СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
„ПРАВНИ САВЕТНИК”

Правни водич за пословање буџетских корисника

 

Часопис прати области: право ЕУ, радни односи, запошљавање, безбедност и здравље на раду, социјално осигурање, имовинско-правни односи, ауторско право, стамбени односи, процесно право, прописи из финансијског пословања, ИСО стандарди-управљање квалитетом...

Намењен је секретару буџетских установа.

Претплатници током године бесплатно добијају и СПЕЦИЈАЛНЕ ПРИЛОГЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА, у којима могу на једном месту наћи законску регулативу по делатностима и практичне савете правно-економских саветника.

САДРЖАЈ БРОЈА:
Број 1 - 01.01.2019.
 

ПРОПИСИ
▪ I. ПРОПИСИ ДОНЕТИ ИЗМЕЂУ ДВА БРОЈА од значаја за пословање свих корисника јавних средстава
▪ II. ПРОПИСИ У ПРОЦЕДУРИ
▪ III. ПРОПИСИ У НАЈАВИ

ОБЛАСТИ
РАДНИ ОДНОСИ
▪ Радни односи у јавном сектору у 2019. години и наредном периоду у складу са новим прописима (Обавезе јавних служби у складу са одложеном применом Закона о запосленима у јавним службама • Плате и друга примања запослених у јавном сектору у 2019. години)
▪ Централни регистар обавезног социјалног осигурања - нови Закон (Нови подаци који се воде у централном регистру • Поступак регистрације • Коришћење података • Казнене одредбе)

ЈАВНЕ НАБАВКЕ
▪ Најзначајније новине у нацрту Закона о јавним набавка

ИМОВИНСКИ ОДНОСИ
▪ Приказ измена и допуна Закона о озакоњењу објеката (Разлози за измене и допуне Закона о озакоњењу • Приказ појединих решења)
▪ Приказ измена и допунама Закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова

СУДСКИ И ДРУГИ ПОСТУПЦИ
▪ Поступак промене Устава Републике Србије (Поступање по Предлогу за промену Устава • Поступање по акту за промену Устава)

ДЕЛАТНОСТИ
ДРЖАВНА УПРАВА

▪ Нови прописи - регистар уз краћи коментар
▪ Нови систем компетенција и запошљавања државних службеника и спречавање сукоба интереса – измене и допуне закона (Компетенције у процесу управљања људским ресурсима • Сукоб интереса државних службеника • Попуњавање слободних радних места • Преузимање нераспоређеног државног службеника, државног службеника из другог државног органа органа и аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе • Kонкурсни поступак • Нови основи за заснивање радног односа • Статус вршилаца дужности положаја)

ПОКРАЈИНСКА АУТОНОМИЈА И ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
▪ Нови прописи - регистар уз краћи коментар

ПРОСВЕТА
▪ Нови прописи - регистар уз краћи коментар
▪ Избор других стручних лица и чланова комисије за припрему стручне оцене квалитета рукописа и стручног мишљења - приказ Правилника
▪ Избор чланова стручне комисије која врши експертизу рукописа уџбеника и чланова комисије за припрему експертског мишљења - приказ Правилника

ЗДРАВСТВО
▪ Нови прописи - регистар уз краћи коментар
▪ Унутрашња контрола у здравственој, санитарној и инспекцији за лекове и медицинска средства (Вршење унутрашње контроле • Обавезе контролора и контролисаног инспектора • Записник о спроведеној контроли • Мере за отклањање недостатака • Вођење евиденција и достављање извештаја)

НАУКА
▪ Закон о Фонду за науку Републике Србије (Разлози за доношење Закона • Органи Фонда…)

СПОРТ
▪ Нови прописи - регистар уз краћи коментар

ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА
▪ Новине у Закону о привредним друштвима од значаја за привредна друштва која су део јавног сектора

ИЗДВАЈАМО:

Нема издвојених чланака из овог издања.

„Правни саветник” - архива

 

Број 21/2020 - 30.10.2020. »

Број 20/2020 - 26.10.2020. »

Број 19/2020 - 01.10.2020. »


Старија издања: 1|2|3| Још резултата  


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42