Добродошли на сајт „Образовног информатора“
 

АКТУЕЛНО У ЈАВНОМ СЕКТОРУ


03.07.2023.

ПРОПИСИ

Објављен је „Службени гласник РС” бр. 54 од 30.6.2023. године.

Прописи од значаја за пословање буџетских корисника су:
1. УРЕДБА о поступку припреме Нацрта плана развоја Републике Србије (ступа на снагу 8. јула 2023)
2. УРЕДБА о проглашењу предела изузетних одлика „Планина Цер” (ступа на снагу 8. јула 2023)
3. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5810/2023
4. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5811/2023
5. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5812/2023
6. УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОСИ из Тарифе републичких административних такси (примена од 1. августа 2023)
7. АКЦИОНИ ПЛАН за 2023. годину за спровођење Програма развоја јавних набавки у Републици Србији за период 2019–2023. годинe
8. ПРАВИЛНИК о изменaмa и допунама Правилника о утврђивању Плана издавања пригодних поштанских марака и мотива редовних издања поштанских марака (ступа на снагу 1. јула 2023)
9. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о номенклатури лабораторијских здравствених услуга на примарном, секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите (ступа на снагу 30. јула 2023)
10. ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о ценама лабораторијских здравствених услуга на примарном, секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите (ступа на снагу 8. јула 2023)

________________________________________________
30.06.2023.

ПРОПИСИ

Нема новообјављених службених гласила.

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА

Информација о начину уписа ученика на образовне профиле који се реализују по дуалном моделу образовања
Министарство просвете упутило је родитељима и ученицима информацију о начину уписа ученика на образовне профиле који се реализују по дуалном моделу образовања.
Након спроведеног уписа, школе ће на почетку школске године организовати родитељске састанке на којима ће се представити компаније са којима школе имају уговоре о реализацији дуалног модела образовања.
Након ових информативних састанака, представљања и међусобног упознавања, ученици и родитељи ће имати прилику да се изјасне да ли желе да део наставе реализују по дуалном моделу као учење кроз рад.
Распоређивање ученика који се изјасне за дуални модел наставе по компанијама, реализоваће се у складу са Правилником о начину распоређивања ученика за учење кроз рад („Службени гласник РС“, број 102/18).
Детаљније прочитајте овде.
21. јул 2023. године – рок за достављање Предлога финансијског плана основних школа за 2024. годину
Министарство просвете доставило је основним школама Упутство за израду предлога програмског буџета основних школа, у складу са којим основне школе треба да сачине Предлог финансијског плана за 2024. годину.
Предлоге својих финансијских планова за 2024. годину и пројекције за 2025. и 2026. годину основне школе треба да унесу до 21. јула 2023. године у апликацију ИФИСуП, путем опције „Планови буџета“ - као једини могући начин доставе планова Министарству просвете.
Почетне вредности за Предлог финансијског плана за 2024. годину су вредности из Финансијског плана за 2023. годину. Неопходно је да школе унесу све измене у складу са овим упутством, посебно за извор 01 и функционалну класификацију 910.
У Предлогу финансијског плана потребно је планирати све потребе основних школа сагласно плану рада за идућу годину, по свим изворима финансирања, поштујући програмску класификацију коју је успоставило Министарство просвете.
Детаљније о програмској класификацији основних и средњих школа писали смо у „Буџетском рачуноводству” бр. 10/2023.

НАУКАОдржан састанак са ректорима државних универзитета
У згради Владе Републике Србије одржан је састанак представника Министарства науке, технолошког развоја и иновација и Министарства просвете са ректорима државних универзитета, а поводом уређивања положаја истраживача на факултетима.
Овом приликом констатовано је да Радна група, формирана од стране декана факултета и истраживача, активно ради на решавању проблема положаја истраживача на факултетима. Закључци Радне групе су да је потребно урадити измене статута појединих универзитета, како би се омогућило оним факултетима који запошљавају истраживаче да њихово учешће у радним и стручним телима самостално уреде.
Ректори су потврдили да ће радити на овоме како би се чланицама универзитета које имају ову потребу дала могућност за уређење овог питања.
Договорено је да два министарства настављају заједнички рад на системском решењу положаја истраживача на факултетима.

________________________________________________
29.06.2023.

ПРОПИСИ

Нема новообјављених службених гласила.

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА

Окончан процес завршног испита у основним школама
Ученици осмог разреда успешно су окончали завршни испит и тиме завршили основну школу.
Влада Србије омогућила је транспарентнији процес полагања завршног испита, као и могућност да родитељи све кораке за завршетак основне и упис у средњу школу обаве електронски, на порталу Моја средња школа.
У овој школској години, у јунском року завршном испиту приступио је 64.100 ученика осмог разреда, односно 99.7% генерације и 1.137 полазника функционалног основног образовања одраслих или 72% пријављених. Ученици и полазници који нису били у могућности из оправданих разлога да приступе завршном испиту у јунском року моћи ће то да ураде од 16-18. августа.
Листу жеља ученици могу да поднесу путем портала Моја средња школа уз могућност неограничених измена и допуна до петка 30. јуна до 15 часова.
Родитељи ће 3. јула од 8 часова на порталу Моја средња школа имати увид у листу распоређених ученика по образовним профилима и смеровима у средњим школама, што је десет дана раније у односу на претходну годину.
За упис ученика у први разред средње школе за школску 2023/2024. годину планирано је 75.853 места.
Највише места по образовним профилима планирано је у гимназијама 24%, затим у електротехници 11%, економији, праву и администрацији, као и машинству и обради метала по 10.4% и на дуалним профилима 3782 места.

________________________________________________
28.06.2023.

ПРОПИСИ

Нема новообјављених службених гласила.

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА

Oсновци и средњошколци добиће бесплатне уџбенике
Основне и средње школе до краја месеца треба да попуне табеле у којима ће навести уџбенике који ће се користити у следећој школској години, као и број примерака који одговара броју ученика школе и да их проследе Секретаријату за образовање и дечју заштиту и Министарству просвете.
Процедура предвиђа да, на предлог свих стручних већа школе, Наставничко веће доноси одлуку о избору изабраних уџбеника. О избору школа обавештава надлежно министарство и Градски секретаријат, на основу којег ће се вршили дистрибуција уџбеника за наредну школску годину.
Ђаци основних, а ове године први пут, и средњих школа ће добити бесплатне уџбенике за наредну школску годину за све предмете, што до сада није била пракса пошто су се у комплету налазиле књиге из основних предмета.

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТАМинистарство определило значајна средства за рад Црвеног крста
Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и генерални секретар Црвеног крста Србије потписали су Споразум о сарадњи за 2023. годину у вредности 820 милиона динара.
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања определило је средства која су намењена социјално угроженим категоријама становништва у Србији.
Средствима која су опредељена биће збринуто најмање 32.700 корисника Народних кухиња у 77 градова и општина.
Поред Народних кухиња, средствима Министарства, подршка ће бити усмерена и на породичне пакете хране и хигијене за социјално најугроженије породице у Србији.
Ове године подршка је усмерена на финансијску подршку за опоравак и летовање за најмање 710 деце у одмаралиштима Црвеног крста у Нишу, Александровцу, Бачкој Паланци, Сомбору, Вршцу и у Баошићима Црној Гори.

________________________________________________
27.06.2023.

ПРОПИСИ

Објављен је „Службени лист АП Војводине” бр. 26 од 21.6.2023. године.

Пропис од значаја за пословање буџетских корисника је:
 Анекс V Колективног уговора за органе Аутономне покрајине Војводине (ступио на снагу 21.6.2023. године)

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА

Почели пријемни испити на факултетима у Београду
Пријемни испити у првом уписном року на факултетима Универзитета у Београду почели су јуче и трајаће до петка, 30 јуна.
У првом уписном року на 31 факултет пријавило се укупно 18.088 кандидата, а највеће интересовање је за Факултет организационих наука (ФОН), а затим за Стоматолошки, Архитектонски, Медицински и Електротехнички факултет.
Кад је реч о студијским програмима, највеће интересовање је, као и прошле године, за Психологију на Филозофском факултету - 547 кандидата за 116 места (4,71).
Најмање пријављених кандидата је на Факултету за физичку хемију, Физичком факултету и Техничком факултету у Бору.

________________________________________________
26.06.2023.

ПРОПИСИ

Објављен је „Службени гласник РС” бр. 53 од 23.6.2023. године.

Прописи од значаја за пословање буџетских корисника су:
1. УРЕДБА о утврђивању Државног програма помоћи и обнове оштећених породичних стамбених објеката у својини грађана услед дејства поплава у мају и јуну 2023. године (ступа на снагу 24.6.2023. године)
2. УРЕДБА о изменама Уредбе о утврђивању Програма подршке унапређењу развоја изразито недовољно развијених општина (јединице локалне самоуправе из четврте групе) за 2023. годину (ступа на снагу 1.7.2023. године)
3. УРЕДБА о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2023. години (ступа на снагу 24.6.2023. године)
4. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5586/2023
5. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5589/2023
6. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5590/2023
7. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5599/2023
8. ПРАВИЛНИК o садржини Регистра туризма и документацији потребној за регистрацију (ступа на снагу 1.7.2023. године)
9. ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о номенклатури здравствених услуга на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите (ступа на снагу 1.7.2023. године)

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА

Обавештење за студенте који су добили стипендију Фонда за младе таленте у школској 2022/2023. години
У складу са Законом о студетском стандарду право на стипендију Министарства просвете имају студенти који нису остварили право на другу стипендију других државних органа и институција.
Због тога студенти који су добили стипендију Фонда за младе таленте у школској 2022/2023 години, а примали су стипендију Министарсва просвете (републичку или за надарене студенте) у обавези су да врате стипендије које су примили за школску 2022/2023 годину до сада, и то на рачун:
ОСТАЛИ ПРИХОДИ БУЏЕТА РС
840-745128843-36
Позив на број: 97 41-601
Доказ о уплати (скенирана уплатница) се шаље на мејл Министарства просвете studenti@mpn.gov.rs
НАПОМЕНА: На уплатници обавезно навести број уговора.

НАУКАИновациони фонд објавио нови пакет бесповратне помоћи Европске Уније од 26 милиона евра
У оквиру манифестације „ЕУ недеља могућности“ Фонд за иновациону деланост окупио је на свечаности „Фокус на иновације“ све актере иновационог екосистема, који заједно доприносе унапређењу економског развоја Србије.
Фонд је том приликом објавио нови пакет бесповратне помоћи од 26 милиона евра за развој нових производа, услуга и/или технологија иновативних предузећа и представио нових 114 иновативних пројеката који су претходном периоду подржани са 20 милиона евра.
Иновативна предузећа у Србији имају прилику да конкуришу за бесповратна средства у оквиру новог јавног позива Фонда, вредности од 10,3 милиона евра. Јавни позив је намењен микро, малим и средњим предузећима, као и конзорцијумима, које чине приватна предузећа и научноистраживачке организације.
Пријава иновативних пројеката доступна је путем портала Фонда до 15. септембра 2023. године у 12 часова. Фонд у оквиру програма подршке (Програм раног развоја, Програм суфинансирања иновација и Програм сарадње науке и привреде) додељује бесповратна средства у висини до 120.000 евра и до 500.000 евра по појединачном пројекту, у зависности од програма.

________________________________________________
23.06.2023.

Прописи

Објављен је „Службени гласник РС” бр. 51 од 22.6.2023. године.

Прописи од значаја за пословање буџетских корисника су:

1. ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о листи стручних, академских и научних назива – (ступа на снагу 30, јуна 2023.)
2. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о стандардима и поступку за акредитацију студијских програма – (ступа на снагу 30, јуна 2023.)

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМАПРОСВЕТА


Позив школама и факултетима да конкуришу за средства Регионалног челенџ фонда
Канцеларија за дуално образовање и НОКС позвала је школе и високошколске установе широм Србије, које су у систему дуалног образовања, да кандидују пројекте на трећем по реду јавном позиву Регионалног челенџ фонда (Regional Challenge Fund) и тиме стекну услове за добијање бесповратних средстава за модернизацију своје образовне институције.
Јавни позив отворен је до 7. јула. По пројекту школе или високошколске установе могуће је да се одобре средства у износу од 150.000 до 600.000 евра, а намењена су пројектима школа који подразумевају инвестиције у опрему и инфраструктуру образовне институције.
Регионални челенџ фонд промовише релевантност стручног образовања и обуке на тржишту рада, финансирањем инвестиција у опрему и инфраструктуру образовних институција, које блиско сарађују са компанијама на јачању стручног и дуалног образовања и кроз јавне позиве.
Циљ је да се подрже оне образовне установе из региона Западног Балкана које имплементирају стручне или дуалне програме, на свим нивоима, у партнерству са компанијама и пратећи потребе привреде.
У Србији је, кроз два претходна јавна позива, пристигло око 60 пријава. Укупно 16 школа из Србије добило је више од седам милиона евра бесповратних средстава које обезбеђује Фонд.
Више информација доступно је на веб адреси: https://rcf-wb6.org.

________________________________________________
22.06.2023.

ПРОПИСИ

Нема новообјављених службених гласила.


________________________________________________

У току ...


ЗБИРКА ОДАБРАНИХ ПРОПИСА И СТРУЧНИХ ТЕКСТОВА О ПРИМЕНИ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА (СА ПОКЛОН ЦД-ОМ)

Детаљније »


НОВО СТРУЧНО ИЗДАЊЕ
ЗБИРКА ОДАБРАНИХ ПРОПИСА И СТРУЧНИХ ТЕКСТОВА О ПРИМЕНИ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА (децембар 2020.)

Детаљније »

НОВИ ПРИРУЧНИК! БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО - ПРИМЕРИ КЊИЖЕЊА
(V ИЗДАЊЕ)
Детаљније »

КОНТНИ ПЛАН ЗА БУЏЕТСКИ СИСТЕМ (април 2023.)
Детаљније »

РАЧУНИ ЗА УПЛАТУ ЈАВНИХ ПРИХОДА (фебруар 2020.)
Детаљније »


Генерише XML фајл без посебног софтвера

Детаљније »

ПДВ СОФТВЕРСКА АПЛИКАЦИЈА

(ПОПДВ и ПППДВ пореска евиденција са обрасцима)


Детаљније>>

НАРУЏБЕНИЦА
Влада Републике Србије 011/3614-621

Заштитник грађана
011/ 2068-100

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 011/3408-900

Агенција за борбу против корупције 011/4149-100

Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја 011/3617-737

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42