СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
 Добродошли на сајт „Образовног информатора“
 

АКТУЕЛНО У ЈАВНОМ СЕКТОРУ


06.02.2020.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Објављен је „Службени гласник РС – Међународни уговори“, број 2 од 5.2.2020. године.

ПОСЛОВНЕ ОБАВЕЗЕ ЗА СВЕ БУЏЕТСКЕ КОРИСНИКЕ


Достављање података о броју укупно запослених, изабраних, постављених и ангажованих лица
Сви корисници јавних средстава достављају Управи за трезор у електронској форми до 7. у месецу за претходни месец податке о примањима запослених, изабраних и постављених лица, као и ангажованих лица, укључујући и лица ангажована преко студентских и омладинских задруга.
Корисници јавних средстава имају обавезу и да достављају ажуриране податке о тим лицима, које су унели у Регистар, у року од седам дана од дана настале промене.
Подаци се достављају на обрасцима прописаним Уредбом о изгледу, садржају и начину попуњавања образаца, као и о начину достављања и обраде података који се уносе у Регистар запослених, изабраних, постављених и ангажованих лица у јавном сектору („Сл. гл. РС” бр. 76/13).

ВЕСТИ


Из Фонда за мањине 30 милиона динара подршке за пројекте из области образовања
У 2020. години из Фонда Министарства државне управе и локалне самоуправе са 30.000.000 динара финансираће се пројекти и програми из области образовања, договорено је на седници Савета Владе за националне мањине. Сваке године, већ четири године уназад, Министарство државне управе и локалне самоуправе финансира пројекте и програме невладиних организација и удружења из области за коју се одлучи Савет Владе.
У протеклој години је, између осталог, обезбеђено издавање двојезичних извода са свим подацима на језику и писму националних мањина и упису у матичну књигу рођених, радило се на успостављању Јединственог управног места, укључујући и градове и општине где претежно живе представници националних мањина.
Прошле године на конкурс су пристигле укупно 372 пријаве, а средства су одобрена за реализацију 91 програма и пројекта који доприносе презентацији и промоцији културне баштине, док су припреме за расписивање конкурса за ову годину у току.

________________________________________________
05.02.2020.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Објављена су следећа службена гласила:
- „Службени гласник РС”, број 9 од 4.2.2020. и
- „Службени лист Града Београда”, број 2 од 27.1.2020. године.

ПОСЛОВНЕ ОБАВЕЗЕ


ЗА СВЕ БУЏЕТСКЕ КОРИСНИКЕ

Месечно достављање обрасца ИОСИ

Сви послодавци, укључујући и кориснике јавих средстава, који имају обавезу запошљавања особа са инвалидитетом, имају обавезу да најкасније до 5. у месецу за претходни месец, поднесу извештај о извршењу обавезе запошљавања особа са инвалидитетом.
Извештај се подноси Пореској управи на Обрасцу ИОСИ – Извештај о извршењу обавезе запошљавања особа са инвалидитетом, искључиво у електронском формату.
Обавезу достављања извештаја имају и установе за које Република Србија извршава обавезу запошљавања особа са инвалидитетом (основне и средње школе).
Детаљније у Буџетском рачуноводству бр. 4/19.

ЗА ДИРЕКТНЕ БУЏЕТСКЕ КОРИСНИКЕ

Подношење молбе за попуњавање слободног, односно упражњеног радног места

Корисници јавних средстава подносе молбу за попуњавање слободног, односно упражњеног радног места и за одобравање додатног радног ангажовања, надлежном министарству, односно другом надлежном органу.
Молба се подноси на Обрасцу ПРМ – Ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, у три примерка (за надлежно министарство, односно други надлежни орган, за Министарство финансија и за Комисију), а четврти примерак задржава подносилац молбе за своје потребе. Изузетно, корисници јавних средстава који су корисници средстава буџета јединице локалне самоуправе, односно чији је оснивач јединица локалне самоуправе, молбе благовремено достављају надлежном органу јединице локалне самоуправе, који их истовремено подноси Министарству државне управе и локалне самоуправе.
Молба се подноси надлежном министарству, односно другом надлежном органу до 5. у месецу за одлучивање на седници Комисије у том месецу.
Детаљније у Правном саветнику бр. 1/20.


Достављање месечних извештаја о реализацији пројеката и програма који се финансирају из иностраних задуживања
На основу члана 44. Закона о буџету Републике Србије за 2020. годину („Сл. гл. РС”, бр. 84/19), директни корисници буџетских средстава Републике Србије имају обавезу да министарству надлежном за послове финансија, достављају месечне извештаје о реализацији пројеката и програма који се финансирају из извора финансирања 11 – Примања од иностраних задуживања.
Ови извештаји се достављају до 5. у месецу за претходни месец, на Обрасцу ИППЗ, који је прописан Правилником о извештавању о реализацији пројеката и програма који се финансирају из извора финансирања 11 - Примања од иностраних задуживања („Сл. гл. РС”, бр. 25/15).
Када су крајњи корисници пројеката и програма, који се финансирају из пројектних и програмских зајмова, индиректни корисници буџетских средстава и остали корисници јавних средстава, директни корисници буџетских средстава задужени за њихово праћење имају обавезу да достављају наведене извештаје.

Месечно планирање извршења буџета
Корисници буџетских средстава имају обавезу да сваког месеца најкасније до 5. у месецу достављају Трезору план за извршење буџета за период од наредног месеца до краја буџетске године, при чему се могу кориговати раније достављени планови за извршење буџета за наредне месеце.
Буџетски корисници Републике Србије достављају податке уносом у ИСИБ (Информациони систем извршења буџета), који садржи и систем за финансијско планирање.

САМО ЗА ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ

Извештавање о инвестирању новчаних средстава са консолидованог рачуна трезора локалне власти

Локални орган управе надлежан за финансије, који је извршио инвестирање слободних новчаних средстава са консолидованог рачуна трезора локалне власти на домаћем финансијском тржишту новца, има обавезу да до 5. у месецу, за претходни месец, о томе извештава Управу за трезор. Извештај се подноси надлежној организационој јединици Управе за трезор на Обрасцу ИКРТЛВ – Извештај о инвестирању новчаних средстава на консолидованом рачуну трезора локалне власти за месец ______ 20_. године, који је прописан Правилником о начину коришћења средстава са подрачуна консолидованог рачуна трезора Републике Србије, односно других рачуна, начину пласирања новчаних средстава, као и о начину извештавања о коришћењу, односно о инвестирању средстава („Сл. гл. РС” бр. 101/18).
Детаљније у Буџетском рачуноводству бр. 10/19.

________________________________________________
04.02.2020.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

- Објављен је „Службени лист Града Београда”, бр. 1 од 20.1.2020. године.

ВЕСТИ


Нови портал еУправа доступан грађанима Србије
Канцеларија за информационе технологије и електронску управу Владе Републике Србије саопштила је да је грађанима Србије доступан нови портал еУправа који има нови дизајн и функционалности, а његов садржај прилагођен је мобилним и таблет уређајима. Портал се налази на старој адреси euprava.gov.rs.
Први пут у Србији је у систему електронске управе уведена двофакторска аутентикација чије ће увођење омогућити да све услуге електронске управе буду доступне на мобилном телефону.
Део новог система је и национални портал за електронску идентификацију грађана и привреде. Очекује се повезивање других државних портала (ЛПА, АПР, еПорези, ЦРОСО) са новим системом електронске идентификације.
На новом порталу еУправа грађани по први пут могу да виде своје податке из 15 различитих регистара у надлежности Министарства државне управе и локалне самоуправе (матичне књиге рођених и венчаних), Министарства унутрашњих послова (подаци из личне карте, пасоша, пребивалиште, држављанство, боравиште, возачке дозволе, регистрација возила, оружје у легалном поседу), Централног регистра социјалног осигурања, Националне службе за запошљавање (тренутна евиденција и историја евиденције), Републичког геодетског завода и ПИО фонда.
Више од 980.000 већ постојећих корисника еУправе могу да користе нови систем еУправе са својим старим корисничким именом и лозинком.

________________________________________________
03.02.2020.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Објављен је „Службени гласник РС”, број 8 од 31.1.2020. године.

ПОСЛОВНА ОБАВЕЗАДоношење финансијског плана корисника буџета АПВ за 2020. годину
На основу чл. 50. Закона о буџетском систему директни и индиректни корисници буџета АПВ дужни су да своје финансијске планове ускладе са одобреним апропријацијама у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину и донесу финансијски план за 2020. годину до 03.2.2020. године.
Детаљније о доношењу Финансијских планова индиректних буџетских корисника у Буџетском рачуноводству бр. 1/20.

ВЕСТИВладина комисија одобрила први циклус запошљавања у просвети за око 5000 људи
Према речима министра просвете, науке и технолошког развоја Владина комисија усвојила је одлуку да се распише конкурс за запошљавање у просвети на неодређено време. У првој фази одобрено је места за око 5000 људи, који у просвети раде на одређено време са пуном нормом од 2014. и 2015. године, а и раније.
Нови круг запошљавања очекује се већ почетком фебруара и тада ће бити расписани конкурси за оне који раде у просвети од 2016. и 2017. године.
Цео процес прате синдикати, представници актива директора и школске управе, а школе су у обавези да формирају комисије које ће пратити цео процес избора кандидата.

________________________________________________
31.01.2020.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Данас нема објављених службених гласила.

Измена датума примене усклађених динарских износа акциза
Влада Републике Србије донeла је измену усклађених динарских износа акциза (,,Службени гласник РС'' бр. 7/20) тако да се наведени износи примењују од 1.6.2020. године уместо од 1. 2.2020.
Усклађени износи акциза односе се на деривате нафте, биогорива и биотечности, алкохолна пића, кафу, течности за пуњење електронских цигарета, дуванске прерађевине, као и усклађене износе до којих се умањује плаћена акциза на деривате нафте, биогорива и биотечности.
С обзиром на то да буџетски корисници остварују право на рефакцију акцизе на деривате нафте и биотечности, који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора, нови износи акциза, као и износи рефакције акциза биће на снази од 1.6.2020. године..

ВЕСТИ


Јавни позив за финансирање локалног развоја
Министарство државне управе и локалне самоуправе Владе Републике Србије упутило је општинама и градовима Јавни позив за пријаву пројеката који ће, у потпуности или делимично, бити финансирани из Буџетског фонда за локалне самоуправе који износи 520.000.000 динара.
Општине и градови могу да конкуришу са пројектима до 18. фебруара 2020.
О врстама пројеката које могу пријавити градови и општине детаљније прочитајте овде.

________________________________________________
30.01.2020.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Oбјављена су следећа службена гласила и то:
- Службени гласник РС, број 7 од 29.1.2020,
- Службени лист АП Војводине, број 5 од 22.1.2020. и
- Службени лист Града Београда, број 136 од 26.12.2019. године.

Закон о изменама и допунама Закона о Националном оквиру квалификација Републике Србије („Сл. гл. РС“, бр. 6/2020) који ступа на снагу 01. фебруара 2020. године уноси мањи број измена и допуна у погледу надлежности Агенције за квалификације, признавања страних школских исправа, професионалног признавања страних високошколских исправа, поступка за издавање одобрења статуса јавно признатог организатора активности образовања одраслих другој организацији, као и у погледу дескриптора нивоа квалификација.

ВЕСТИ


Промењен систем пријемних испита на Правном факултету у Београду
Будићи студенти Правног факултета Универзитета у Београду на пријемном испиту ће од ове године полагати само један предмет, и то или историју или српски језик, уместо досадашња три. Научно-наставно веће овог факултета одлучило је да се за упис у прву годину основних академских студија почев од школске 2020/2021. пријемни испит састоји из једног предмета по избору кандидата. Кандидат избор предмета саопштава факултету у пријави на конкурс за упис на прву годину студија. Полагањем пријемног испита из једног од два предмета може да се освоји до 60 бодова.

________________________________________________
29.01.2020.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Данас нема објављених службених гласила.

ПОСЛОВНЕ ОБАВЕЗЕГодишње издавање Потврде о плаћеним порезима и доприносима
Најкасније до 31. јануара 2020. године, сва правна лица – исплатиоци прихода – имају законску обавезу да за 2019. годину издају Потврду о плаћеним порезима из прихода физичком лицу, која чини основ за утврђивање годишњег пореза на доходак грађана.

О начину попуњавања потврде о плаћеним порезима из прихода физичког лица детаљније у Буџетском рачуноводству бр. 1/20.

Крајњи рок за евидентирање стварних власника истиче 31. јануара
У складу са изменама и допунама Закона о Централној евиденцији стварних власника, сви регистровани субјекти, укључујући удружења, задужбине и фондације, дужни су да евидентирају податке о стварном власнику у Централну евиденцију најкасније до 31. јануара 2020. године.
Подсећамо сва удружења, задужбине и фондације да изврше упис у Централну евиденцију стварних власника, посебно имајући у виду члан 14. Закона о Централној евиденцији стварних власника којим су предвиђене новчане казне за правно лице, односно удружење, задужбину или фондацију у висини од 500.000 до 2.000.000 динара, односно за одговорно лице у правном лицу у распону од 50.000 до 150.000 динара.
Увид у Централну евиденцију, упутства за упис и контакт податке за подршку можете наћи овде.

ВЕСТИ


Подаци грађана заштићени као у државама ЕУ
Министарство правде Владе Републике Србије саопштило је да су лични подаци грађана, захваљујући новом Закону о заштити података о личности, чија је примена почела у августу 2019. године, заштићени на исти начин као и у државама ЕУ.
У пракси то значи да држaвни oргaни, здрaвствeнe устaнoвe, банке, шкoлe, фaкултeти, тргoвински лaнци и други субјекти обрађују личнe пoдaткe грађана пo истим прaвилимa пo кojимa сe тo чини у Eврoпи.

Исплата треће рате ученичких стипендија и кредита од 29. јануара
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Владе Републике Србије саопштило је да ће исплата треће месечне рате ученичких стипендија и кредита, ученицима средњих школа у Србији, за школску 2019/2020. годину почети данас.
Месечни износ ученичке стипендије, као и ученичког кредита износи 5.400 динара, при чему је из буџета ресорног министарства за исплату ученичких стипендија издвојено 62.839.800 динара, а за исплату ученичких кредита 3.310.200 динара.

________________________________________________
28.01.2020.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Објављенa су следећа службена гласила:
- „Службени гласник РС – Међународни уговори”, број 1 од 27.1.2020,
- „Службени лист Града Београда”, број 143 од 27.12.2019. и
- „Службени лист Града Београда”, број 144 од 30.12.2019. године.

ВЕСТИ


Уручене Светосавске награде за изузетне резултате у области образовања
Министар просвeте, науке и технолошког развоја у Влади Републике Србије уручио је традиционалне Светосавске награде за изузетне резултате у области образовања и васпитања за 2019. годину.
У процесу одлучивања о добитницима награде мери се допринос појединаца и институција у унапређењу образовања и васпитања. Сваке године међу награђенима су и представници локалних самоуправа, компанија, научних институција и других организација.
За 2019. годину додељено је 28 Светосавских награда за изузетне резултате у области образовања и васпитања, унапређењу образовно-васпитне праксе и развоју научних и уметничких достигнућа у области образовања и васпитања


________________________________________________

У току ...
КОНТНИ ПЛАН ЗА БУЏЕТСКИ СИСТЕМ (фебруар 2020.)
Детаљније »

РАЧУНИ ЗА УПЛАТУ ЈАВНИХ ПРИХОДА (фебруар 2020.)
Детаљније »

Практикум
„РЕГИСТРОВАЊЕ ФАКТУРА
У ЦЕНТРАЛНОМ РЕГИСТРУ ФАКТУРА” (друго, допуњено издање, мај 2018)
Детаљније »

ПРИРУЧНИК ЗА ЈАВНЕ
НАБАВКЕ (са CD-ом)
Детаљније »

НОВИ КОНТНИ ПЛАН ЗА
БУЏЕТСКИ СИСТЕМ
Детаљније »

АНАЛИТИЧКИ КОНТНИ
ОКВИР ЗА ДРУГА
ПРАВНА ЛИЦА
Детаљније »

БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО - ПРИМЕРИ КЊИЖЕЊА
(IV издање)
Детаљније »

Остала издања »

Генерише XML фајл без посебног софтвера

Детаљније »

ПДВ СОФТВЕРСКА АПЛИКАЦИЈА

(ПОПДВ и ПППДВ пореска евиденција са обрасцима)


Детаљније>>

НАРУЏБЕНИЦА
ПОДСЕТНИК ЗА ДИРЕКТОРА
Број 13/2020


» Садржај «
ПРАВНИ САВЕТНИК
Број 13/2020


» Садржај «
БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО
Број 13/2020


» Садржај «
Влада Републике Србије 011/3614-621

Заштитник грађана
011/ 2068-100

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 011/3408-900

Агенција за борбу против корупције 011/4149-100

Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја 011/3617-737

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42