити односе на пореске уговоре развој (ступа на снагу 9. августа 2023)
6. ЗАКОН о потврђивању Оквирног споразума о зајму LD 2114 (2022) између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије – Пројектни зајам – Затворски објекти у Крушевцу и Сремској Митровици (ступа на снагу 9. августа 2023)
7. ЗАКОН о потврђивању Oквирног споразума о зајму LD 1981 ADD 1 (2022) између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије – Зајам за финансирање јавног здравственог сектора (PFF) (ступа на снагу 9. августа 2023)
8. Правилник за реализацију акције „Право на прву шансу“ (ступа на снагу 4. августа 2023)
9. Правилник о додели бесповратних подстицајних средстава за финансирање и суфинансирање пројеката невладиних организација у области саобраћаја (ступа на снагу 27. јула 2023)
10. Правилник о поступку доделе бесповратих средстава за суфинансирање набавке светлоодбојних прслука за ученике првог разреда основних школа са територије АП Војводине (ступа на снагу 27. јула 2023)
11. Правилник о измени Правилника о додели средстава за суфинансирање инвестиција у опрему за производњу вина и ракије у АП Војводини у 2023. години (ступа на снагу 27. јула 2023)

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМАНАУКАИсплата материјалних трошкова за научноистраживачки рад стипендиста у НИО
Научноистраживачким организацијама, у чији рад су укључени стипендисти докторанди, извршена је исплата другог дела материјалних трошкова за период од априла до децембра 2023. године (у износу од 10.000 динара месечно).
Средства која Министарство издваја за покриће материјалних трошкова рада стипендиста уплаћују се научноистраживачкој организацији, с тим да се наменски користе, и то за: набавку потрошног материјала, набавку хемикалија или другог потребног материјала за рад стипендисте Министарства у НИО, набавку неопходне литературе, трошкове умножавања потребног материјала, трошкове учешћа на научном скупу у земљи и иностранству, трошковe одласка на терен ради истраживачког рада, набавку опреме (која остаје у власништву НИО) и осталог што је неопходно стипендистима Министарства за обављање што квалитетнијег научноистраживачког рада у оквиру програма НИО.
Средства је потребно потрошити до краја 2023. године, а у случају да средства нису утрошена, делом или у целини, научноистраживачка организација је у обавези да изврши повраћај.

________________________________________________
01.08.2023.

ПРОПИСИ

Нема новообјављених службених гласила.

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


ДРЖАВНА УПРАВА


100 година од почетка примене Закона о чиновницима и осталим државним службеницима грађанског реда
На данашњи дан 1923. године почео је да се примењује Закон о чиновницима и осталим државним службеницима грађанског реда, којим су уређена правила државно-службеничког система у тадашњој Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца.
Закон чији институти и данас чине оквир нашег службеничког система, у једанаест глава и 252 члана уредио је ко може бити државни службеник, ступање у државну службу, кретање у служби, оцењивање, плате и остале принадлежности државних службеника, престанак дужности, дисциплинску одговороност, пензије, али и читав низ других права и дужности државних службеника.
Иако је овај закон прописивао одређене изузетке, правило је било да ниједан чиновник није могао постати сталан ако није положио стручни испит и провео три године као привремени чиновник.
Такође, сваки државни чиновник је, при ступању на дужност, полагао заклетву пред старешином органа.

ПРОСВЕТА


Потписан Меморандум о сарадњи три министарства о реализацији Пилот пројекта „Свако дете има право да одраста здраво!“
Меморандум о сарадњи Министарства просвете, Министарства здравља и Министарства спорта о реализацији Пилот пројекта „Свако дете има право да одраста здраво!“ потписан је у Скупштини Србије.
У школској 2023/2024. години Пилот пројекат „Свако дете има право да одраста здраво”, ће се реализовати у основним и средњим школама које остварују једносменски рад, и то у 70 одељења првог циклуса и у 30 одељења другог циклуса основног образовања и васпитања, као и у 20 одељења у средњем образовању и васпитању.
Ученици – учесници овог Пилот пројекта у основној школи имаће пет часова недељно физичког и здравственог васпитања, док ће ученици у средњој школи имати четири часа недељно.
Министарство просвете ће у наредном периоду извршити селекцију школа које ће бити укључене у Пилот пројекат, формирати радне групе чији је задатак да припреми програме и материјале за реализацију додатних часова наставе физичког и здравственог васпитања, као дефинисање неопходних праваца и задатака за припрему програма додатног рада наставе физичког и здравственог васпитања. План је да се имплементација овог пројекта у свим школа реализује од школске 2024/2025. године

________________________________________________
31.07.2023.

ПРОПИСИ

Објављен је „Службени гласник РС” бр. 63 од 28.7.2023. године.

Прописи од значаја за пословање буџетских корисника су:
1. УРЕДБА о врстама наоружања, муниције, средстава принуде и опреми полицијских службеника (ступа на снагу 5. августа 2023)
2. УРЕДБА о униформи и ознакама полицијских службеника (ступа на снагу 5. августа 2023)
3. УРЕДБА о изменама и допуни Уредбе о утврђивању Програма извођења радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта за 2023. годину (ступа на снагу 29. јула 2023)
4. УРЕДБА о изменама Уредбе o методологији за одређивање трошкова обраде крви и компонената крви (ступа на снагу 5. августа 2023)
5. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6899/2023
6. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6908/2023
7. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6909/2023
8. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6914/2023
9. ПРАВИЛНИК о условима и начину остваривања права на подстицаје за органску сточарску производњу – (ступа на снагу 29. јула 2023.)
10. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини – (ступа на снагу 5. августа 2023, осим одредаба члана 1. (члан 2. тачка 4) Правилника), члана 2. (члан 4. тачка 7) Правилника), члана 3. став 1. (члан 5. став 1. тачка 3) Правилника), члана 4. став 3. (члан 6. став 3. Правилника) и члана 5. став 4. (члан 9. став 9. Правилника) овог правилника, које се примењују од 1. јуна 2024. године)
11. ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о утврђивању телесних оштећења – (ступа на снагу 5. августа 2023)
12. ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2023. годину (ступа на снагу 5. августа 2023)
13. ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о критеријумима, начину и условима за стављање лекова на Листу лекова, односно за скидање лекова са Листе лекова (ступа на снагу 29. јула 2023)
14. ПОСЛОВНИК о раду Високог савета тужилаштва – (ступа на снагу 5. августа 2023)
15. ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о Листи стручних, академских и научних назива (ступа на снагу 5. августа 2023)

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


ЗДРАВСТВО


У току је Јавна расправа о припреми Нацрта закона о допунама Закона о заштити лица са менталним сметњама
Јавна расправа о припреми Нацрта закона о допунама Закона о заштити лица са менталним сметњама одржана је у организацији Министарства здравља.
Анализа закона и прописа који уређују област менталног здравља наступила је након злочина који су се почетком маја догодили у ОШ „Владислав Рибникар” у Београду и Младеновцу.
Министарство здравља до 9. августа спроводи јавну расправу о припреми Нацрта закона о допунама Закона о заштити лица са менталним сметњама. Установљена је неопходност промене законских оквира, како би држава имала ефикасне механизме за адекватно и правовремено реаговање.
Текст Нацрта закона о допунама Закона о заштити лица са менталним сметњама објављен је на интернет страници Министарства здравља https://www.zdravlje.gov.rs/ и на порталу https://ekonsultacije.gov.rs/
Позивамо стручну јавност и све заинтересоване да учествују у расправи и својим коментарима и предлозима допринесу што квалитетнијем финалном нацрту закона, који је у интересу свих грађана. Коментари и предлози могу се доставити путем мејл адресе mentalnozdravlje@zdravlje.gov.rs.

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА


15 месеци примене регистра „Социјална карта“
Републички завод за статистику саопштио је да је просечна бруто зарада у Србији у мају износила 118.992 динара, док је просечна нето зарада, без пореза и доприноса, износила 86.220 динара.
Бруто и нето зараде у периоду јануар-мај су у односу на исти период прошле године, номинално веће за 15,5 одсто, а реално мање за 0,1 одсто.
У поређењу са истим месецом претходне године, просечне бруто и нето зараде за мај су номинално веће за 16,2 одсто, а реално за 1,2 одсто.
Медијална нето зарада за мај је износила 66.244 динара, што значи да је 50 одсто запослених остварило зараду до наведеног износа, наводи се у саопштењу.

________________________________________________
28.07.2023.

ПРОПИСИ

Објављен је „Службени гласник РС” бр. 62 од 27.7.2023. године.

Прописи од значаја за пословање буџетских корисника су:
1. ЗАКОН о допунама Закона о озакоњењу објеката (ступа на снагу 28. јула 2023)
2. ЗАКОН о Привременом регистру мајки и других лица којима се уплаћује новчана помоћ (ступа на снагу 1. августа 2023, осим чл. 8 који ступа на снагу 4. августа 2023)
3. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о финансијској подршци породици са децом (ступа на снагу 27. јула 2023, а примењује се од 1. августа 2023, осим чл. 3 који се примењује од 27. маја 2023)
4. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи (ступа на снагу 4. августа 2023, осим одредбе члана 50. став 2. Закона, која се примењује oд 5. августа 2024. и одредбе члана 54. став 1. тачка 10) Закона (нови члан 166г), која се примењује од 1. јануара 2026. године)
5. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о запошљавању странаца (ступа на снагу 4. августа 2023, а примењује се од 1. фебруара 2024. године, осим одредаба члана 1. ст. 1–3, члана 3, члана 4. – у делу којим се мења члан 9. ст. 2–5, члана 12. – у делу којим се мења члан 19. став 1. тачка 3) и ст. 2. и 3, члана 14. – у делу којим се мења члан 21. став 5. тачка 2) и ст. 6. и 7. и члана 19. – у делу којим се мења члан 34. став 1. тачка 6) које се примењују од 4 августа 2023)
6. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о странцима (ступа на снагу 4. августа 2023, а одредбе члана 1. став (2), члана 8. став (2), члана 9, члана 11. став (3), члана 12. став (2), члана 14, члана 15. став (1), члана 17. ст. (2) и (3), члана 19, члана 20, члана 22, члана 23. став (3), члана 24. став (3), члана 28. став (5), члана 31. став (3), члана 37, члана 38, члана 40, члана 44, члана 45. став (1), члана 46, члана 49. став (2) и члана 50. ст. (2), (3) и (7) овог закона почињу да се примењују од 1. фебруара 2024. године)

________________________________________________
27.07.2023.

ПРОПИСИ

Нема новообјављених службених гласила.

________________________________________________
26.07.2023.

ПРОПИСИ

Објављена су следећа службена гласила:
 „Службени гласник РС” бр. 61 од 25.7.2023. године,
 „Службени лист АП Војводине” бр. 31 од 19.7.2023. године.

Прописи од значаја за пословање буџетских корисника су:
1. ОДЛУКА о избору министра просвете
2. ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за мај 2023. године
3. ПОДАТАК о висини просечне месечне зараде без пореза и доприноса за период јануар–мај 2023. године
4. Одлука о измени Одлуке о усвајању Покрајинског акционог плана запошљавања у Аутономној покрајини Војводини (ступа на снагу 19. јула 2023)
5. Правилник о измени Правилника о додели средстава за финансирање стручне праксе у 2023. години (ступа на снагу 19. јула 2023)
6. Правилник о измени Правилника о додели средстава за суфинансирање набавке опреме и система за наводњавање и опреме за побољшање водног, ваздушног и топлотног режима биљака у АП Војводини у 2023. години (ступа на снагу 19. јула 2023)

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


ПРОСВЕТА


Проф. др Славица Ђукић Дејановић изабрана за министарку просвете
Народна скупштина Републике Србије већином гласова изабрала је проф. др Славицу Ђукић Дејановић за министарку просвете.
Након полагања заклетве нова министарка истакла је да су приоритети на којима ће радити са својим тимом сарадника побољшање материјалног положаја запослених у просвети, угледа и ауторитета просветних радника, као и поверења ученика и родитеља у просветни систем, подизање квалитета образовања на свим нивоима уз унапређивање наставног процеса и дигитализације, али и побољшање комуникације између надлежних институција у систему, ученика, родитеља, и наставника, као и подизање квалитета.
У школској 2023/2024. години 100 ангажованих наставника у допунским школама
Министарство просвете упутиће 25 редовних наставника у Савезну Републику Немачку, Швајцарску Конфедерацију, Републику Италију, Републику Француску, Републику Грчку, Краљевину Норвешку и Сједињене Америчке Државе који ће реализовати образовно-васпитни рад на српском језику у иностранству у школској 2023/2024. години.
Министарство је, такође, продужило ангажовање за 20 редовних и 59 хонорарних наставника ради остваривања образовно-васпитног рада у иностранству на српском језику у школској 2023/2024. години.
Образовно-васпитни рад на српском језику у иностранству у школској 2022/23. години похађало је 7957 ученика српске националности, распоређених у 447 наставних група, а наставу је реализовало 100 наставника, 30 редовних и 70 хонорарних.

СТАТИСТИКА


Објављен податак о износу просечне зараде у мају
Републички завод за статистику саопштио је да је просечна бруто зарада у Србији у мају износила 118.992 динара, док је просечна нето зарада, без пореза и доприноса, износила 86.220 динара.
Бруто и нето зараде у периоду јануар-мај су у односу на исти период прошле године, номинално веће за 15,5 одсто, а реално мање за 0,1 одсто.
У поређењу са истим месецом претходне године, просечне бруто и нето зараде за мај су номинално веће за 16,2 одсто, а реално за 1,2 одсто.
Медијална нето зарада за мај је износила 66.244 динара, што значи да је 50 одсто запослених остварило зараду до наведеног износа, наводи се у саопштењу.

________________________________________________

У току ...


ЗБИРКА ОДАБРАНИХ ПРОПИСА И СТРУЧНИХ ТЕКСТОВА О ПРИМЕНИ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА (СА ПОКЛОН ЦД-ОМ)

Детаљније »


НОВО СТРУЧНО ИЗДАЊЕ
ЗБИРКА ОДАБРАНИХ ПРОПИСА И СТРУЧНИХ ТЕКСТОВА О ПРИМЕНИ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА (децембар 2020.)

Детаљније »

НОВИ ПРИРУЧНИК! БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО - ПРИМЕРИ КЊИЖЕЊА
(V ИЗДАЊЕ)
Детаљније »

КОНТНИ ПЛАН ЗА БУЏЕТСКИ СИСТЕМ (април 2023.)
Детаљније »

РАЧУНИ ЗА УПЛАТУ ЈАВНИХ ПРИХОДА (фебруар 2020.)
Детаљније »


Генерише XML фајл без посебног софтвера

Детаљније »

ПДВ СОФТВЕРСКА АПЛИКАЦИЈА

(ПОПДВ и ПППДВ пореска евиденција са обрасцима)


Детаљније>>

НАРУЏБЕНИЦА
Влада Републике Србије 011/3614-621

Заштитник грађана
011/ 2068-100

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 011/3408-900

Агенција за борбу против корупције 011/4149-100

Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја 011/3617-737

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42