Софтвер

"ИКС-БУК / ИБК" - иновирани „X-Manager 3”

РАЧУНОВОДСТВЕНИ СОФТВЕР ЗА ИНДИРЕКТНЕ БУЏЕТСКЕ КОРИСНИКЕАктуелна верзија 6.6.9

Датум: 02.08.2023. (време: 11:20)

» Update 6.6.9


Уколико имате проблема са приказом слова инсталирајте овај фонт.Верзија 6.6.7

Датум: 12.04.2023. (време: 11:20)

» Update 6.6.7Верзија 6.6.4

Датум: 19.09.2022. (време: 08:20)

» Update 6.6.4
Верзија 6.6.3

Датум: 15.09.2022. (време: 08:00)

» Update 6.6.3


Верзија 6.5.9
Датум: 21.03.2022. (време: 10:40)

» Update 6.5.9

Верзија 6.5.7
Датум: 07.03.2022. (време: 08:40)

» Update 6.5.7

Верзија 6.5.6
Датум: 18.02.2022. (време: 13:20)

» Update 6.5.6 (18.02.2022)«


Верзија 6.5.5
Датум: 31.01.2022. (време: 09:45)

» Update 6.5.5 (31.01.2022)«


Верзија 6.5.3
Датум: 28.10.2021. (време: 10:05)

» Update 6.5.3 (28.10.2021)«

XManager упутство за миграцију података - ИСКРА, верзија 6.53
верзија 6.4.9
Датум: 21.01.2021. (време: 10:05)

» Update 6.4.9 (21.01.2021)«

XManager Листа промена, верзија 6.49
- Дорада програма и исправке у модулу за ИСИБ


Старије верзије:

Датум: 28.08.2019. (време: 08:03)

» Update 6.4.2 (28.08.2019)«


» Update 6.4.1 (23.08.2019)«

XManager Листа промена, верзија 6.4.1» Update 6.3.9 (28.05.2019)«

XManager Листа промена, верзија 6.39
1. Обрачун плата – исправка грешке у оквиру Обрасца ОЗ (када је у питању први део плате)
2. Обрачун плата – исправка грешке у оквиру књижења» Update 6.3.8 (09.05.2019)«

Промене у верзији 6.38

1. Обрачун плата – ИСИБ – xml и excel фајлови. Исправљена је грешка у случајевима када постоји износ у оквиру поља Остали додаци у складу са колективним уговором (није додаван износ у ИСИБ када је у питању преузета обавеза)
2. Обрачун плата – Исправљена су књижења, избрисан је допринос за послодавца за случај незапослености
» Update 6.3.5 «

Промене у верзији 6.35


» Update 6.3.4 «(25.3.2019)
Промене у верзији 6.34

Омогућен извоз у excel i rtf за све извештаје.

» Update 6.3.3 « (12.3.2019.)

Промене у верзији 6.33
Овај update је критичан за установе које обрачунавају плату а на списку запослених имају неактивне запослене.

Детаљније »


» Update 6.3.2 « (1.3.2019.)

Промене у верзији 6.32

1) Електронско плаћање

Измењен слог за креирање тxт фајла за електронско плаћање у складу са документом:
СПЕЦИФИКАЦИЈА ЕЛЕКТРОНСКИХ ФОРМАТА ЗА РАЗМЕНУ ПОДАТАКА НАЛОГА И ИЗВОДА.pdf


» Update 6.3.1 «(21.2.2019.)
Промене у верзији 6.31» Update 6.3.0«(12.2.2019.)

Промене у верзији 6.30:

1) Превоз

а) Омогућен унос посебног рачуна за превоз за сваког запосленог:

2) Исиб

а) Xml: исправљена шифра плаћања за опорезиви приход, 240
б) Excel: исправљене шифре плаћања за неопорезиви и опорезиви приход, 241 i 240


Промене у верзији 6.29:(5.2.2019.)

1) Допринос за незапосленост послодавац

I) зараде

(a) уклоњен вирман

II) накнаде (породиљско, све варијанте боловања преко 30 дана)

(a) уклоњен вирман

2) Исиб

i) Омогућено бирање извора и подизвора финансирања код креирања COM XML фајла и COM EXCEL фајла за зараде и накнаде зарада


Промене у верзији 6.26:
1. Допринос за незапосленост на терет послодавца

2. Зараде
- омогућен унос константе
- обрачун на основу раздвојених доприноса за незапосленост
- измене у извештајима
- рекапитулација зарада
- рекапитулација доприноса за уплату

3. Измене у исиб-у
- измене у експорту у трезор
- накнаде (породиљско, све варијанте боловања преко 30 дана)
- омогућен унос константе
- обрачун на основу раздвојених доприноса за незапосленост
- измене у извештајима

4. Рекапитулација накнада
- измене у исиб-у
- измене у експорту у трезор

5. Електронско плаћање
- исправљена грешка при преносу плата путем електронског плаћања (није приказиван назив и место примаоца у појединачном слогу за плате)
- крерана нова варијанта која ће се користити од 01.03.2019. године.

6. Улазно фактурисање
- омогућен избор рачуна (буџетски, сопствени, рачун за посебне намене) при креирању вирмана.
Историја промена:

Промене у верзији 5.89:
Модул финансијско: функционалности:
1. Сторно налог у главној књизи
2. Корисник може да конфигурише главну књигу тако да је забрањено брисање налога, већ је дозвољено једино сторнирање
» Uputstvo verzija 589 «

Промене у верзији 5.87:
1. Финансијско књиговодство: Омогућен извоз у ексел дневника главне књиге

Промене у верзији 5.71:
1. Финансијско: Нови образац број 5

Промене у верзији 5.69:
1. Обрачун плате: ОЗ образац смањен (у 90% случајева стаје на 1 страну)
2. Обрачун плате: ОЗ образац прескаче запослене који нису више активни. У оквиру менија Стално запослени чекирати поље Није активан за запослене за које не желите да штампа ОЗ образац:
3. Обрачун плате: Додат мени Унеси ручно дванаестомесечни просек (за случајеве када желите да промените износ дванаестомесечног просека):
» Верзија 5.69 Упутство «

Промене у верзији 5.68:
1. Финансијско - Извештај [Анализе - Све картице главне књиге (које су имале промене)]: Приказује све картице главне књиге које су имале промене
2. Финансијско - Извештај [Налог за књижење главне књиге]: додат checkbox [Цела година]: Приказује све налоге као финансијску књигу
» Верзија 5.68 Упутство «

Промене пре верзије 5.68:
» ППП_ПО Упутство«
Омогућена рекапитулација за обрачун без умањења (у извештају Рекапитулација зарада штиклирати поље Без умањења)

- умањење плата за 10%
Упутство:
- попунити следеће константе:
1. Нето цена рада по часу
2. Бруто цена рада по часу
3. Нето цена радад по часу (без умањења)
4. Бруто цена радад по часу (без умањења)
5. Нето (износ код кога не иде умањење) - 25000
- када се заврши обрачун у оквиру Обрачуна плата се налази нови мени Разлика између обрачуна након умањења плата где је приказан упоредни извештај плате без умањења и плате са умањењем (установе којима је оснивач општина користе за уплату повраћаја у Буџет)
» Update «


Верзија 5.45

- Образац ОЗ у складу са Правилником о садржају обрачуна зараде, односно накнаде зараде
- Минули рад само код последњег послодавца (информацију добија из шифарника запослених и из шифарника радног стажа у случају да је чекирано поље Повезан радни стаж)
- Дванаестомесечни просек (извештај на који начин је обрачунат дванаестомесечни просек)

Верзија за обрачун плата у септембру:
Верзија 5.45 септембар
Датум: 03.10.2014. (време: 13:50)
- Минули рад обрачунава по старом закључно са 18., а по новом остатак месеца
- У оквиру табеларног приказа обрачуна постоји мени "Minuli rad za septembar 2014. godine" који приказује на који начин је израчунат минули рад
- Образац ОЗ у складу са Правилником о садржају обрачуна зараде, односно накнаде зараде
- Дванаестомесечни просек (извештај на који начин је обрачунат дванаестомесечни просек)
Овај update користити једино у случају када се обрачунава плата за септембар 2014. године
» Update septembar«

Промене у верзији 5.30:

Креира 7 вирмана за плате и доприносе (обрачун плате и обрачун накнада)
Креира посебно вирмане за порез и доприносе (уговори)

Промене у верзији 5.25:

- код креирања вирмана за нето износе повлачи позив на број добијен од стране Трезора

Промене у претходним верзијама:

- Промена шифри плаћања (убачене нове).
- У оквиру константи плата и уговора попунити Рачун за порезе и доприносе
- При креирању вирмана унети позив на број одобрења који је добијен од Пореске управке у за то предвиђено поље

» Упутство за примену промена везаних за ППП_ПД у оквиру софтвера «


Историја


У верзији 5.07 промене у оквиру плата и примања физичких лица за износе преко 60000 и 100000 динара (у оквиру константи чекирати поље Мере Владе и унети рачун)
У верзији 4.96 регистар запослених, четврти образац, подаци из плата.
У верзији 4.84 нови обрасци.
У верзији 4.81 завршене су све промене које се тичу новина у обрачуну плата/зарада и појединих прихода физичких лица (плате, накнаде, вирмани).

У оквиру константи за плате треба унети следеће вредности:

Неопорезиви износ: 11000,
Порез на доходак: 10%,
Допринос за ПИО Запослени: 13%,
Допринос за ПИО послодавац: 11%,
Боловање преко 30 дана: допринос ПИО запослени: 13%,
Боловање преко 30 дана: допринос ПИО послодавац: 11%,
Породиљско одсуство: допринос ПИО запослени: 13%,
Породиљско одсуство: допринос ПИО послодавац: 11%,


У оквиру константи за уговоре треба унети следеће вредности:

Стопа доприноса на ПИО: 24%.


Напомена: уколико је аконтација рађена по старом не треба радити update док се не уради коначни обрачун.

Верзија 4.40
Датум: 11.09.2009.

1. У финансијском модулу (Биланси) унесена функција Планирање (унети за сваки конто планирани износ на годишњем нивоу, а затим експортовати у excel извештај о односу потрошених и планираних вредности).

Верзија 4.38
Датум: 11.08.2009.

1. Мере Владе РС у јавном сектору (омогућен обрачун плата са умањењем нето зараде).

Верзија 4.35
Датум: 04.05.2009.

1. Обрачун плата (мање исправке - тромесечни просек)
Верзија 4.33
Датум: 10.04.2009.

1. Исправка код обрачуна плата (тромесечни просек сопствених средстава)
2. Увоз и извоз података из главне књиге.

Верзија 4.30
Датум: 28.01.2009.

1. Исправљени извештаји у основним средствима за амортизацију у случају да је постојала промена пописног места.
Верзија 4.30
Датум: 28.01.2009.

1. Исправљени извештаји у основним средствима за амортизацију у случају да је постојала промена пописног места.
Верзија 4.29
Датум: 30.12.2008.

1. Исправка код отварања почетног стања (робно-материјално) у случају када је претходна година имала суфикс НК.
Верзија 4.27
Датум: 09.10.2008.

1. U analitičkom izveštaju nova opcija (sve analitike grupisane po kontima)

Верзија 4.22
Датум: 13.05.2008.

1. Исправка извештаја Пописна листа инвентара.
Верзија 4.21
Датум: 08.05.2008.

1. Промене код преписа из претходне године у основним средствима (исправка код корисника који су 2007. годину отворили као 2007NK).

Верзија 4.20
Датум: 01.04.2008.

Верзија 4.19
Датум: 21.03.2008.

1. Исправка у Обрасцу М4.

Верзија 4.18
Датум: 12.03.2008.

1. Промене код отварања почетног стања у финансијском (исправка код корисника који су 2007. годину отворили као 2007NK).

Верзија 4.17
Датум: 07.03.2008.

1. Промене код закључних књижења (у складу са променама код конта класе 5).
2 Вирмани на матричном штампачу (исправљено)

Верзија 4.16
Датум: 04.02.2008.

Верзија 4.15
Датум: 30.01.2008.

1. У извештају пописна листа основних средстава додато поље инвентурни број.

Верзија 4.14
Датум: 29.01.2008.

1. Обавезан update због обрачуна плата.

Верзија 4.13
Датум: 25.01.2008.

1. У оквиру ППП обрасца постоје 2 могућности,са и без децембра протекле године.

Верзија 4.11
Датум: 18.01.2008.

1. Исправке у модулу производња.

Верзија 4.10
Датум: 18.01.2008.

1. Прилагођени ППП и М4 обрасци (због промене у обрачуну плата у току године).

Верзија 4.00п
Датум: 29.10.2007.

1 Финансијско -> Анализе -> Аналитички извештај -> Збирно (промењен извештај,групише по аналитикама и контима)

Верзија 4.00м
Датум: 29.08.2007.

1 Основна средства (извештај Стање основних средстава по типовима)

Верзија 4.00к
Датум: 24.07.2007.

1 Примања физичких лица (Управни и надзорни одбор)
Верзија 4.00и
Датум: 12.07.2007.

1 Исправка у обрасцу бр. 5
2 Омогућен унос периода за образац број 5

Верзија 4.00х
Датум: 04.07.2007.

1 Нови образац број 5
2 Експорт коефициејената запослених у обрачуну зарада
Верзија 4.00ф
Датум: 03.05.2007.
1 Улазне фактуре: Конто јединице код улазних фактура се налази у попису намена улазних рачуна, а не као до сада у опцијама.
2 Плате:
- Омогућен је обрачун без корективног фактора (корективни фактор за прерачун од брута ка нету).
- Новчани картон радника (извоз у excel).

» Упутство за верзију 4.00ф «
Верзија 4.00е
Датум: 23.04.2007.
1 Плате: Исправљен тромесечан просек када се уноси ручно.

Верзија 4.00д
Датум: 13.04.2007.
1 Сређен М4 образац.
2 Омогућен унос додатних ставки у М4 образац, као код ППП-обрасца

Верзија 4.00ц
Датум: 10.04.2007.
У оквиру плата на додатак у складу са колективним уговором (Поље 14.2) не обрачунава минули рад.

Верзија 4.00б
Датум: 21.03.2007.
Обављене су одређене промене у оквиру плата:
1. обрачун накнада на рачун других исплатиоца - у извештају спецификација ОПЈ обрасца сада заокружује на динар.
2. новчани картон радника - приказује збир по свим колонама.
3. образац ОЗ - приказује нето цену рада.
4. обрачун накнада на рачун других исплатиоца - вирман боловање до 30 дана, допринос за незапослене - позив на број одобрења обрачунава на -601-, а не на општину као до сада.

Верзија 4.00
Датум: 15.03.2007.
Нови контни план
» Упутство за промену контног плана «

Верзија 3.99л
Датум: 23.02.2007.
Омогућена промена [Промена пописног места] у оквиру основних средстава.

Верзија 3.99к
Датум: 20.02.2007.
Напомена:
Обавезно скинути овај Update, уколико радите други део плате.

Верзија 3.99ј
Датум: 19.02.2007.
1 У обрачуну плата: Омогућено је коришћење поља [Остали додаци у складу са колективним уговором]

Верзија 3.99i
Датум: 09.02.2007.
1 У основним средствима је омогућено да основно средство не подлеже амортизацији

Верзија 3.99h
Датум: 08.02.2007.
1 Основна средства су завршена и могу се користити
Напомена
Сви корисници који користе модул Основна средства би требало да нам се јаве због ажурирања података.

Верзија 3.99f
1 На рекапитулацији се налази и корекција 855 динара због књижења у оквиру накнада. (У константама се чекира корекција код накнада)
2 У обуставама се налази и могућност избора издвајања обуставе из бруто износа процентуално (нпр. Алиментација ...)

Верзија 3.99е
У овој верзији се налазе промене везане за ппп образац (раздваја ппп образац по лицима који су резиденти и који то нису, сортира по имену лица).
Упутство:
Код сваког лица унети статус да ли је резидент или није у шифарнику запослених и лица по уговору

Заједничке карактеристике софтверских пакета
 


Софтвери омогућавају како рад на једном рачунару тако и рад на више рачунара повезаних у мрежу. Начин рада у софтверима је једноставан, јер су израђени тако да нема великих разлика у односу на рад са другим програмима у Windows окружењу.

Архивирање података је једноставно и брзо, врши се аутоматски у току рада (без изласка из програма), с тим да корисник може сам да одређује период архивирања.

Софтвери се континуирано усавршавају односно прилагођавају према динамици законских измена.


Контакт телефон:

(011) 3615-100

informatika@obrazovni.rs

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42